De Antoniusschool

Ridderspoorstraat 24 2153 BV Nieuw-Vennep

  • We zijn trots op ons nieuwe en frisse logo! Er zijn nu zelfs shirts verkrijgbaar met het logo van onze school erop.
  • Op De Antoniusschool doen we veel samen. Leerlingen van groep 8 helpen de andere leerlingen en ouders/ verzorgers veilig oversteken!
  • Je leert beter door dingen ook zelf te onderzoeken. Hier zijn twee leerlingen uit groep 3 bezig met een rekenactiviteit.
  • Bewegend leren is gezond én leerzaam! We bewegen niet alleen tijdens de vele sportactiviteiten maar ook gewoon tijdens de lessen.
  • Digitale vaardigheden, we kunnen niet meer zonder. Ook mediawijsheid komt uitgebreid aan bod op school.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Een enkele keer volgen leerkrachten cursussen onder schooltijd of hebben zij een dag buitengewoon verlof. In dergelijke gevallen wordt de groep door een invalkracht overgenomen. In geval van ziekte wordt de groep indien mogelijk vervangen. Het kan wel eens voorkomen dat er geen invalkracht beschikbaar is. In dat incidentele geval doen we een beroep op ouders en verzorgers en vragen wij of zij zelf hun kind thuis kunnen opvangen. Mocht het niet mogelijk zijn om zelf uw kind op te vangen dan zorgt de school voor opvang op school. Uw kind krijgt dan geen les. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Voorop staat dat een kind zich bij ons op school veilig en prettig voelt. Vanuit dat uitgangspunt is het leren omgaan met leeftijdsgenootjes in verschillende situaties belangrijk. Een voorbeeld is de ‘huishoek’ waar kinderen op speelse wijze met elkaar leren communiceren en gestimuleerd worden om rekening te houden met elkaar. Ook heeft iedere groep een ‘logeerbeer’ die in het weekend mee naar huis mag met een leerling, die in dat weekend of in die week iets bijzonders heeft. 

Cognitieve ontwikkeling

De denkontwikkeling van de kleuter wordt voortdurend gestimuleerd door uitdagende materialen, spelletjes en activiteiten aan te bieden. Hiermee leert het kind de begrippen en de wereld om zich heen kennen. Op De Antoniusschool wordt er Engels gegeven vanaf groep 1, we mogen onszelf met trots een "Early Bird school" noemen. 

Motorische ontwikkeling

Vrij buitenspel en gerichte lichamelijke activiteiten in de speelzaal worden bij ons afgewisseld. Hierdoor krijgt het kind plezier in bewegen en leert het nieuwe vaardigheden. Andere bewegingsactiviteiten zoals kleien, vingerverven, scheuren, werken met de kralenplank en mozaïek, hebben tot doel de aanvankelijk grove bewegingen van de kleuter te verfijnen. Dit is nodig om na groep 2 te kunnen gaan schrijven. Ook het voorbereidend schrijven krijgt veel aandacht. 

Creatieve ontwikkeling

Wij bieden de kinderen een gevarieerd en rijk aanbod van materialen en technieken waarmee kinderen zich creatief kunnen ontwikkelen. 

Zintuiglijke ontwikkeling

Kleutermaterialen en activiteiten zijn erop afgestemd om alle zintuigen optimaal te benutten. Bijvoorbeeld het onderscheiden van klanken wordt via taalspelletjes gestimuleerd als voorbereiding op het leren lezen en schrijven.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het gaat voor de Antoniusschool om het bieden van kwalitatief goed onderwijs en optimale ontwikkelingskansen voor alle leerlingen, ook aan leerlingen die iets meer vragen van ons onderwijs. Aan dit laatste probeert het team van De Antoniusschool invulling te geven zoals zij dat al jaren gewend zijn. Elk kind tot zijn recht laten komen is geen nieuwe opgaaf.

De Antoniusschool is al heel lang bezig om als vanzelfsprekend goed onderwijs te bieden aan een steeds meer diverse groep leerlingen. Uitgaan van wat er wel mogelijk is en kennis delen met derden levert veel op voor het onderwijs aan kinderen. De uitdaging is om met elkaar te onderzoeken wat we in ons onderwijs kunnen gebruiken om het zo in te richten dat leraren niet steeds afhankelijker worden van externe experts, maar dat juist vanuit de aanwezige expertise (vooral intern) en effectief onderwijs leraren en scholen zich toegerust voelen om de opdracht van passend onderwijs te kunnen uitvoeren. Dat is tevens de opdracht voor De Antoniusschool de komende jaren.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op De Antoniusschool is de samenwerking met de fysiotherapeut nieuw. We zijn aan het onderzoeken hoe we deze extra ondersteuning zinvol kunnen inzetten op locatie. 

Er is een werkgroep bezig met de aanscherping van ons beleid ten aanzien van ons aanbod aan hoog- en meer begaafde leerlingen en NT2- leerlingen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Tussen peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en school is een warme overdracht. Dit betekent dat er informatie, na schriftelijke toestemming van ouders/ verzorgers, schriftelijk of mondeling overgedragen wordt en er in voorkomende gevallen overleg is tussen basisschool en voorschoolse opvang.

Terug naar boven