Basisschool Kardinaal Alfrink

Koordsteeg 11 7161 WP Neede

  • Schoolfoto van Basisschool Kardinaal Alfrink
  • Schoolfoto van Basisschool Kardinaal Alfrink
  • Schoolfoto van Basisschool Kardinaal Alfrink
  • Schoolfoto van Basisschool Kardinaal Alfrink
  • Schoolfoto van Basisschool Kardinaal Alfrink

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Kardinaal Alfrinkschool bestaat in schooljaar 2022-2023 uit de volgende personen:

Groep 1/2 A: Demi Noordink.

Groep 1/2 B: Annemiek Luttikhold en Marian Wildenborg.

Groep 3: Debby Zemann en Anne Janssen.

Groep 4: Sylvia Ribbers en Michelle Baas.

Groep 5: Seline Maas.

Groep 5/6: Hanne Tetteroo en Anke Beverdam.

Groep 7: Laura Peters en Anke Beverdam.

Groep 8: Wendy te Deeseke.

Onderwijsassistente: Reza Epping.

Intern Begeleidster: Areke Hassink.

Secretariële ondersteuning: Inge Lammers.

Vrijwilligster/ allerhande ondersteuning: Annemarie Stokkink.

Conciërge: Rudy Busschers.

Directeur: Joyce Vorsteveld.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Tijdens de schooldagen wordt onderwijs gegeven aan de leerlingen die op de school staan ingeschreven. De school is dan verantwoordelijk voor het toezicht op deze leerlingen. Bij lesuitval tijdens de schooldagen moet de school zorgen voor een adequate opvang van de leerlingen. Ouders moeten er vanuit kunnen gaan dat de school gedurende de schooldag, ongeacht of de leerlingen les ontvangen, toezicht houdt. Wanneer er door onvoorziene omstandigheden onverwacht ziekteverzuim is, zullen de leerlingen de eerste dag zeker niet naar huis worden gestuurd. Is het vooraf duidelijk dat ook de volgende dag/dagen de leerlingen geen onderwijs kunnen krijgen, zal de directie de leerlingen een brief meegeven met een mededeling hierover. Wanneer de periode dat de leerlingen geen onderwijs krijgen langer duurt, zullen de lesvrije dagen over meerdere groepen verdeeld worden. Maar voordat de leerlingen thuis moeten blijven, zijn de volgende mogelijkheden van opvang bekeken:

1.  Kunnen er groepen gecombineerd worden?

2. Kunnen de leerlingen over andere groepen verdeeld worden?

3. Kan intern vervanging geregeld worden door het inzetten van vakleerkracht, intern begeleider, ambulante tijd directie, stagiaire, enz.  

Deze interne vervanging moeten we zoveel mogelijk beperken. Dit om te vermijden dat de reguliere taken in de knel komen. Indien groepen thuis moeten blijven, wordt daar melding van gedaan aan het bestuur en aan de inspectie voor het basisonderwijs. Dit protocol wordt jaarlijks besproken in de teamvergadering, met de ouderraad en met de medezeggenschapsraad. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroepen wordt via de principes van ontwikkelingsgericht onderwijs gewerkt.

In deze periode vindt ontwikkeling van de spelactiviteit in de richting van leeractiviteit plaats. Spelontwikkeling leidt tot motivatie om te leren en tot het verkrijgen van vaardigheden die kinderen nodig hebben om aan het onderwijs deel te kunnen nemen. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Dit is vooral te zien aan materialen die zelf controlerend zijn en aan bepaalde afspraken en routines.

Als school hebben wij de verantwoording om de door de overheid gedefinieerde kerndoelen aan te bieden aan onze jonge kinderen. Een te behalen leerdoel bestaat uit een aantal vaardigheden. Een leerling in groep 1/2 mag zich veel vaardigheden eigen maken om op een verantwoorde manier door te kunnen gaan naar groep 3. Om deze kerndoelen op een betekenisvolle manier aan kleuters aan te bieden maken wij gebruik van methodes die aansluiten bij onze onderwijsvisie. Betekenisvol wil zeggen dat het aansluit bij de beleving en het ontwikkelingsniveau van het kind en het kan toepassen in zijn/haar dagelijkse leven. Dat dagelijkse leven moet geordend worden om het overzicht te bewaren. Vandaar dat wij werken met een vast dagritme.         

