OBS De Mient

De Meet 1 1733 AZ Nieuwe Niedorp

Schoolfoto van OBS De Mient

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verlof of ziekte van medewerkers wordt opgevangen door medewerkers uit de interne invalpool of teamleden die een dag (of periode) extra werken. Ook komt het voor dat een LIO stagiaire onder begeleiding een groep overneemt.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Snappet

Op onze school werken we van groep 4 t/m 8 met tablets van Snappet. Hieronder kunt u lezen welke afspraken en regels wij hanteren bij het gebruik van de tablets: 

-       Vanaf groep 4 krijgt iedere leerling een tablet in bruikleen.
-       Er wordt uitsluitend op school met de tablet gewerkt en mag niet mee naar huis worden genomen.
-       Wanneer de tablet stuk gaat, ruilt de school deze kosteloos om voor een andere tablet.
-       Voor de tablets heeft de school een borg betaald van €150,00. Wanneer een leerling de tablet expres kapot maakt of de tablet stuk gaat door onzorgvuldig handelen van de leerling, zal deze borg op de ouders verhaald worden. 
-       De tablet gaat aan het eind van het schooljaar mee naar het volgende schooljaar. Na groep 8 worden de tablets ingeleverd. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Om optimaal tegemoet te komen aan de onderwijs behoefte van een groep worden er keuzes gemaakt in de invulling van de onderwijstijd. Het aanbod van het eerste en tweede leerjaar zal nauwelijks van elkaar verschillen. Ook al het voorkomen dat vakken overlappen en in samenhang worden aangeboden. De invulling van de lestijd is slechts een indicatie.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Om optimaal tegemoet te komen aan de onderwijs behoefte van een groep worden er keuzes gemaakt in de invulling van de onderwijstijd. Dit kan per klas of leerjaar verschillen. Ook al het voorkomen dat vakken overlappen en in samenhang worden aangeboden. De invulling van de lestijd is slechts een indicatie.


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Dit onderwijsaanbod is bij ons geïntegreerd aanwezig op school

Aanbod dyslexie (vaak in overleg met dyslexiebehandelaar)
Aanbod executieve functies
Aanbod laagbegaafdheid
Aanbod meer- en hoogbegaafden

Aanbod NT2
Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling

Aanbod spraak/taal
Compacten en verrijken
Preventieve signalering van leesproblemen

Logopedie en (kinder)fysiotherapie- dit zijn beide externe aanbieders waarmee intensief samenwerken. 

Inclusief onderwijs gaat altijd over een individuele behoefte van een leerling (en ouders). In overleg tussen school en ouders (en eventueel externen) kunnen wij bepalen of wij kunnen voldoen aan deze specifieke behoefte van een leerling en- of wij kunnen bieden waar deze leerling recht op heeft

Burgerschapsvorming
Wij stellen ons ten doel om het actief burgerschap en de sociale integratie van leerlingen te bevorderen. Actief burgerschap verwijst naar de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Burgerschap kan op verschillende manieren worden ingevuld. Sociale integratie verwijst naar de deelname van burgers, ongeacht hun etnische of culturele achtergrond, aan de samenleving in de vorm van sociale participatie, deelname aan de maatschappij en haar instituties en bekendheid met en betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse cultuur. Het onderwijs binnen onze school is gericht op opgroeien in een pluriforme samenleving; is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie; is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. Actief burgerschap en sociale integratie vullen wij o.a. in door de methode Blink Wereld.

-Relatie en partnerschap; De Mient staat in verbinding met ouders, de samenleving en het bedrijfsleven.-Van spelen en ontdekken naar onderzoeken en ontwerpen. Op de Mient stimuleren wij de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen en leren wij de kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. 

-Veiligheid en structuur; Op De Mient heerst een veilig klimaat en hebben wij heldere regels en afspraken. Een goede relatie met klasgenoten en leerkrachten is naast veiligheid, een voorwaarde voor de ontwikkeling van kinderen.

-Pedagogisch tact en aandacht voor verschillen; Op de Mient erkennen wij verschillen en leren wij onszelf en de ander te waarderen. We kunnen differentieren waar er verschillen in onderwijsbehoeften van kinderen zijn.

