OBS De Mient

De Meet 1 1733 AZ Nieuwe Niedorp

Schoolfoto van OBS De Mient

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij basisschool De Mient. Een school waar iedereen groeit en bloeit!

Wij zijn een school met een duidelijk pedagogisch klimaat, waarbinnen kinderen, ouders en leerkrachten zich kwetsbaar en eerlijk kunnen opstellen. Gedragsverwachtingen zijn helder en zijn positief geformuleerd. Hiermee creëren we een veilige school waarin door projecten en festiviteiten de verbondenheid en saamhorigheid wordt onderhouden. We vinden het belangrijk dat kinderen door de jaren heen steeds zelfredzamer en zelfstandiger worden, ze verantwoordelijkheid gaan nemen voor zichzelf, de andere mensen op school en hun omgeving. Bij dit alles worden ze begeleid en ondersteund door de leerkrachten én door hun ouders, met behulp van goede wederzijdse communicatie.

We streven ernaar dat kinderen aan het einde van hun basisschoolperiode zichzelf kunnen en durven te zijn, omdat ze zich niet alleen bewust zijn van hun talenten, maar ook van hun grenzen, met andere woorden dat ze een goed zelfbeeld hebben. Dat ze niet alleen goed kunnen samenwerken, maar ook zelfstandig een taak kunnen volbrengen. Dat ze beschikken over parate kennis, maar ook weten waar ze betrouwbare kennis kunnen halen, waarbij ze mediawijs te werk gaan. Dat ze nieuwsgierig en onderzoekend zijn en oplossingsgericht kunnen denken. Dat ze niet alleen goed voor zichzelf zorgen, maar ook voor de ander en de wereld om hen heen

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Relatie en partnerschap
  • Veiligheid en structuur
  • Pedagogisch tact
  • Toekomstgericht onderwijs
  • Spelen, Ontdekken, Onderzoeken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
152
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Net als vorig schooljaar wordt ook dit schooljaar het schoolmaatschappelijk werk (SMW) uitgevoerd door Incluzio Hollands Kroon. Het SMW kenmerkt zich door een laagdrempelig contact waarbij in maximaal 5 gesprekken een antwoord wordt gegeven op (lichte) vragen rondom opvoeden en opgroeien. Het SMW is niet alleen voor ouders maar ook voor kinderen en medewerkers van school wanneer zij een vraag hebben. 

Voor De Mient en Sint Antonius zijn Karin van der Oord en/of Sefanja Kolenberg  uw vaste aanspreekpunten. Op donderdagmiddag van 13.00-14.30 is een medewerker aanwezig op school en kunt u binnenlopen voor al uw vragen rondom opgroeien en opvoeden. In een aantal gesprekken gaan zij samen met u op zoek naar een passend antwoord op uw vraag. In de rol als School Maatschappelijk Werker hebben zij een goede kennis van andere hulpvormen en organisaties. Hierdoor kunnen zij u verder helpen, ook als er onverhoopt meer ondersteuning of zorg nodig is

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Tekst voor de schoolgids (aanpassing 15 juni 2020)

PrivacyPrivacybeleid

Op onze school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacybeleid van Stichting Surplus, het schoolbestuur van onze school. Het privacybeleid van Stichting Surplus is te vinden op https://stichtingsurplus.nl/ons-beleid-en-afspraken/privacy/  . Het privacybeleid is nader uitgewerkt in een privacyverklaring, die u op dezelfde pagina kunt vinden.

Persoonsgegevens

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarbij hoort. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders, zoals bij inschrijving op onze school. Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, zoals cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). 

Digitaal administratiesysteem 

Voor het opslaan van leerling gegevens gebruiken wij het digitaal administratiesysteem Esis. Ook de vorderingen van de leerlingen worden vastgelegd in dit systeem. Esis is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. We delen (een beperkt aantal) persoonsgegevens met schoolbestuur Stichting Surplus in het kader van de gemeenschappelijke administratie.

Digitale leermiddelen

Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Een beperkte set met persoonsgegevens is nodig om een leerling te kunnen identificeren als deze bijvoorbeeld inlogt op digitaal lesmateriaal of een digitale toets maakt. Wij hebben met de leveranciers van onze digitale leermiddelen duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen en vastgelegd in een overeenkomst. De leverancier mag de leerling gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor hebben gegeven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen. Ook met Stichting Basispoort heeft de school een overeenkomst gesloten. Basispoort is een samenwerkingsverband tussen vier grote educatieve uitgeverijen en vier schoolleveranciers. Basispoort biedt een zogeheten Single Sign On voor de software van de aangesloten partners en is daarmee een belangrijke verwerker van persoonsgegevens. Via Basispoort worden echter geen leer- of toets resultaten opgeslagen en/of uitgewisseld.

E-mailadressen

Voor elke leerling die bij ons op school komt, wordt op basis van de voornaam en de achternaam van de leerling door school een e-mailadres aangemaakt binnen de besloten omgeving van Stichting Surplus. De grondslag hiervoor is ‘uitvoeren van een publieke taak’, te weten het geven van onderwijs. We gebruiken dit e-mailadres om school-overstijgend te werken aan projecten, in te loggen in digitale leermiddelen en om tijdens thuisonderwijs te kunnen communiceren met de leerkracht. Als de privacy van een kind extra moet worden beschermd, kan een alias worden gebruikt. Binnen Stichting Surplus is een procedure opgesteld, waarin is opgenomen op welke manier e-mailadressen voor de leerlingen worden aangemaakt en hoe ervoor wordt zorggedragen dat een e-mailadres slechts eenmalig wordt uitgegeven. 

Rechten ouders en leerlingen inzake privacy

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie worden gecorrigeerd. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u als ouder vragen om specifieke gegevens te verwijderen. Wilt u gegevens wijzigen of laten verwijderen of heeft u hierover een vraag, neem dan contact op met de directeur van de school van uw kind.In de privacyverklaring van Stichting Surplus op https://stichtingsurplus.nl/ons-beleid-en-afspraken/privacy/  kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Foto’s en videoVoor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om een eerder gegeven toestemming in te trekken. Ook als u toestemming heeft gegeven, blijven wij zorgvuldig met beeldmateriaal van leerlingen omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto of video te publiceren. Heeft u een vraag over het gebruik van foto’s en video, neem dan contact op met de directeur van de school van uw kind.

Privacy is een belangrijk grondrecht. Je moet erop kunnen vertrouwen dat je privacy wordt gerespecteerd. We verwachten ook van de ouders die kinderen op onze school hebben en die meehelpen bij schoolactiviteiten dat ze zorgvuldig omgaan met privacygevoelige informatie. Onze leerlingen maken we bewust van het belang van gegevensbescherming en privacy en we leren ze om hiermee verstandig om te gaan.

Terug naar boven