We vinden het belangrijk dat de kinderen ook veel samen spelen, binnen en buiten. Hierdoor leren ze bijv. overleggen, compromissen sluiten, oplossingen bedenken, met elkaar afspraken maken en nakomen, enz. Dit is voor de zelfredzaamheid van het kind erg belangrijk.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We werken met een continurooster. De schoolweek bestaat voor de groepen 1 t/m 8 groepen uit 27,30 lesuren per week. Omdat de groepen 1 en 2 relatief te veel naar school gaan hebben zij gedurende het schooljaar een aantal korte dagen tot 12.00 uur en een 'onderbouwvrije week'.

Deze lesuren worden verdeeld over een aantal vak- en vormingsgebieden. In de tabel staat weergegeven hoe deze verdeling wordt gepland in het lesrooster. Het gaat om een leidraad. Per groep en per periode kunnen er kleine wijzigingen worden doorgevoerd, afhankelijk van de onderwijsbehoeften van de groep. Tijdens de vakken vindt het zelfstandig verwerken plaats. De leerlingen kunnen dan op niveau zelf hun werk plannen dat gemaakt en geleerd moet worden.

Vanaf groep 3 is er naast het leren lezen en rekenen ook ruimte voor het spelen. De kinderen van groep 1/2 en 3 werken en spelen dan ook nog regelmatig samen. Ook wordt hier de basis aangeleerd met betrekking tot zelfstandig werken. Zo wordt er gewerkt met een planbord, taakbrief en datamuur. In alle volgende klassen werkt men hier ook mee.

Ook is er gedurende elke week veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen (o.a. het Kanjer programma) en vinden we beweging/ bewegend leren erg belangrijk.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een onderwijsplek te bieden. Dus ook voor kinderen die moeite hebben met leren, bijvoorbeeld door dyslexie, ADHD of een vorm van autisme. Elke school is aan deze kinderen verplicht een passend onderwijsaanbod te doen. Kortom, of je nu gewoon of anders leert, onze school zal haar uiterste best doen een passend aanbod te bieden voor alle kinderen! Wanneer toch blijkt dat het bieden van een passend onderwijsaanbod moeilijk gaat dan vinden er gesprekken plaats om te kijken welke mogelijkheden er zijn voor uw kind. Dit wordt altijd gedaan in samenspraak met u als ouder of verzorger.  

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP)van onze school staat beschreven welke ondersteuning de school kan bieden. We maken daarin onderscheid tussen basisondersteuning en extra ondersteuning. Basisondersteuning is de ondersteuning die iedere school in de regio biedt. De basisondersteuning is voor alle scholen, en dus voor alle kinderen, gelijk.  Voor ieder kind is er de intentie om een arrangement op maat te creëren. Deze extra ondersteuning wordt toegekend en betaald door de school en het samenwerkingsverband IJsselBerkel.  De school heeft een deel van het budget om deze extra ondersteuning te realiseren. Dit budget is beperkt. Hierdoor dienen er soms keuzes gemaakt te worden. Dit gaat altijd in overleg met ouders en het samenwerkingsverband.

Als er problemen bij kinderen worden vastgesteld die door externe hulpverlening kunnen worden behandeld, bijvoorbeeld Kentalis voor leerlingen met een taalachterstand, gaan we in overleg om deze behandelingen zo veel mogelijk op school te laten plaatsvinden. We vinden de korte lijnen tussen hulpverlening, kind en ouders hierbij erg van belang en faciliteren dit graag.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Passend Onderwijs binnen Stichting Keender