De Mient heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld en beschreven welke basisondersteuning de school kan bieden.
Niveau 1 : Algemeen aanbod in de groep door de leerkracht. De volgende kwaliteiten van de leerkracht vormen de basis voor goede zorg aan onze leerlingen:    
-  geeft de leerlingen voldoende tijd en gelegenheid tot leren 
-  is duidelijk op de hoogte van en gebruikt onderwijskundig verantwoorde methoden 
-  stelt duidelijke doelen, afgestemd op de mogelijkheden van het kind
-  geeft effectieve instructie en verwerking -  voert een goed klassenmanagement 
-  hanteert een leerlingvolgsysteem 
-  schept een positief werkklimaat                                                

Niveau 2: Extra zorg binnen de klas. De leerkracht geeft een afgestemd aanbod en geeft extra begeleiding /instructie op basis van de signaleringsgegevens (methode afhankelijke toetsen, observaties , IEP LVS). De onderwijsbehoeften van de leerling worden genoteerd op de leerlingkaart, zodat de leerling(en) goed kan worden gevolgd en de instructie in de groep hierop afgestemd kan worden.   

Niveau 3: Speciale zorg. De leerkracht bespreekt de leerling met de intern begeleider als het zorgaanbod niveau 2 onvoldoende effect heeft.
In overleg kan besloten worden om de leerling extra ondersteuning te geven. De leerkracht start in overleg met de ouders en waar mogelijk het kind een groeidocument met het oog op mogelijke aanmelding binnen het Ondersteuningsteam (OT) van de school. Dit is niet altijd nodig indien er preventieve ondersteuning wordt gegeven.Naast de groepsbesprekingen worden OT bijeenkomsten gepland. Het OT bestaat uit de directeur, intern begeleider, orthopedagoog, Schoolmaatschappelijk Werk *, ouders en de leerkracht. Indien nodig, is het mogelijk om een externe deskundigen uit te nodigen. Het doel van deze bijeenkomst is om de onderwijsbehoefte van de desbetreffende leerling  goed af te stemmen, te intensiveren en te structureren.  


Niveau 4: Speciale zorg vanuit het OT. Als de leerling onvoldoende vooruitgang boekt, wordt externe hulp ingeschakeld. De leerkracht bespreekt de leerling met de intern begeleider en meldt de leerling middels het groeidocument aan bij het OT. De leerkracht stelt eventueel, mede op basis van de adviezen en/of externe diagnosegegevens een plan van aanpak op en voegt dit toe aan het groeidocument. De leerkracht voert dit vervolgens uit, eventueel ondersteunt door de Intern Begeleider, een collega en/of een externe deskundige. Na evaluatie wordt een voortgangsbeslissing genomen. Dit kan zijn:
-  teruggaan naar een van de eerdere niveaus van aanbod (niveau 1, 2) 
-  doorgaan met de begeleiding  op niveau 3;
-  einddoelen en tussendoelen van de leerling aanpassen aan zijn/haar mogelijkheden ;    
-  dat nader onderzoek gewenst is . 

Onze onderwijsassistentes zijn meerdere momenten in de week op school om individuele kinderen te begeleiden die iets extra’s nodig hebben.

*Schoolmaatschappelijk werk

De schoolmaatschappelijk werker (SMW-er) is onderdeel van de basisondersteuning op school. Elke leerling, ouder of leerkracht kan laagdrempelig vragen stellen over allerlei zaken die samenhangen met opgroeien en opvoeden. Samen met de leerling, de ouder en/of leerkracht kijkt de SMW-er wat of welke hulp er nodig is om de vraag op te lossen. Als korte begeleiding voldoende is, dan doet de SMW-er dit zelf. Dit kan op school of thuis bij het gezin. Is er andere hulp nodig? Dan kan de SMW-er meedenken, adviseren en/of doorgeleiden naar de juiste hulp. Ook kan de SMW-er leerkrachten ondersteunen door middel van handelingsadviezen en/of aansluiting bij OT overleggen.Heeft u vragen over het SMW en hoe u hen kunt bereiken? Dan kunt u terecht op school, bij de leerkracht en/of intern begeleider, en/of via de website Schoolmaatschappelijk Werk | Hollands Kroon, alwaar u meer informatie en contactgegevens van de SMW-ers vindt.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De komende jaren staan in het teken van 'de basis' op orde. Vanuit welbevinden en betrokkenheid werken aan de basisvaardigheden met oog en aandacht voor talent (groeien en bloeien) zowel voor team als kinderen. Het goede doen, ook in de ogen van de kinderen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven