PC BS Opmaat

Sarabande 5 2152 TB Nieuw-Vennep

 • Binnen het atelieronderwijs is veel ruimte voor de creatieve ontwikkeling.
 • Ricardo van Rhijn (in het midden) bezoekt Opmaat.
 • Schoolfoto van PC BS Opmaat
 • Schoolfoto van PC BS Opmaat

In het kort

Toelichting van de school

Bij Opmaat geloven wij dat schoolsucces moet samen gaan met schoolplezier. Vanuit een heldere organisatie werken wij aan goede opbrengsten en het ontwikkelen van je talent. Opmaat profileert zich op een aantal punten:

 • Bij voorkeur homogene groepen om zo goed mogelijk recht te doen aan verschillen tussen kinderen
 • Meer dan gemiddelde aandacht voor cultuur, ICT en sportieve activiteiten
 • Goede faciliteiten voor onze leerkrachten in de vorm van onderwijsassistenten, ondersteuning door verschillende specialisten, een event manager en de inhuur van externen.  
 • Een vakleerkracht voor alle lessen bewegingsonderwijs vanaf groep 1/2
 • Verrijkingsgroepen in de leerjaren 1 t/m 8
 • A Day a Week School voor specifieke leerlingen met een HB-profiel
 • Moderne methodes voor de zaakvakken in de groepen 3 t/m 8
 • Thematische ateliers voor de creatieve vakken
 • Het vak Engels vanaf groep 5
 • Effectieve ondersteuning en inoefening met uitgebreide ICT middelen in alle groepen.

Bent u opzoek naar een basisschool voor uw zoon of dochter? Maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Stralende leerlingen
 • Autonomie waar dat goed is
 • Sportief, creatief, uitdagend
 • Moderne inrichting & opzet
 • Partnerschap met ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal van Opmaat telt oktober 2020 rond de 500 leerlingen. De belangrijkste reden is het vertrek van basisschool Merlijn uit de Breedenborgh. Verhoudingsgewijs veel leerlingen hebben de keuze gemaakt voor onze school. 

Het aantal vierjarigen (toekomstige basisschool leerlingen) in Nieuw-Vennep neemt volgens gemeentelijke prognoses af, dat zien wij terug in onze leerlingaantallen. Procentueel neemt ons marktaandeel de afgelopen jaren toe. Veel ouders weten de school te vinden vanwege het goede schoolklimaat, de persoonlijke aandacht en de prima resultaten die we weten te behalen. Daar zijn we trots op. 

In een wijk als Getsewoud is de samenstelling van de populatie anders dan in een van de oudere wijken van Nieuw-Vennep. In het algemeen kan gezegd worden dat er een groter percentage mensen woont, die hiervoor buiten de Haarlemmermeer woonde en werkte.  Veel ouders hebben een MBO-HBO opleiding. De verhouding tussen kinderen met een Nederlandse en die met een niet-Nederlandse achtergrond is ongeveer 70 om 30 procent.

In het onderwijsprofiel (zie bijlage) vindt u aanvullende informatie. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
497
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Privacybeleid

De privacy van onze leerlingen en medewerkers vinden wij belangrijk. In ons beleid en dagelijks handelen voldoen wij aan de relevante wet- en regelgeving. De nieuwe Europese privacywet (de algemene verordening gegevensbescherming, AVG) die vanaf 25 mei 2018 geldt, hebben wij vertaald naar een informatiebeveiligings- en privacybeleid. Op basis hiervan hebben we passende maatregelen getroffen om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers van onze school. Deze maatregelen omvatten onder meer: afspraken over het werken met persoonsgegevens, afspraken over het maken en gebruiken van foto’s en filmpjes, het aanstellen van een Functionaris voor Persoonsgegevens en het sluiten van verwerkersovereenkomsten met onze partners/leveranciers. Van alle medewerkers, leerlingen, ouders en samenwerkingspartners wordt verwacht dat zij hun verantwoordelijkheid nemen in het beschermen van ieders privacy. Ons privacybeleid en -reglement vindt u op: www.jl.nu/ouders.

Veiligheidsbeleid

Kinderen, ouders en personeel moeten in een veilige omgeving kunnen werken en leren. De school heeft hiervoor een veiligheidsplan opgesteld. Hierin wordt beschreven welke afspraken zijn gemaakt om de fysieke- en sociale veiligheid op school te garanderen, om onveilige situaties te voorkomen en hoe te handelen bij een incident. Denk bij fysieke veiligheid bijvoorbeeld aan hygiëne, veilige speeltoestellen en ontruiming van de school bij een calamiteit. Sociale veiligheid gaat over privacy, omgangsvormen, het voorkomen van pesten, seksuele intimidatie, geweld of discriminatie. Het veiligheidsplan is opgesteld met instemming van de GMR en op schoolniveau verder uitgewerkt met instemming van de MR. Onderliggende protocollen zijn te vinden op www.jl.nu/ouders en/of op onze schoolwebsite. Ieder jaar evalueren wij het veiligheidsplan en nemen we actie als we vinden dat dit nodig is. Deze evaluatie bespreken wij ook met de MR.

Sociale media, internet en BYOD

Voor de veiligheid en privacy van u en uw kind(eren), werkt onze school met een protocol ‘Sociale media, internet en Bring Your Own Device (BYOD) en een aantal gedragscodes. De inhoud hiervan wordt tijdens de lessen Mediawijsheid met de kinderen besproken. De kern van deze protocollen en gedragscodes is: gebruik je gezond verstand. Wees je bewust van het - vaak onbedoelde - effect dat een bericht op een van de sociale media (Twitter, Facebook, Instagram) of andere internetgerelateerde programma’s of apps kan hebben; op jezelf, op je school, je ouders of een ander. Gepubliceerde teksten of beelden zijn ‘real time’ en blijven voor onbepaalde tijd openbaar en/of vindbaar. Verder is afgesproken dat leerlingen zelf verantwoordelijk zijn voor hun mobiele telefoon of ander toestel (Bring Your Own Device, BYOD). Zij mogen het alleen gebruiken als zij toestemming hebben van de leerkracht. Telefoons staan uit en zijn niet zichtbaar aanwezig. Van leerlingen wordt verwacht dat zij niet meedoen aan (digitaal) pesten. Tot slot zijn er richtlijnen opgenomen voor het maximaal gebruik van beeldschermen op school om myopie te voorkomen. Het protocol en de gedragscodes vindt u op: www.jl.nu/ouders.

Onze school werkt met Google for Education, een beschermd portaal. Dat betekent dat alle leerlingen een eigen account hebben. Kinderen van groep 1 t/m 4 bereiken dit via Login-plaatjes op school. De oudere kinderen loggen in met een mailadres en wachtwoord, op school of thuis.

Schorsing en verwijdering

Schorsing is een ordemaatregel, waardoor een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd. Verwijderen betekent het definitief uitschrijven van een leerling van de school. Als school hopen wij deze ordemaatregelen zo min mogelijk toe te moeten passen, maar het is noodzakelijk dat wij u hierover informeren. U vindt de stappen die wij dan moeten volgen op www.jl.nu/ouders. Als u het niet eens bent met een dergelijke beslissing, verwijzen wij u naar de Geschillencommissie Toelating en Verwijdering van de Stichting Onderwijsgeschillen (voor contactgegevens, zie onder kopje: Kwaliteit en veiligheid, klachtenregeling).

Terug naar boven