Mauritsschool

Kastanjestraat 4 3434 CA Nieuwegein

  • Materiaal behorend bij de Vreedzame school: de wereldbal en de gekleurde petten.
  • Een protestants christelijke basisschool die kleur durft te bekennen!
  • In een veilige (speel-)omgeving leren.
  • Leerkracht en leerlingen, blijvend in ontwikkeling.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Er zijn in de afgelopen jaren gerichte stappen gezet om te komen tot betere eindresultaten. De vakgebieden begrijpend lezen en woordenschatonderwijs zijn speerpunten, en ook studievaardigheden worden intensief geoefend. We zijn gezamenlijk in een ontwikkelingsgerichte en plezierige sfeer hard aan het werk om onze prestaties te continuëren en te versterken. De Eindtoetsen van Cito in 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018 geven hiervan een prachtig beeld: het schoolgemiddelde ligt elk jaar ruim boven het landelijk gemiddelde. Daar zijn we trots op!

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Via de M- en E-toetsen van Cito worden de resultaten van de leerlingen op cognitief gebied gemonitord. De directie en de IB-er bespreken groepsresultaten en individuele resultaten in hun overleg. Acties worden afgesproken met leerkrachten en ouders, indien nodig.

Bij de jaarlijkse evaluatie- en planningsdag worden evaluatieve afspraken gemaakt betreffende leerlingzorg.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijsinspectie hanteert voor onze school het basisarrangement. Omdat wij vonden dat onze onderwijsresultaten verbeterd moesten worden, zijn wij in 2013 gestart met gerichte onderwijsverbeterplannen. De vakgebieden begrijpend lezen, studievaardigheden en woordenschat zijn daarbij speerpunten geweest. Zie voor het vakgebied woordenschat de bijlage hieronder, als voorbeeld van ons verbeterplan. Vervolgens zijn andere vakgebieden in verbetertrajecten aangepakt: wereldoriëntatie, engels. In 2015 zijn we gestart met een Leerwerkgemeenschap die de expressievakken onderzoekt. In alle werkgroepen, maar ook in onze klassen wordt hard gewerkt aan goede onderwijsopbrengsten!


Terug naar boven