De Antoniusschool

Ridderspoorstraat 24 2153 BV Nieuw-Vennep

 • We zijn trots op ons nieuwe en frisse logo! Er zijn nu zelfs shirts verkrijgbaar met het logo van onze school erop.
 • Op De Antoniusschool doen we veel samen. Leerlingen van groep 8 helpen de andere leerlingen en ouders/ verzorgers veilig oversteken!
 • Je leert beter door dingen ook zelf te onderzoeken. Hier zijn twee leerlingen uit groep 3 bezig met een rekenactiviteit.
 • Bewegend leren is gezond én leerzaam! We bewegen niet alleen tijdens de vele sportactiviteiten maar ook gewoon tijdens de lessen.
 • Digitale vaardigheden, we kunnen niet meer zonder. Ook mediawijsheid komt uitgebreid aan bod op school.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Tegenwoordig werken we in het onderwijs met referentieniveaus. Op deze manier kunnen we naar nog concrete doelen werken met de leerlingen. In tegenstelling tot de kerndoelen kennen de referentieniveaus een opbrengstverplichting. Het basisniveau; F1, is het niveau voor taal en rekenen dat het overgrote deel van de leerlingen aan het einde van de basisschool tenminste zou moeten beheersen. De afgelopen jaren heeft op De Antoniusschool 96,1% van onze leerlingen dit niveau behaald. We zitten hiermee ruim boven de signaleringswaarde van 85% en boven het landelijk gemiddelde van 95,6%. Daarnaast  heeft de overheid de ambitie dat een groot deel van de basisschoolleerlingen een hoger niveau haalt: het streefniveau. Voor taal is dat het 2F-niveau en voor rekenen is dat het 1S-niveau. Op De Antoniusschool hebben 58,3% van de leerlingen dit niveau de afgelopen 3 jaar behaald. Ook hiermee zitten we ruim boven de signaleringswaarde van 47,3% en zo goed als gelijk ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 60,2%.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De LVS-toetsen van IEP helpen ons om het onderwijsaanbod nóg beter af te stemmen op de behoeften van de leerlingen. We krijgen een betrouwbaar en diepgaand inzicht in de prestaties van iedere leerling, iedere groep én schoolbreed. De toetsen worden afgenomen halverwege het schooljaar en eind schooljaar. Daarnaast nemen wij ook methodetoetsen af. Een methodegebonden toets is een belangrijk middel omdat een leerkracht op basis van deze informatie de aanpak voor de volgende les kan bepalen. De resultaten van deze toetsen hebben een sterke verbinding met zijn dagelijkse lespraktijk. 

Uit de toetsen halen wij de volgende informatie:

 • Ontwikkelt een leerling zich en is deze groei voldoende?
 • Hoe ontwikkelt een leerling zich in vergelijking met leeftijds- en groepsgenoten?
 • Behaalt een leerling gestelde tussen- en einddoelen?
 • Hoe scoort een groep ten opzichte van het landelijk gemiddelde?
 • Kwaliteit op schoolniveau: hoe verloopt de ontwikkeling bij verschillende leergebieden en in verschillende groepen? Effectief sturen op onderwijskwaliteit!

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het welbevinden van onze kinderen heeft invloed op hun ontwikkeling en leervermogen. Het pedagogisch klimaat is het geheel van afspraken en normen en waarden, die invloed hebben op het welbevinden van de leerlingen. Onze pedagogische visie bepaalt de manier waarop onze leerkrachten een pedagogisch klimaat scheppen. De Antoniusschool wil een school zijn waar vertrouwen, veiligheid, rust, plezier en wederzijds respect is. Kinderen leren optimaal in een omgeving waarin ze zich veilig en geaccepteerd voelen. Onze leerkrachten bieden een veilige leer- en leefomgeving op school. De maatschappij is complex en kinderen worden geconfronteerd met heftige informatie. Wij bereiden de kinderen zo goed mogelijk voor op de maatschappij door aandacht te besteden aan de actualiteit en ze weerbaar te maken voor de omgeving waarin zij opgroeien.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Vertrouwen
 • Respect
 • Veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Antoniusschool heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement.

De leerkrachten weten hoe de leerlingen zich ontwikkelen en hoe zij hen hierbij kunnen helpen. Zij leggen de leerstof op een duidelijke manier uit. In de klassen heerst een prettige sfeer die de leerlingen ondersteunt bij het leren. De leerkrachten vervullen hierin een voorbeeldrol. Ook de leerlingen gaan prettig met elkaar om. De school heeft haar kwaliteit voldoende in beeld. Het team weet wat goed gaat en wil de school graag verder verbeteren. Men werkt hier dan ook gezamenlijk aan. Aandacht voor het actief betrekken van de leerlingen bij de uitleg. Leerlingen leren beter als zij zelf vertellen wat zij leren en moeten doen.

De Antoniusschool heeft de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen en een respectvolle omgang met elkaar hoog in het vaandel staan. De leerkrachten hebben voldoende zicht op de ontwikkeling van de leerlingen. Deze gegevens gebruiken zij om de lessen in te richten. De leerkrachten leggen de leerstof op een duidelijke manier uit. 

Terug naar boven