Sint Antoniusschool

De Meet 1 1733 AZ Nieuwe Niedorp

  • We besteden aandacht aan wetenschap en techniek. Twee leerkrachten hebben de studie toekomstgericht onderwijs afgerond.
  • Naast onze school staat een Tiny Forest. Het wordt gebruikt voor lessen in de buitenlucht en tijdens onze lessen natuuronderwijs.
  • Lezen is enorm belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. We hebben een actuele bibliotheek, die jaarlijks bijgewerkt wordt.
  • In de hele school werken we thematisch d.m.v. IPC. We hebben een betekenisvol aanbod, waardoor veel vakken geïntegreerd aangeboden worden.
  • We hebben iedere dag extra personeel om leerlingen individueel of in groepjes extra te begeleiden.

Het team

Toelichting van de school

In totaal hebben wij 29 personeelsleden op onze school. Deze zijn onderverdeeld in: 19 leerkrachten, 2 vakleerkrachten bewegingsonderwijs, 2 intern begeleiders, 1 directeur, 1 administratief medewerker/ conciërge, 1 parttime leerkracht met ondersteuningstaken en 4 onderwijsassistenten.
We werken voornamelijk met parttime personeelsleden. Van de 19 leerkrachten hebben 3 een fulltime aanstelling. Ook de directeur werkt fulltime.

  

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht door ziekte of verlof wordt er door de school naar vervanging gezocht. We proberen eerst de duo collega van de klas. Als dit niet lukt, dan hebben we een aantal vaste invalleerkrachten achter de hand om in te zetten. Helaas is het niet altijd mogelijk om vervanging te vinden. Op zo'n moment zijn we genoodzaakt andere oplossingen te zoeken. Hierbij kunt u denken aan de opvang van leerlingen in andere groepen. Het kan voorkomen dat leerlingen naar huis worden gestuurd. In dat geval worden de ouders eerst op de hoogte gebracht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Komend schooljaar werken we in de groepen 1, 2 en 3 met combinatiegroepen. Vanaf  groep 4 zijn er zowel combinatie als homogene groepen.  Binnen de groepen 1 t/m 8 wordt gewerkt vanuit de leerlijnen op het vakgebied rekenen. Dit betekent dat ieder kind op zijn eigen niveau kan werken. Vanaf komend schooljaar werken we thematisch vanuit de creatieve vakken en de wereldoriëntatie met behulp van de methodiek van IPC. We proberen alvast zoveel mogelijk doelen van ons taalonderwijs binnen het thematisch werken aan bod te laten komen.

In het schooljaar 2023-2024 hebben we 11 groepen: 1-2A, 1-2B, 2-3A, 2-3C, 4, 4-5, 5, 6, 7, 7-8 en 8.
Gemiddeld hebben we 24 leerlingen in een groep.

Voor de leerlingen die heel makkelijk door alle lesstof gaan, wordt er vanaf groep 5 gekeken of hij/ zij in aanmerking komt voor onze interne verrijkingsklas. In deze klas leren de kinderen het leren leren en de executieve vaardigheden, zodat ze zich ook goed blijven ontwikkelen als de lesstof wel moeilijk wordt. Dit gebeurt op woensdag in 2 groepen: groep 5-6 en groep 7-8.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1/2 wordt gewerkt vanuit thema's waarbij veel aandacht is voor de ontwikkelingsdoelen. Dit alles gebeurt zoveel mogelijk vanuit spelend leren.

Zowel in de kring, tijdens het spelen en werken en buitenspel wordt gewerkt aan de doelen. Door het gebruik van de weektaak leren de kleuters stap voor stap plannen en zelfstandig werken. Tijdens het zelfstandig werken gaat de leerkracht regelmatig in de kleine kring om extra aandacht en instructie te geven aan een groepje kinderen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Er wordt in de groepen 3 t/m 8 gewerkt met instructie momenten en momenten voor zelfstandig werken. De leerkracht kan tijdens het zelfstandig werken extra instructie geven aan de leerlingen die dat nodig hebben. Er wordt gewerkt met een dag – en een weektaak. Zo leren ze hun werk te plannen en keuzes te maken.

Wereldoriëntatie en de creatieve vakken voor geïntegreerd aangeboden d.m.v. de methodiek IPC (International Primary Curriculum). We streven er uiteindelijk naar om ook veel taaldoelen in de thema's te integreren. De anderen vakken worden op dit moment nog apart aangeboden en op een goede wijze verdeeld over de week.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In de bijlage kunt u het volledige schoolondersteuningsprofiel lezen. Hier ziet u welke ondersteuning wij aan leerlingen kunnen geven en ook waar onze grenzen liggen. Mocht uw zoon of dochter extra aandacht nodig hebben, dan kunt u altijd met ons in gesprek gaan.

Wij zeggen in principe ja tegen de aanmelding van uw zoon of dochter op onze school, maar nooit zonder een gesprek over zijn of haar onderwijsbehoefte. Iedere leerling is welkom op onze school ongeacht zijn/ haar identiteit. U en uw kind zijn gebaat bij een school die optimaal het onderwijs kan bieden dat uw kind nodig heeft. 

Op onze school hanteren we de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld en we werken met de verwijsindex. De meldcode heeft tot doel beroepskrachten te ondersteunen in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De verwijsindex is een ondersteunend digitaal instrument om in contact te komen met de betrokkenen rondom kinderen als er zorgen zijn over de ontwikkeling.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij hebben de ambitie om meer tegemoet te komen aan de verschillen tussen de leer- en ontwikkelsnelheid van de leerlingen. Dit willen we doen door te kijken naar onze organisatievorm van ons onderwijs. Wij zijn ervan overtuigd dat de leerkracht een hele belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van de kinderen, maar wij zijn niet als enige leidend. Wij willen goed onderbouwd de leerlingen, die dit aankunnen, meer verantwoordelijkheid en hiermee eigenaarschap geven om zich beter te ontwikkelen. Door middel van kindgesprekken willen we onder andere op een meer coachende manier met de leerlingen kijken naar hun leerproces. Op deze manier krijgen we allemaal inzicht in wat de leerling nodig heeft. Ook willen we, in de verwerkingsvormen, meer aandacht besteden aan het praktisch handelen, zodat ook de meer praktisch ingestelde leerling beter tot zijn/ haar recht komt. Van groot belang hierbij is de koppeling tussen de basisvaardigheden die geleerd moeten worden en de praktische werkvormen, zodat de leerlingen beter weten waarom het belangrijk is waarom ze dit moeten leren.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Informatie van Kappio:

De voorschoolse educatie (VE) wordt door middel van het VE programma startblokken aangeboden en is vooral gericht op spraak-/ taalontwikkeling. VE kan worden aangevraagd via het consultatiebureau voor kinderen vanaf 2,5 jaar.

Informatie van SKDH De Keet- De Appelgaard:
De Appelgaard werkt met Startblokken. Startblokken is een pedagogisch werkplan om de ontwikkeling van baby’s en peuters te stimuleren en te volgen. Alles is te leren in goede spelactiviteiten en daarom vormen deze activiteiten het hart van Startblokken. Startblokken laat pedagogisch medewerkers aangrijpingspunten zoeken bij de spelontwikkeling van jonge kinderen.

Met beide organisaties is er regelmatig contact. Waar mogelijk betrekken wij elkaar bij activiteiten en thema's en zijn nieuwe leerlingen welkom om alvast even op bezoek te komen. Zo willen we zorg dragen voor een soepele overgang naar de basisschool.

Terug naar boven