Openbare Basisschool 't Koppel

Gedempte Achterdiep 9 7831 CJ Nieuw-Weerdinge

Schoolfoto van Openbare Basisschool 't Koppel

Het team

Toelichting van de school

Het team wordt gevormd door alle medewerkers van de school:

Bovenschools directeur Openbaar Onderwijs Emmen: Dennie Lambers

Locatiedirecteur: Jan Duursma

Interne begeleider: Leonie Schoonbeek

Onderwijsassistent: Lisette Schriever

Groepsleerkrachten

Vakdocent muziek en vakdocent vormingsonderwijs

Stagiaires van verschillende opleidingen

Samenstelling team obs 't Koppel 2023-2024:

Groep 1/2: Juf Lydia Mijnhardt (ma t/m do) en juf Roelie Swart (do en vr)

Groep 3/4: Juf Yvonne Sanderse (ma t/m do) en juf Anneke Dogger (do en vr)

Groep 5/6: Juf Marjolein Prins (ma t/m wo) en juf Karin Huizing (do en vr)

Groep 7/8: Meester Fabian Scherpen 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer de leerkracht afwezig is, wordt deze vervangen door een andere bevoegde (inval)leerkracht. De inzet van invallers wordt bovenschools geregeld. Bij de vervanging wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van dezelfde personen. Dit is echter niet altijd mogelijk. Mocht er geen invaller beschikbaar zijn, dan zoekt de school naar andere opvangmogelijkheden op school. Voor deze situaties heeft het bestuur het protocol 'vervanging bij ziekte' vastgesteld. Dit protocol ligt ter inzage op school bij de locatiedirecteur.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In eerste instantie ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht voor het veilig voelen, gewoontevorming, routines en regels.  Wij gaan uit van thematisch onderwijs, met thema’s die zoveel mogelijk aansluiten bij de belangstelling en belevingswereld van de kinderen. Wij spelen ook in op de spontane interesse van het individuele kind. De kinderen leren spelend. Hierbij wordt het kind uitgedaagd om met veel plezier zoveel mogelijk ervaringen op te doen om de gestelde doelen/tussendoelen te bereiken. Met behulp van een rijke uitdagende  speel-en leeromgeving met zoveel mogelijk 3-dimensionale materialen en ontwikkelingsmaterialen proberen wij tot leerdoelen te komen, door  het kind verschillende activiteiten aan te bieden. Via deze bewuste, speelse activiteiten bereiden we de kinderen voor op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. Hierbij gebruiken  we  de volgende methodes als bronnenboeken: Met Sprongen Vooruit, Speel je Wijs en de map Fonemisch Bewustzijn.  In de kring begint de schooldag en hier keren de kinderen ook steeds weer terug. Daarnaast wordt er gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, op de grond, in het speellokaal en op het schoolplein. In de kleutergroepen werken we aan de hand van rijke thema’s. Op een speelse manier leren de kinderen hoe hun wereld in elkaar zit. Er is veel aandacht voor taalontwikkeling, omdat dit de basis is voor veel ander leren. Het valt onder het beleid van de school welke leerlingen overgaan van groep 2 naar 3. De overgang van een leerling heeft tegenwoordig niet zozeer te maken met leeftijd, maar met de ontwikkeling die de leerling heeft doorgemaakt. De school kijkt  naar de werkhouding, sociaal- emotionele, motorische, zintuiglijke  en de cognitieve ontwikkeling van de leerling en ons kleutervolgsysteem MijnKleutergroep. Het oordeel is gebaseerd op observaties,, een gesprek met de intern begeleider (IB-er) en de concentratie spanningsboog.  Aan de hand van MijnKleutergroep krijgen we een goed doorstroomprofiel van ieder kind. Voor een verdere uitleg verwijzen we naar het document Beredeneerd Aanbod.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 2202

Alle basisscholen, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de gemeenten Emmen/Borger-Odoorn zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 2202. Samen zorgen we er voor dat elke leerling in het samenwerkingsverband mee kan doen.

Het onderwijs op de basisschool is zó ingericht, dat het past bij de mogelijkheden van een leerling.

Dit noemen we de basisondersteuning. Maar soms lukt het de school niet om dit onderwijs te geven. Dan volgt een gesprek met de ouder(s). Samen wordt gekeken wat nodig is, wat de school (niet) kan en waar dit eventueel wel mogelijk is.

De school hoeft het niet alleen te doen.

De school kan een beroep doen op specialisten om duidelijk te krijgen wat nodig is. De intern begeleider van de school speelt hier een sleutelrol in. Er zijn binnen schoolbesturen expertiseteams om te helpen. En het is mogelijk voor de school om via het samenwerkingsverband hulp te vragen om mee te kijken (DOA). Het DOA bestaat uit specialisten vanuit alle onderwijssoorten en zorgpartners uit de regio. Samen met ouders wordt gekeken wat een goede vervolgstap is voor de ontwikkeling van de leerling. Soms is de conclusie dat extra ondersteuning nodig is.

Extra ondersteuning wordt gegeven in het gespecialiseerd onderwijs.

In het samenwerkingsverband zijn een aantal scholen gespecialiseerd om extra ondersteuning te geven aan leerlingen. Bijvoorbeeld De Toermalijn en de Catamaran in Emmen (Speciaal BasisOnderwijs). En De Aventurijn, De Springplank en de Trianthaschool (Speciaal Onderwijs). Op deze scholen werken leerkrachten met speciale kennis, ervaring en tijd om een leerling te begeleiden. Bij de school werken ook deskundigen, die de leerkrachten ondersteunen. Zoals bijvoorbeeld een orthopedagoog. Of een psycholoog. De groepen zijn vaak iets kleiner dan op een gewone basisschool. Plaatsing op deze scholen kan alleen als de leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) heeft. Zo staat het in de wet. De TLV wordt aangevraagd door de basisschool.

Als u meer wilt weten over het samenwerkingsverband, kunt u kijken op de website: www.swv2202.nl.
De intern begeleider van de school kan u er ook meer over vertellen.

Het SchoolOndersteuningsProfiel binnen OOE

Heeft een kind naast de basisondersteuning extra ondersteuning nodig dan stelt de school, in overleg met ouders en de adviseur onderwijs, een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. In het OPP wordt ingeschat welke ontwikkelingsmogelijkheden de leerling heeft op langere termijn en welk eindniveau van de leerling verwacht kan worden. Op basis van de wet op passend onderwijs is het opstellen van een OPP verplicht voor elke leerling die een arrangement heeft waarbij ook de inzet van ondersteuningsmiddelen passend onderwijs aan de orde is.

Mogelijkheden van de school.

Bij (externaliserend) probleemgedrag wordt altijd een (extern) deskundige ingeschakeld om te bepalen wat de ondersteuningsbehoefte van de leerling is. Per school is een gelimiteerd aantal uren onderwijsassistentie beschikbaar ter ondersteuning van leerlingen met een OPP. Het ontwikkelingsperspectief is een aanvulling op het groepsplan. Voor leerlingen die ondersteuning krijgen vanuit het reguliere ondersteuningsaanbod (basis) stelt de school geen OPP op. Deze leerlingen staan vermeld in het groepsplan of hebben een individueel handelingsplan (‘plan van aanpak’).

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Een groot deel van alle leerlingen op Nederlandse scholen maakt een ingrijpende jeugdervaring mee, zoals misbruik, mishandeling, verwaarlozing of scheiding van de ouders. Maar denk ook aan leerlingen van wie de ouder ernstige psychische problemen heeft. Uit onderzoek blijkt dat ruim 45% van de leerlingen uit groep zeven en acht van het regulier onderwijs één of meerdere ingrijpende jeugdervaringen heeft meegemaakt.

Om deze leerlingen beter te kunnen begeleiden, willen wij ons in de komende jaren gaan verdiepen in het geven van traumasensitief onderwijs. In een traumasensitief onderwijsklimaat zijn leerkrachten zich bewust van de impact van ingrijpende jeugdervaringen op de ontwikkeling van leerlingen en stemmen zo goed mogelijk af op de specifieke onderwijs- en begeleidingsbehoeften van deze leerlingen. We willen al onze leerlingen een veilige plek bieden, waar ze met plezier naartoe gaan en zoveel mogelijk tot ontwikkeling en leren kunnen komen. In een traumasensitief onderwijsklimaat staat ook een gezonde werkomgeving voor het schoolteam centraal waar inspanning én ontspanning, zelfreflectie en onderlinge steun de dagelijkse praktijk zijn. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voorscholen OOE

Momenteel beschikt obs 't Koppel niet over een voorschool. De stichting Onderwijs Opvang Emmen, waartoe 't Koppel behoort, is momenteel bezig een eigen stichting voor kinderopvang op te zetten. Met het oprichten van een eigen stichting voor kinderopvang kan OOE invulling geven aan de ambitie om voor alle kinderen van 0 tot 14 jaar een doorgaande ontwikkellijn te realiseren met voor elk kind in de gemeente Emmen gelijke kansen. Vanuit de eigen visie kan ieder kind in en rondom de scholen van OOE in de gemeente Emmen dan een vorm van opvang krijgen die ten goede komt aan de ontwikkeling van ieder kind in relatie tot het onderwijs. 

Het aanbieden van kinderopvang door de nieuwe stichting van OOE zal gefaseerd worden ingevoerd. Daarbij wordt vanaf 1 januari 2024 gestart met een aantal voorscholen. Het is de ambitie om ook voorschool, buitenschoolse opvang en dagopvang aan te gaan bieden op andere locaties. Wanneer de kinderopvang voor obs 't Koppel precies kan starten is nu nog niet duidelijk. 

Terug naar boven