Openbare Basisschool 't Koppel

Gedempte Achterdiep 9 7831 CJ Nieuw-Weerdinge

Schoolfoto van Openbare Basisschool 't Koppel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De opbrengsten van de Centrale Eindtoets 2023 

Alle leerlingen van groep 8 hebben in 2023 deelgenomen aan de Centrale Eindtoets (15 van 15). De leerlingen hebben de afgelopen 8 jaar op diverse gebieden een mooie ontwikkeling laten zien. Het merendeel heeft op de eindtoets dan ook naar verwachting gescoord en sommigen zelfs boven verwachting! Ondanks alle inspanningen van leerlingen en leerkrachten is de schoolscore 532,5, terwijl het gemiddelde van alle scholen op 534,9 ligt. Dat betekent dat ’t Koppel onder het landelijk gemiddelde heeft gescoord.

De schoolscore is een belangrijk getal voor de school, omdat het ons inzicht geeft in wat we als school goed doen en waar we verbeteringen in aan moeten brengen. Daarnaast wordt de eindtoets ook gebruikt als instrument om te kijken of we het juiste schooladvies voor het vervolgonderwijs aan onze leerlingen hebben gegeven en kijkt de onderwijsinspectie of de onderwijsopbrengsten van onze school voldoen aan het minimum en of we de leerlingen voldoende vaardigheden bijbrengen.  

Naast een score bepaalt de eindtoets ook de referentieniveaus. Een referentieniveau beschrijft wat een leerling aan het eind van groep 8 moet beheersen op het gebied van taal en rekenen. Er zijn 2 niveaus, 1F en 2F (bij rekenen heet het 2e niveau 1S). Het basisniveau 1F is het niveau dat kinderen aan het einde van de basisschool minimaal zouden moeten beheersen. Maar het gewenste niveau ligt hoger, namelijk op 2F/1S.  Niet alle leerlingen zullen dat niveau halen. Bij het bepalen van hoeveel leerlingen dat wel kunnen halen, wordt gekeken naar de samenstelling van de schoolpopulatie. Dit doet het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor alle scholen in Nederland. Op basis van deze gegevens krijgt de school dan een schoolweging toegewezen. Voor ’t Koppel betekent dat, dat minimaal 85% van onze leerlingen het niveau 1F moet halen en 43,5% 2F/1S. Op de eindtoets van 2023 hebben we de volgende scores behaald:  

Vakgebied:

Percentage leerlingen op 1F van ‘t Koppel:

Lezen: 93%

Taalverzorging: 100%

Rekenen: 93%

Percentage leerlingen op 2F/1S van ‘t Koppel

Lezen: 53%

Taalverzorging: 40%

Rekenen: 27%

In de tabel is te zien dat de leerlingen van groep 8 op 1F hoger hebben gescoord dan de minimale 85%. Op het onderdeel Taalverzorging hebben zelfs alle leerlingen het 1F-niveau gehaald. Dat is hoger dan het landelijke percentage! Op het niveau 2F/1S zien we echter dat alleen op het onderdeel Lezen de minimale score is behaald. Op Taalverzorging zitten we er iets onder en op Rekenen zitten we ruim onder de norm van 43,5%. Dit betekent dat we als school het goed doen op het niveau 1F, maar dat we hard moeten gaan werken om meer leerlingen op het niveau 2F/1S te krijgen.    

Successen die we het komende jaar voortzetten

Lezen

We hebben dit jaar intensief ingezet op het anders vorm geven van het leesonderwijs. Voorheen gebruikten we alleen een methode voor technisch en begrijpend lezen. We merkten dat de resultaten achterbleven, maar ook dat onze leerlingen nog nauwelijks tot lezen waren te motiveren. Daarom hebben we gekozen voor een combinatie met een andere aanpak, waarbij de focus is komen te liggen op leesmotivatie. De leerlingen krijgen rijke teksten, die beter aansluiten bij hun belevingswereld en er worden diverse leesvormen aangeboden, zoals stillezen, hardop lezen en tutorlezen. Leerlingen lezen met een doel, zoals het verzamelen van informatie of het uitvoeren van een opdracht. Ook wordt er veel voorgelezen en hebben we de schoolbibliotheek uitgebreid met boeken die door de leerlingen zelf uitgekozen zijn.  

Rekenen

We werkten al met Snappet Rekenen, waarbij de leerlingen op hun eigen niveau aan de rekendoelen werken. Snappet heeft echter heel veel mogelijkheden en om die zo goed mogelijk in te kunnen zetten, hebben alle leerkrachten een verdiepingscursus gevolgd. Zo kunnen ze nog beter inspelen op wat een leerling nodig heeft. Ook hebben de leerkrachten een verdiepingscursus gevolgd over het geven van effectieve instructie. In deze cursus hebben ze zich voornamelijk verdiept in het omgaan met verschillen tussen leerlingen. Niet elke leerling kan immers altijd mee met de groep, de ene leerling heeft soms een beetje meer aandacht nodig, terwijl een andere leerling juist meer uitdaging nodig heeft. Ook hebben we extra ingezet op het automatiseren van de basisvaardigheden (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen). Veel leerlingen vinden dat best lastig, dus hebben we extra tijd ingeroosterd om de leerlingen meer te laten oefenen.  

Ontwikkelpunten die we het komende jaar gaan inzetten

Taal/Lezen

We gaan door met het inzetten op leesmotivatie. Samen met Facet gaan we nieuwe leesactiviteiten invoeren en in een leeg lokaal gaan we een schoolbibliotheek inrichten, die ook gebruikt kan worden voor leesbevorderende activiteiten. 

Begrijpend Lezen gaan we niet meer als vak aanbieden (Nieuwbegrip), maar steeds meer geïntegreerd binnen het lesaanbod. Daarvoor maken we gebruik van de methodiek Close Reading. Ook willen we meer inzetten op het vergroten van kennis en woordenschat. Dit doen we o.a. door thematisch te werken met Blink Wereld.

Tevens gaan we ons voor lezen oriënteren op Blink Lezen en Atlantis.

Uit de analyse van de eindtoets blijkt dat onze leerlingen minder goed scoren op grammatica en interpuntie. We gaan dit aanbod uitbreiden.

Rekenen  

We zetten verder in op het verbeteren van het rekenonderwijs. Alle leerlingen maken de toetsen van Bareka. De resultaten worden in een rekenmuurtje gezet, zodat leerlingen en leerkrachten kunnen zien aan welke basisvaardigheden gewerkt moet worden. Hierdoor kan de leerkracht de rekenles afstemmen op wat de leerling nodig heeft. Daarnaast wordt veel herhaling geboden. Op het rooster plannen we extra tijd voor het rekenen. Door het aanschaffen van Blink Wereld hoeven we niet meer apart aardrijkskunde, geschiedenis en natuur te geven. Dit levert extra tijd op voor rekenen. Elke week hebben de leerkrachten een vergadering. Tijdens deze vergaderingen helpen leerkrachten elkaar hun lessen voor te bereiden en geven ze elkaar tips. Ook gaan ze af en toe bij elkaar in de klas kijken. Hierdoor leren de leerkrachten van elkaar. De directeur en de intern begeleider gaan regelmatig in alle groepen kijken om te zien wat al heel goed gaat en wat nog beter kan. Op deze wijze willen we zorgen dat meer leerlingen het niveau 1S bereiken.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de ontwikkeling van leerling zo goed mogelijk te volgen, wordt het schoolwerk dagelijks bekeken en geanalyseerd. Aan de hand van methodetoetsen en toetsen van het leerlingvolgsysteem (CITO) kunnen we controleren of de doelen zijn behaald en welke aanpak er voor het vervolg nodig is. Dit is een voortdurende cyclus die we doorlopen op school-, groeps- en individueel niveau om te controleren of ons onderwijs nog aansluit bij wat leerlingen van ons nodig hebben. We zijn afgelopen jaren overgestapt op werken met jaardoelen. Dit heeft er toe geleid dat de basisvaardigheden extra aandacht krijgen. Meer aandacht voor kwaliteit en minder voor kwantiteit. Een goede fundering biedt een goede basis voor de toekomst. We letten hierbij op de basisvaardigheden van reken en het technisch leesniveau. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Totstandkoming schooladvies?
De Centrale Eindtoets stopt. Scholen kunnen kiezen uit een landelijk aanbod van verschillende doorstroomtoetsen. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) gaat de kwaliteit van alle toetsen bewaken. Stichting Cito adviseert over de kwaliteit van alle toetsen.
Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari een doorstroomtoets. Hierdoor wordt beter duidelijk dat de leerling zich ook na het afnemen van de toets in groep 8 blijft ontwikkelen.
?Er komt 1 week waarin leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Daardoor maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur die ook past bij het schooladvies. Doordat er 1 aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets.  

Stappen schooladvies

 1. Voorlopig schooladvies (eind groep 7)
  De resultaten op de CITO’s vanaf groep 6 staan in de Plaatsingswijzer. ?Dit instrument helpt de scholen om tot een goed onderbouwd advies te komen. Alle besturen binnen het samenwerkingsverband maken hier gebruik van bij de overgang van PO naar VO.?
 2. Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.
 3. Leerlingen maken de doorstroomtoets in de eerste of tweede volle week van februari. In 2024 nemen scholen de digitale doorstroomtoets af tussen 29 januari en 18 februari. De papieren doorstroomtoets wordt afgenomen op 6 en 7 februari.
 4. Uiterlijk 15 maart ontvangen scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
 5. Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.
 6. Tussen 25 maart en 31 maart melden leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school (vo).

Schoolspecifieke toelichting
In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Krijgt de leerling een hoger toetsadvies dan het schooladvies? Dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. Onze scholen kenmerken zich door een grote diversiteit. Aansluitend op onze visie “Met oog voor de wereld!”, gebruiken we dit jaar om per locatie beleid te ontwikkelen dat aansluit bij de specifieke behoefte van de schoolpopulatie.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veiligheid
 • Respect
 • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven