Openbare basisschool De Tuimelaar

Raadhuisplein 1 2957 RK Nieuw-Lekkerland

 • De kleuterlokalen met ons verkeersplein
 • Hoofdentree van Het Carillon
 • De extra werkruimte voor de bovenbouwgroepen
 • Schoolfoto van Openbare basisschool De Tuimelaar
 • Ons speelplein in de reflectie van een ruit.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het kan gebeuren dat de vaste leerkracht niet voor de klas kan staan door ziekte of verlof. Doorgaans wordt een afwezige leerkracht dan vervangen door een invalleerkracht. Om zo veel mogelijk goede invalleerkrachten beschikbaar te hebben, werft O2A5 actief voor de eigen invallerspool. Mocht er toch niet meteen een invalleerkracht beschikbaar zijn, dan zal de directie een weloverwogen keuze maken uit de volgende opties:

 • Contact zoeken met Talentiko, de invalpoule met kunstdocenten
 • Soms kunnen leerlingen ondergebracht worden in andere groepen (of dit mogelijk is, hangt bijvoorbeeld af van de groepsgrootte en het lesprogramma);
 • Wanneer er een onderwijsassistent of bekwame vierdejaars student beschikbaar is, kan deze soms de klas overnemen onder toezicht van een andere leerkracht;
 • Bij langdurige afwezigheid van een leerkracht, met wisselingen van invallers, kan ervoor gekozen worden de invallers te laten rouleren bij de andere groepen om meer stabiliteit te creëren.

Het gebeurt steeds vaker dat er geen invalleerkracht te vinden is en soms ook geen kunstdocent. Het kan gebeuren dat we u vragen om uw kind thuis te houden. Hierover wordt u zo vroeg mogelijk geïnformeerd. Mocht u opvang voor uw kind(eren) nodig hebben en dit niet kunnen organiseren, dan doen we ons best om hierover mee te denken. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2020-2021 zijn kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar gegroepeerd. Ieder kind is een keer de jongste en de oudste van de groep. Oudere kinderen kunnen jongere kinderen helpen. 

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind succeservaringen op doet en dat de leerkrachten zoveel mogelijk aansluiten bij de ontwikkeling van ieder kind. Dit betekent dat de kinderen zoveel mogelijk uitleg van rekenen en begrijpend lezen krijgen op hun eigen niveau. Dit niveau hoeft uiteraard niet bij beide vakken het zelfde te zijn.

Daarnaast kunnen de kinderen kiezen uit 1 of 2 keuzevakken per week, voor een verdieping in bijvoorbeeld sport, op creatief vlak, op muzikaal of technisch gebied of iets heel anders. Het aanbod zal van vakantie tot vakantie verschillen. 

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij zijn een inclusieve school, dit betekent dat ieder kind welkom is. Wij zullen samen met ouders en kinderen op zoek gaan naar de mogelijkheden die er zijn om ieder kind de ondersteuning te bieden die hij of zij nodig heeft. Wij passen de organisatie van ons onderwijs aan het kind aan, in plaats van andersom. 

Op onze school werken naast leerkrachten ook onderwijsassistenten, hierdoor ontstaat er meer ruimte om tegemoet te komen aan de onderwijs en ondersteuningsbehoeften van de kinderen.

We hebben twee hb-groepen voor kinderen vanaf 4 jaar, die een ontwikkelingsvoorsprong hebben (in de onderbouw) of hoogbegaafd zijn.

Remedial Teaching door externen onder schooltijd

Het kan zijn dat u, als ouder, te kennen geeft de diensten van een externe remedial teacher ten behoeve van uw kind te willen inzetten. Zolang dit buiten de lestijd gebeurt, is dit de verantwoordelijkheid van de ouder zelf. Het wordt echter een andere zaak als de remedial teaching onder schooltijd zou moeten plaatsvinden. Dit kan alleen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Er is een rapport aanwezig van de externe deskundige (orthopedagoog, onderwijskundige of psycholoog).
 • De externe onderzoeker is lid van een beroepsgroep binnen zijn/haar vakgebied.
 • De leerling kan niet effectief het onderwijs in de groep volgen zonder aanpak van de gerezen problematiek.
 • De externe deskundige adviseert expliciet dat de extra hulp niet na schooltijd, maar tijdens de lessen dient te worden gegeven.
 • De externe deskundige geeft een afgebakend tijdspad aan , zodat duidelijk wordt wanneer het effect van de extra hulp wordt geëvalueerd en de extra hulp (eventueel gefaseerd) afgebouwd dan wel verlengd kan worden.
 • De hulp mag geen langdurig structureel karakter hebben.
 • De remedial teacher beschikt over de juiste bekwaamheid, certificaten en/of diploma’s (LBRT gecertificeerd).

De school verwacht hiermee tegemoet te komen aan de wens van sommige ouders, zonder daarbij haar verantwoordelijkheid ten opzichte van het voor de betrokken leerling bestemde, reguliere onderwijsaanbod uit het oog te verliezen. De eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit beleid ligt bij de directie van de school. Wanneer kinderen in aanmerking komen voor externe RT onder schooltijd, nemen de ouders hierover contact op met de schoolleiding.

U kunt het SOP downloaden vanaf onze website. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We hebben een intensief contact met peuterspeelzaal “De Speeltrommel”. Van de kinderen die van deze peuterspeelzaal komen, krijgen we een overdrachtsformulier, waarin allerlei gegevens over de toekomstige kleuter staan. De ouders geven hiervoor toestemming. Dit formulier heet de “Peuterestafette”. Maar daar blijft het natuurlijk niet bij, want als je in e´e´n gebouw met elkaar samenwerkt, betekent dit ook, dat de peuterspeelzaalleidster de leerkracht van groep 1 ontmoet en dus ook afspraken maakt voor een warme overdracht. Ook zullen we in ons samenwerkingsplan opnemen dat we met de kinderen gaan uitwisselen. Alvast wennen voor de peuters en voor de kleuters van groep 1 een middagje of uurtje terug naar de vertrouwde peuterspeelzaalleidster. Ook zal er bijv. een gezamenlijk sinterklaasfeest, enz. georganiseerd worden.

Terug naar boven