Openbare basisschool De Tuimelaar

Raadhuisplein 1 2957 RK Nieuw-Lekkerland

 • De kleuterlokalen met ons verkeersplein
 • Hoofdentree van Het Carillon
 • De extra werkruimte voor de bovenbouwgroepen
 • Schoolfoto van Openbare basisschool De Tuimelaar
 • Ons speelplein in de reflectie van een ruit.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar worden landelijk genormeerde toetsen afgenomen naast de toetsen die de methodes maken. Hiermee houdt onze school in de gaten of de individuele resultaten van de kinderen voldoen aan de te verwachten leerontwikkeling. Wij werken met het leerlingvolgsysteem van IEP; zo wordt het onderwijs voortdurend aangepast aan wat nodig is.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Ieder jaar maken de kinderen van groep 8 een eindtoets. Bij het formuleren van het advies letten we op veel verschillende onderdelen (zelfstandigheid, werkhouding, gedrag, de ontwikkeling die het kind heeft doorgemaakt, etc.). Begin groep 8 nemen we een drempeltoets af. In april volgt de IEP eindtoets, deze toets sluit aan bij de visie van onze school op ontwikkeling van kinderen. 

We zijn een inclusieve school, dit betekent dat we (zolang het kind het naar zijn/haar zin heeft) ieder kind op school houden en een aangepast programma bieden als het kind een lager uitstroomniveau heeft. Wij zijn er trots op dat we de kinderen uit Nieuw Lekkerland bij ons naar school kunnen laten gaan en dat we hen niet doorverwijzen naar het speciaal basisonderwijs 25 km verderop. Ja, dat kan effect hebben op onze eindresultaten maar het zegt meer over hoe goed we in staat zijn ieder kind dat te geven wat het nodig heeft! 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het laatste kwaliteitsonderzoek van de inspectie heeft plaatsgevonden op 12 april 2016.

In het verslag staat dat wij de kwaliteit van de school op orde hebben en dat het basisarrangement gehandhaafd blijft.

Samenvatting van de belangrijkste oordelen:

 • De eindresultaten van de school zijn over het algemeen genomen voldoende.
 • De leerkrachten beheersen de basale vaardigheden. De school kan de aanwezige deskundigheid nog meer op schoolniveau benutten.
 • De school gebruikt de vele beschikbare voortgangsgegevens van leerlingen om verdere analyses uit te voeren en daar conclusies uit te trekken voor planmatige zorg en afstemming.
 • De ondersteuning aan leerlingen die het eindniveau van groep 8 niet zullen halen, is beredeneerd opgenomen in ontwikkelingsperspectieven.
 • Alle betrokkenen op school bieden de leerlingen een positief, veilig en ondersteunend klimaat. De leerlingen worden gezien.
 • In de school is een focus op persoonlijke ontwikkeling en leren zichtbaar.
 • Onderwijskundig leiderschap,  kwaliteitsbewustzijn en een gedreven en betrokken team zorgen ervoor dat alle bouwstenen aanwezig zijn voor het werken aan verbeteringen.
 • De school is naar belanghebbenden transparant over de ambities en resultaten die zij behaalt.

Terug naar boven