Sint Antoniusschool

De Meet 1 1733 AZ Nieuwe Niedorp

  • We besteden aandacht aan wetenschap en techniek. Twee leerkrachten hebben de studie toekomstgericht onderwijs afgerond.
  • Naast onze school staat een Tiny Forest. Het wordt gebruikt voor lessen in de buitenlucht en tijdens onze lessen natuuronderwijs.
  • Lezen is enorm belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. We hebben een actuele bibliotheek, die jaarlijks bijgewerkt wordt.
  • In de hele school werken we thematisch d.m.v. IPC. We hebben een betekenisvol aanbod, waardoor veel vakken geïntegreerd aangeboden worden.
  • We hebben iedere dag extra personeel om leerlingen individueel of in groepjes extra te begeleiden.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de ontwikkeling van de kinderen goed te kunnen volgen, maakt de school gebruik van een leerlingvolgsysteem (LVS). Het leerlingvolgsysteem bestaat uit methode-onafhankelijke toetsen die de ontwikkeling van de basisvaardigheden van leerlingen meten. De leerkrachten analyseren deze toetsen en kunnen het onderwijsaanbod indien nodig aanpassen om zo goed mogelijk te voldoen aan de behoeften van een leerling.

In de groepen 1/2 werken de leerkrachten met Mijn Kleutergroep. Mijn Kleutergroep is een leerlingvolgsysteem dat de ontwikkeling van de kleuters volgt op de gebieden sociaal emotioneel, motoriek, taal en rekenen. Naast de voortgang van de leerlingen kunnen ook de themadoelen in het systeem bijgehouden worden. Het geeft de leerkracht zicht op de ontwikkeling en zorgt ervoor dat de leerkracht de juiste begeleiding kan geven in de zone van de naaste ontwikkeling.

In de groepen 3 t/m 8 maakt de school gebruik van het IEP-LVS. IEP staat voor Inzicht in Eigen Profiel. Een kind is meer dan rekenen en taal, ook zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen maken hem tot wie hij is. Een compleet kind is hoofd, hart én handen. Een volgsysteem moet daar rekening mee houden. Niet door een kind af te rekenen op wat het niet kan, maar door inzicht te geven in waar een kind nu staat en aan te geven hoe het zich verder kan ontwikkelen om te worden wie het is. Door betekenisvol toetsen brengt het IEP leerlingvolgsysteem de ontwikkeling én de talenten van het complete kind in kaart. Een uitkomst waarmee de leerkracht samen met de leerling inzicht krijgt in de volgende stap in de ontwikkeling en we het eigenaarschap van de leerling bij zijn eigen ontwikkeling vergroten.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooladviezen

De IEP toets geeft inzicht in waar een kind nu staat en hoe het zich verder kan ontwikkelen.  Vanaf groep 6 geeft de IEP ook inzicht in welk vervolgonderwijs zou aansluiten bij zijn/haar ontwikkeling. Eind groep 7 geeft de leerkracht een voorlopig schooladvies. Hierbij wordt gekeken naar de IEP toets, maar ook naar de vaardigheden en interesses van het kind. In groep 8 geeft de leerkracht in januari nogmaals een advies op basis van de IEP toets en de vaardigheden en interesses van het kind. In de periode 5-16 februari maakt uw kind de doorstroomtoets. Uiterlijk 15 maart ontvangt school hiervan de uitslag. Wanneer de doorstroomtoets een hoger advies geeft dan uw kind van de leerkracht heeft gehad, dan gaat de school het advies heroverwegen. Uiterlijk 24 maart ontvangen leerlingen en ouders het definitieve schooladvies. Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op de Sint Antoniusschool vinden we het belangrijk dat er een goede sfeer heerst, waar iedereen zich welkom voelt. Dit geldt voor kinderen, ouders en leerkrachten. Om een veilige omgeving te creëren, waarin we op een respectvolle wijze met elkaar omgaan, werken we met De Kanjertraining. Kinderen leren op een positieve manier naar zichzelf en elkaar te kijken en leren omgaan met verschillende sociale situaties. Via de methode Trefwoord behandelen we op de Sint Antoniusschool regelmatig verschillende levensbeschouwelijke onderwerpen. Via verhalen en gesprekken leren de kinderen open te staan voor verschillen in de samenleving, zoals mensen met een andere culturele achtergrond, religie of afkomst, zonder de eigen identiteit en tradities te verliezen. Verbinding, vertrouwen en verantwoordelijkheid zijn belangrijke waarden op de Sint Antoniusschool. Deze waarden zijn de basis van het dagelijks handelen van de leerkrachten

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Verbinding
  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven