Basisschool Kardinaal Alfrink

Koordsteeg 11 7161 WP Neede

 • Schoolfoto van Basisschool Kardinaal Alfrink
 • Schoolfoto van Basisschool Kardinaal Alfrink
 • Schoolfoto van Basisschool Kardinaal Alfrink
 • Schoolfoto van Basisschool Kardinaal Alfrink
 • Schoolfoto van Basisschool Kardinaal Alfrink

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Eindtoets

In april wordt de centrale eindtoets PO afgenomen. Deze toets geeft een tweede advies. Het is o.a. bedoeld om te kijken of wij als school het juiste eerste advies hebben gegeven. Het resultaat van de Eindtoets wordt pas gedeeld als de papieren versie meegegeven kan worden. Deze gaat in een dichte enveloppe mee naar huis en mag thuis open gemaakt worden. Heroverwegen; Het kan zijn dat het resultaat van de eindtoets bij een leerling veel beter of juist veel minder is, dan wat wij als school van te voren dachten.  Indien het resultaat van de eindtoets beter is, dan heroverwegen wij het advies. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Naast dat we dit intern bespreken, gaat de leerkracht ook in overleg met de leerling en de  ouders/verzorgers. Het kan zijn dat wij, na goed overleg, gezamenlijk besluiten het schooladvies naar boven aan te passen. Dit hoeft niet. Het verschilt dus per situatie en per leerling. Is de eindtoets slechter gemaakt dan wij verwachten, dan wordt het advies niet aangepast. Ook dit is wettelijk bepaald. De school voor VO mag de score op de Eindtoets niet gebruiken om te beslissen of de leerling wel of niet wordt toegelaten. De school voor VO bepaalt uiteindelijk, a.d.h.v. het advies of eventueel na een nader onderzoek, of een leerling toegelaten wordt en zo ja, in welke brugklas hij geplaatst wordt. Na plaatsing verzorgt de school voor VO de berichtgeving naar de ouders. Wanneer een leerling niet geplaatst wordt, probeert de basisschool samen met de ouders een passende school te vinden.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden besproken met de leerkracht, IB, ouders en het kind.

Tijdens de groeps -en leerlingbespreking worden interventies en nieuwe doelen besproken.

Op basis hiervan wordt de aanpak bijgesteld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De wijze waarop een voorlopig schooladvies vastgesteld  en gecommuniceerd wordt en het hierbij behorende tijdpad wordt per school beschreven in de eigen schoolgids. In februari wordt door de leerkracht van groep 8 (evt. in overleg met overige leerkrachten) de IB-er en / of de directeur, het definitieve schooladvies geformuleerd. Dit advies en de argumentatie hiervoor worden vastgelegd in Eduscope. Tijdens een oudergesprek in groep 8 ontvangen de ouders het definitieve schooladvies mondeling én schriftelijk. Hierbij wordt het formulier gebruikt, dat onderaan deze beleidsnotitie staat. Wettelijk moeten de ouders voor 1 maart van het betreffende schooljaar het advies schriftelijk van school hebben ontvangen. Bij leerlingen met een OPP wordt al eerder gesproken over een uitstroomprofiel. Ook zij ontvangen voor 1 maart een schriftelijk advies.

De ouders zijn verantwoordelijk voor de aanmelding van het kind op een school voor voortgezet onderwijs. De leerkracht van groep 8 houdt bij op welke VO school de leerlingen worden aangemeld. Het kan zijn dat de school de administratieve afhandeling verzorgt: het aanvragen van aanmeldingsformulieren en inlichtingenformulieren en het centraal weer inzenden hiervan. Als ouders niet via school aanmelden, maar rechtstreeks bij een VO school, vraagt de leerkracht een kopie van het aanmeldingsformulier. Als de aanmelding via school verloopt, kopieert de leerkracht de aanmeldingsformulieren en bewaart deze in het leerlingendossier. Het onderwijskundig rapport wordt uiteraard door school ingevuld. Met alle scholen VO vinden gesprekken plaats over de leerlingen, de zogenaamde “warme overdracht”. De basisschool draagt gegevens over via een onderwijskundig rapport (OSO). Ouders moeten voor deze overdracht toestemming verlenen. De resultaten van de eindtoets kunnen aan het VO worden doorgegeven.  De warme overdracht vindt plaats door middel van gesprekken over leerlingen tussen de leerkracht van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. De zakelijke informatie uit de schriftelijke rapportage krijgt zo meer diepte en nuancering. Bij zorgleerlingen sluit de IB-er bij het gesprek aan. De basisschool is niet aansprakelijk voor notities die door het VO worden gemaakt. De school voor voortgezet onderwijs is verantwoordelijk voor het al dan niet plaatsen (en in welke klas plaatsen) van de kinderen. Door enkele scholen voor voortgezet onderwijs wordt een aanvullend onderzoek afgenomen. Hierop heeft de basisschool uiteraard ook geen invloed.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties. Deze competenties zijn nodig om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn: 

 • Vertrouwen
 • Respectvol
 • Behulpzaam

Onze school werkt volgens de methode Kanjertraining. Dit alles past binnen de visie van onze school en komt op onze school tot uiting in:

 • het pedagogisch klimaat (school, plein- en klassenafspraken)
 • het respectvol omgaan met elkaar (leerlingen, leerkrachten en ouders)
 • ons onderwijsaanbod.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Vertrouwen
 • Respectvol
 • Behulpzaam

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het inspectietoezicht onderzoeken we of alle leerlingen onderwijs krijgen van voldoende kwaliteit. En of scholen en opleidingen voldoen aan de wet- en regelgeving en of ze hun financiën op orde hebben. De onderwijsbesturen zijn hiervoor verantwoordelijk en daarom begint en eindigt ons toezicht bij hen. We doen dit door eens in de vier jaar een uitgebreid onderzoek te doen bij ieder bestuur en zijn scholen. Dit noemen we het vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen. Daarnaast analyseren we jaarlijks alle scholen op basis van de gegevens die wij al hebben. Zien we risico’s? Dan onderzoeken we door middel van een expertanalyse de ernst en omvang van de risico’s. De uitkomst van de expertanalyse bepaalt of we in gesprek gaan met het bestuur.

Terug naar boven