Openbare basisschool De Tuimelaar

Raadhuisplein 1 2957 RK Nieuw-Lekkerland

 • Schoolfoto van Openbare basisschool De Tuimelaar
 • Schoolfoto van Openbare basisschool De Tuimelaar
 • We hebben een ruimte voor kinderen wanneer ze zich even willen terugtrekken. Ze mogen hier 10 minuutjes zijn.
 • Schoolfoto van Openbare basisschool De Tuimelaar

In het kort

Toelichting van de school

Op De Tuimelaar leert uw kind, naast belangrijke vakken als rekenen, lezen, taal en spelling, vooral zichzelf te zijn. Waar is het goed in? Wat wil uw kind nog leren? Wat moet het nog leren? We volgen de ontwikkeling van uw kind nauwgezet en gaan regelmatig met uw kind hierover in gesprek. Wij zijn nieuwsgierig waar de talenten liggen van uw zoon of dochter. Is het muzikaal, creatief of juist nieuwsgierig? Misschien neemt uw kind gemakkelijk de leiding? Ons aanbod stemmen we zoveel mogelijk af op het niveau van het kind. Daarbij betrekken we niet alleen het kind, maar ook u als ouder, zodat uw zoon of dochter met een stevige basis onze school verlaat.

Hoe ziet die stevige basis er in onze ogen uit? Uw kind kan zelf keuzes maken, huiswerk plannen en zijn of haar tijd indelen. Hij of zij kan samenwerken en is zich bewust van en toont respect voor de mensen om zich heen. En uw kind heeft geleerd voor zichzelf en voor anderen op te komen. Het is ons doel om dat samen met u en uw kind te bereiken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • íeder kind is welkom
 • talentontwikkeling
 • ruimte om jezelf te zijn
 • respect-veiligheid-vertrouwen
 • inbreng en inspraak kinderen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Alle scholen in de hele regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden hebben te maken met daling van het leerlingaantal. Dit komt omdat het gebied vergrijst; er worden steeds minder kinderen geboren in dit gebied. De groep 8 die van school gaat is groter dan de kleuters die starten in groep 1. Ondanks deze krimp zien we dat het marktaandeel stijgt en daar zijn we trots op! 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
217
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We werken nu een aantal jaren naar volle tevredenheid met het continurooster. Het 5 gelijke dagen model creëert rust in de week doordat iedere dag hetzelfde ritme heeft. Rond 10 uur gaan de kinderen een kwartier buiten spelen. Tussen de middag eten de kinderen samen met de leerkracht hun boterham op in alle rust. Daarna spelen ze een kwartier buiten onder toezicht van de leerkrachten. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Welbevinden staat bij ons voorop. Als een kind niet lekker in zijn/haar vel zit, komt het niet tot leren. We gunnen ieder kind een fijne schooltijd waarin het zich optimaal kan ontwikkelen en de ruimte en de tijd krijgt om te groeien. Wij zullen altijd in gesprek gaan met de klas als daar aanleiding toe is en samen met kinderen een oplossing zoeken. Samen zijn we betrokken bij het welzijn van ieder kind. 

Regels voor schorsing en verwijdering

In het geval van ernstige misdragingen door leerlingen kunnen maatregelen worden genomen:

 • schorsing
 • verwijdering

Bij het nemen van een van deze maatregelen wordt bij de eerste keer aan de ouders/verzorgers een exemplaar van dit protocol verstrekt.

Schorsing

De school neemt onmiddellijk telefonisch contact op met de ouders/verzorgers om de schorsing mee te delen. De schorsing wordt ook schriftelijk, met reden aan de ouders/verzorgers meegedeeld.

Als de schorsing langer dan 1 dag duurt, dan meldt de directeur dit aan de onderwijsinspectie en brengt de leerplichtambtenaar op de hoogte.

Verwijdering

Ook in dit geval worden de ouders schriftelijk op de hoogte gebracht van de verwijdering en de redenen die daaraan ten grondslag liggen.

Bij verwijdering is de leerplichtambtenaar al in een vroegtijdig stadium betrokken.

Het “Protocol voor schorsing en verwijdering" is te vinden op de website van O2A5 (www.o2a5.nl)

Terug naar boven