De meeste kinderen doorlopen hun basisschooltijd zonder noemenswaardige problemen. Toch kan het voorkomen dat een kind problemen ervaart op school.  
In dat geval overleggen school en ouders, volgens de stappen van het handelingsgericht werken, samen wat er nodig is om een kind weer verder te helpen. Meestal komen de school en de ouders tot een aanpak die werkt. Dit noemen we de basisondersteuning. Soms is er echter meer nodig. In dat geval vindt er een overleg plaats in het schoolondersteuningsteam.
In het schoolondersteuningsprofiel zijn zowel de basisondersteuning als de extra mogelijkheden die de school kan bieden, beschreven. De extra ondersteuning aan kinderen kan op verschillende manieren worden geboden, en kan variëren van licht en tijdelijk tot intensieve en langdurende ondersteuning.
Schoolbesturen ontvangen van het samenwerkingsverband middelen om de extra ondersteuning op scholen te realiseren. Toch komt het soms voor dat het ondanks alle inspanningen niet meer lukt binnen de basisschool en de ontwikkeling stagneert. Dan is het mogelijk dat de school samen met ouder(s)/verzorger(s) zoekt naar een andere reguliere school die de gevraagde ondersteuning wel kan bieden. Is deze mogelijkheid er niet dan kan de school in overleg met ouders besluiten in een schoolondersteuningsteam om een aanvraag te doen voor het verkrijgen van een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV ) voor het Speciaal (Basis) Onderwijs.
De scholen zijn voor passend onderwijs aangesloten bij een samenwerkingsverband. Voor de scholen in de gemeenten Haaksbergen en Hof van Twente geldt dat zij horen bij het Samenwerkingsverband Twente Oost PO, de scholen in Berkelland horen bij het Samenwerkingsverband IJssel/Berkel. De werkwijzen van deze samenwerkingsverbanden zijn verschillend; waar mogelijk wordt op Keender niveau met elkaar afgestemd. Het Strategisch Beleidsplan van Keender, met de uitgangspunten eigenaarschap, vakmanschap, partnerschap, is hierbij leidend.

Eigenaarschap

De verantwoordelijkheid voor het bieden van passend onderwijs ligt bij de scholen en het schoolbestuur. In het kader van dit strategisch beleidsplan is gekozen om de passend onderwijsmiddelen die niet op het niveau van het samenwerkingsverband worden ingezet, zo laag mogelijk in de organisatie beschikbaar te stellen. Dit betekent dat het meeste geld voor passend onderwijs rechtstreeks naar de scholen gaat. Vanuit eigenaarschap zijn scholen zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop deze middelen worden ingezet. De directeur is hiervoor eindverantwoordelijk.

Vakmanschap

Om de basisondersteuning te bieden, beschikt de school over een team van o.a. leerkrachten, een intern begeleider, eventuele onderwijsassistenten en directie. Deze mensen volgen regelmatig scholing om zoveel mogelijk tegemoet te kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen. Ook is er sprake van collegiale consultatie en onderlinge samenwerking. De vrij in te zetten middelen voor passend onderwijs kunnen op diverse manieren door de school worden ingezet.
Hierbij kan de school o.a. denken aan:
·         Groepsondersteuning, leerkrachtondersteuning, onderwijsassistent
·         Specifieke leermiddelen
·         Orthopedagoog  
·         Ambulant begeleider of onderwijscoach
·         Extern onderzoek (bv. psychologisch onderzoek)
Het vinden van de juiste ondersteuning is vaak een gezamenlijke zoektocht van ouders en school. De middelen worden i.s.m. met de leerkracht, intern begeleider en directie ingezet.

Partnerschap

Educatief partnerschap staat op alle scholen binnen Stichting Keender voorop. De samenwerking met ouders en kind is van belang om tegemoet te kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen. Daarnaast werken scholen samen met de andere Keender scholen, maar bv. ook met Jeugdgezondheidszorg en maatschappelijk werk, voorschoolse instanties, het voortgezet onderwijs, de gemeente en andere onderwijs- en zorgprofessionals.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In Neede werken we op dit moment veel samen met Humankind Kinderopvang. Voor zowel de kinderopvang als de BSO zijn zij een partner in het onderwijs in Neede. Kinderdagverblijf Villa Bonbinni, Peuteropvang villa Bonbinni, BSO villa Bonbinni en BSO alleskids zijn onderdeel van kindcentrum villa Bonbinni. Samen werken wij aan een doorgaande lijn in opvang en onderwijs. Samen met Humanitas is overeengekomen dat er een laagdrempelig en financieel toegankelijke opvang is. De dagarrangementen zijn een aanbod voor alle kinderen. Samen met lokale verenigingen en instanties worden dagprogramma’s aangeboden waar kinderen kennis maken met verschillende activiteiten. Daar waar nodig is SKE/ Humanitas in staat en bereid om ouders te ondersteunen bij de beschikkingsaanvraag van de Belastingdienst in het kader van de Toeslagenwet. De diensten die door SKE/ Humanitas worden verzorgd, geschieden volgens de richtlijnen en de kwaliteitseisen die de Wet Kinderopvang stelt. Tevens hanteert zij haar eigen pedagogisch beleidsplan.

Terug naar boven