Mauritsschool

Kastanjestraat 4 3434 CA Nieuwegein

  • Materiaal behorend bij de Vreedzame school: de wereldbal en de gekleurde petten.
  • Een protestants christelijke basisschool die kleur durft te bekennen!
  • In een veilige (speel-)omgeving leren.
  • Leerkracht en leerlingen, blijvend in ontwikkeling.

Het team

Toelichting van de school

Een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen, jong en oud, en tussen de functiegroepen is en blijft aandachtspunt.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij een ziekmelding schatten we allereerst in hoe lang vervanging noodzakelijk is en hanteren dan de volgende procedure:

• Indien beschikbaar benaderen we eerst de ”eigen”parttime leerkrachten van de school.

• We schakelen de vervangingspool in.

Indien er geen vervanger beschikbaar is, nemen we andere maatregelen:

• Als er wél een onderbouwvervanger beschikbaar is, gaan we intern wisselen;

• De compensatiedagen van leerkrachten verzetten, ambulante tijd of IB-uren ruilen (deze uren worden later ingehaald);

• De groep verdelen over andere groepen (maximaal voor een dag en alleen als het redelijkerwijs mogelijk is).

Bieden voorafgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan laten we de betreffende groep thuis, volgens de richtlijnen van de hoofdinspectie, met daarbij de volgende afspraken:

• In principe niet de eerste dag;

• Alleen in het uiterste geval;

• Ouders zijn op de hoogte gesteld;

• In geval van nood worden ouders telefonisch geïnformeerd;

• Leerlingen die thuis of elders geen opvang hebben, worden op school opgevangen.

De directeur beslist welke keuze onderwijskundig gezien het meest verantwoord is.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Binnen onze school heeft de intern begeleider een dag ambulante tijd om de leerlingzorg te coördineren. De RT-leerkracht is voor individuele ondersteuning of hulp in kleine groepjes op twee dagdelen in de week beschikbaar. Er is een werkgroep Meerbegaafdheid. Op de Mauritsschool willen wij tegemoet komen aan de leerbehoeften van meerbegaafde leerlingen, omdat wij van mening zijn dat deze leerlingen extra hulp nodig hebben om te leren omgaan met hun speciale kwaliteiten. Daarom willen wij deze leerlingen diagnosticeren en extra begeleiden binnen onze school. Deze begeleiding kan in de groep of daarbuiten plaatsvinden. Wij zoeken daarom extra ruimte in tijd, personeel en middelen om aan die behoefte te kunnen voldoen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven