OBS De Mient

De Meet 1 1733 AZ Nieuwe Niedorp

Schoolfoto van OBS De Mient

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020-2021 is er landelijk, in tegenstelling tot het vorige jaar, wel weer een eindtoets afgenomen in groep 8. De coronatijd heeft invloed gehad op de uitslagen van de IEP eindtoets. Wij hebben de kinderen echter een passende, kansrijke, verwijzing meegegeven. Deze verwijzing komt tot stand aan de hand van de Cito-resultaten, observaties van de leerkrachten gedurende de acht schooljaren en methode toetsen. Daarnaast neemt SchoolOnderwijsService halverwege groep 7 de NSCCT af. De methode onafhankelijke test geeft inzicht in het IQ en daarnaast wordt deze score vergeleken met het beeld dat het Cito leerlingvolgsysteem laat zien.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Inhoud van het onderwijs op de Mient

De doorgaande lijn wordt voor een groot deel bewaakt het systematisch doorlopen van de cyclus van het handelinggericht werken. De leerkrachten volgen de vorderingen systematisch door het analyseren van het gemaakte werk, observaties, diagnostische gesprekken, methode afhankelijk en onafhankelijke toetsen (IEP LVS )en de IEP eindtoets. De methode onafhankelijke toetsen worden volgens de toetskalender die is opgesteld door de intern begeleider afgenomen. Het IEP LVS geeft ons goed inzicht in de cognitive en persoonlijke ontwikkeling van de leerling, groep en school. De resultaten worden na analyse vertaald in een plan van aanpak dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van de leerling.

Het effect van het plan van aanpak worden cyclisch besproken tijdens leerlingbesprekingen, groepsbesprekingen en nav klasbezoeken. Indien nodig wordt er expertise van derden ingeschakeld middels het groeidocument tijdens een ondersteuningsteam. De school evalueert de kwaliteit van haar opbrengsten tijdens de trendanalysebespreking. In de groepsadministratie bundelen wij de resultaten en analyses van de methode gebonden toetsen, de vervolg stap wordt opgenomen in de dagplanning.Er is een duidelijke zorgstructuur. De leerkrachten zijn bekend met de uitgangspunten van handelingsgericht werken en kunnen deze uitgangspunten toepassen in hun dagelijkse praktijk. 

Samenvattend:
- De leerkrachten volgen de vorderingen van de leerlingen systematisch. 
- De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de leerling. Twee keer per jaar worden deze onafhankelijke toetsen afgenomen. 
- De school gaat de effecten van de zorg na.
- De school evalueert jaarlijks systematisch de kwaliteit van haar opbrengsten. 
- De school evalueert regelmatig het onderwijsproces.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooladvies en doorstroomtoets.

Midden groep 7 volgt een eerste voorlopig advies, dat voorlopig advies wordt bepaald aan de hand van de gehele ontwikkeling van de leerling.
De leerkrachten van groep 7 en groep8, de intern begeleider en de directeur zijn betrokken bij het bepalen van het advies van de leerling.
In januari volgt in groep 8 een definitief advies door middel van een gesprek.Vanaf schooljaar 2023-2024 is de eindtoets voor groep 8 de doorstroomtoets geworden.

De afnameperiode is in de eerste twee weken van februari. De doorstroomtoets geeft een beeld van waar een leerling staat in zijn of haar ontwikkeling op het gebied van begrijpend lezen, taalverzorging en rekenen. De doorstroomtoets kan of op papier of digitaal afgenomen worden bij leerlingen.
Is de toetsscore hoger dan het eerder gegeven schooladvies dan kan het definitieve schooladvies in overleg bijgesteld worden.Tussen 25 maart en 31 maart moeten alle leerlingen door hun wettelijke vertegenwoordiger aangemeld worden bij de middelbare school.

Open dagen
Voor een soepele doorstroming naar het voortgezet onderwijs is het belangrijk dat u en uw kind goed nadenken over het vervolgonderwijs. Wij adviseren ouders om vanaf groep 7 de open dagen van de scholen van het voortgezet onderwijs te bezoeken. Zo kunt u samen met uw kind een weloverwogen keuze maken.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een tweejaarlijkse vragenlijst af via  'Van Beekveld en Terpstra Organisatieadviesbureau'. De Mient vindt het belangrijk om inzicht te hebben in hoe personeelsleden, leerlingen en ouders/verzorgers de sociale veiligheid in en rondom school ervaren. In de leerling-/ ouder-/ en personeelstevredenheidsonderzoeken komen onderwerpen aan de orde die bij dit thema aansluiten. Zo wordt in deze tevredenheidsonderzoeken ingegaan op de aanpak van pestgedrag, de begeleiding van gedragsproblemen, de sfeer op school, de aandacht voor normen en waarden, de duidelijkheid van schoolregels en de rust en orde in de school.

De resultaten van de KMPO worden omgezet in adviezen en/of aanpassingen in overleg met team en de MR.

* Teamleden volgen naar behoefte en wenselijkheid  masterclasses in het omgaan met 'lastig' gedrag en het voeren van kindgesprekken (2022-2023) Onder begeleiding en coaching door CPC ( Bjorna Appel en Simone Mark)

* Alle leerkrachten zijn geschoold Rots en Water trainer (2019-2020)

* Alle leerkrachten hebben de scholing Pedagogisch tact gevolgd. 

* Jaarlijks maken wij gebruik van de principes 'grip op de groep' en 'de Gouden weken'

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vanuit structuur en veiligheid
  • Samenwerken
  • Zelfsturing

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

-

Terug naar boven