Basisschool Kardinaal Alfrink

Koordsteeg 11 7161 WP Neede

  • Schoolfoto van Basisschool Kardinaal Alfrink
  • Schoolfoto van Basisschool Kardinaal Alfrink

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Tijdens de schooldagen wordt onderwijs gegeven aan de leerlingen die op de school staan ingeschreven. De school is dan verantwoordelijk voor het toezicht op deze leerlingen. Bij lesuitval tijdens de schooldagen moet de school zorgen voor een adequate opvang van de leerlingen. Ouders moeten er vanuit kunnen gaan dat de school gedurende de schooldag, ongeacht of de leerlingen les ontvangen, toezicht houdt. Wanneer er door onvoorziene omstandigheden onverwacht ziekteverzuim is, zullen de leerlingen de eerste dag zeker niet naar huis worden gestuurd. Is het vooraf duidelijk dat ook de volgende dag/dagen de leerlingen geen onderwijs kunnen krijgen, zal de directie de leerlingen een brief meegeven met een mededeling hierover. Wanneer de periode dat de leerlingen geen onderwijs krijgen langer duurt, zullen de lesvrije dagen over meerdere groepen verdeeld worden. Maar voordat de leerlingen thuis moeten blijven, zijn de volgende mogelijkheden van opvang bekeken:

1.  Kunnen er groepen gecombineerd worden?

2. Kunnen de leerlingen over andere groepen verdeeld worden?

3. Kan intern vervanging geregeld worden door het inzetten van vakleerkracht, intern begeleider, ambulante tijd directie, stagiaire, enz.  

Deze interne vervanging moeten we zoveel mogelijk beperken. Dit om te vermijden dat de reguliere taken in de knel komen. Indien groepen thuis moeten blijven, wordt daar melding van gedaan aan het bestuur en aan de inspectie voor het basisonderwijs. Dit protocol wordt jaarlijks besproken in de teamvergadering, met de ouderraad en met de medezeggenschapsraad. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroepen wordt via de principes van ontwikkelingsgericht onderwijs gewerkt. In deze periode vindt ontwikkeling van de spelactiviteit in de richting van leeractiviteit plaats. Spelontwikkeling leidt tot motivatie om te leren en tot het verkrijgen van vaardigheden die kinderen nodig hebben om aan het onderwijs deel te kunnen nemen. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Dit is vooral te zien aan materialen die zelf controlerend zijn en aan bepaalde afspraken en routines. Als school hebben wij de verantwoording om de door de overheid gedefinieerde kerndoelen aan te bieden aan onze jonge kinderen. Een te behalen leerdoel bestaat uit een aantal vaardigheden. Een leerling in groep 1/2 mag zich veel vaardigheden eigen maken om op een verantwoorde manier door te kunnen gaan naar groep 3. Om deze kerndoelen op een betekenisvolle manier aan kleuters aan te bieden maken wij gebruik van methodes die aansluiten bij onze onderwijsvisie. Betekenisvol wil zeggen dat het aansluit bij de beleving en het ontwikkelingsniveau van het kind en het kan toepassen in zijn/haar dagelijkse leven. Dat dagelijkse leven moet geordend worden om het overzicht te bewaren. Vandaar dat wij werken met een vast dagritme.          

Ochtend: korte inloop, waarbij de ouders op een rustige manier afscheid kunnen nemen van hun kind. Na de mei vakantie gaan de groep 2 leerlingen alleen de klas in.

Daarna volgt de kringactiviteit met een taal-en/of rekenactiviteit, muzikale vorming.

We gebruiken dagritmekaarten om zo de dag structuur te geven en voor kinderen overzichtelijk te maken.

Het tussendoortje wordt genuttigd tussen 10.00 uur en 10.30 uur. Een gezellig rustmoment, waarbij we met de hele groep ‘samen’ eten. Verder krijgen kinderen nog bewegingsvormen aangeboden (binnen of buiten).

Speelwerktijd, waarbij kinderen zelf hun werk plannen op een planbord.

Middag: deze loopt voornamelijk op dezelfde manier als de ochtend. We vinden het belangrijk dat de kinderen ook veel samen spelen, binnen en buiten. Hierdoor leren ze bijv. overleggen, compromissen sluiten, oplossingen bedenken, met elkaar afspraken maken en nakomen, enz. Dit is voor de zelfredzaamheid van het kind erg belangrijk. Hierdoor wordt het kind ook steeds zelfstandiger. Onderbouwd Onderbouwd zet alle ontwikkelingsmaterialen in een duidelijke leerlijn en heeft bij ieder te behalen kern -en leerdoel passend ontwikkelingsmateriaal. Hierdoor ontstaat een koppeling van het ontwikkelingsmateriaal aan een kern- en leerdoel. Door het op een speelse manier (bv. poppenspel) doelgericht aanbieden van het materiaal wordt de ontwikkeling van de leerling gestimuleerd. Het is nuttig voor kinderen om de grondbeginselen van het rekenen, lezen en schrijven door middel van “spel” te leren. Het lerende kind kan zo door middel van ontwikkelingsmateriaal de doelen behalen die zo belangrijk zijn voor de doorgaande lijn.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In een schoolweek vinden er voor een kind veel activiteiten plaats. Soms vinden deze plaats naar aanleiding van een actuele gebeurtenis, maar in de regel wordt er gewerkt volgens een bepaald weekrooster waarbij de diverse vakgebieden aan bod komen. In groep 3 wordt er steeds meer van de leerlingen gevraagd wat betreft stil werken en even zonder leerkracht. Hier krijgen de leerlingen keuzemogelijkheden aangeboden naast het vaste programma. Zo werken zij met een planbord maar ook al met een taakbrief. Ook spelen is echter belangrijk. De kinderen van groep 1/2 en 3 werken en spelen dan ook regelmatig samen. In de midden- en bovenbouw wordt verder gewerkt aan het vergroten van de zelfstandigheid van de leerlingen. Met behulp van de taakbrief, waar ze in groep 3 al mee beginnen wordt het kind geleerd dat hij/zij zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar werk en kan het ook zelf (leren) plannen. Elke dag staat er een moment gepland voor taaktijd. Tijdens deze tijd gaat het kind aan de hand van zijn taakbrief zelf aan het werk. Het maakt dus een bewuste keuze voor het werk waar hij/zij mee begint. Daarnaast moet het kind leren overzien hoeveel tijd een les kost, zodat het dus leert plannen. Vindt een kind het moeilijk, dan zal de leerkracht dit samen met het kind doen. Binnen de taaktijd leren kinderen om samen te werken en elkaar te helpen. Tijdens taaktijd observeert de leerkracht en/of geeft hij/zij remediërende hulp. Verderop vindt u een beknopte beschrijving van de vakgebieden en de gebruikte methodieken.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In Neede werken we op dit moment veel samen met Humankind Kinderopvang. Voor zowel de kinderopvang als de BSO zijn zij een partner in het onderwijs in Neede. Kinderdagverblijf Villa Bonbinni, Peuteropvang villa Bonbinni, BSO villa Bonbinni en BSO alleskids zijn onderdeel van kindcentrum villa Bonbinni. Samen werken wij aan een doorgaande lijn in opvang en onderwijs. Samen met Humanitas is overeengekomen dat er een laagdrempelig en financieel toegankelijke opvang is. De dagarrangementen zijn een aanbod voor alle kinderen. Samen met lokale verenigingen en instanties worden dagprogramma’s aangeboden waar kinderen kennis maken met verschillende activiteiten. Daar waar nodig is SKE/ Humanitas in staat en bereid om ouders te ondersteunen bij de beschikkingsaanvraag van de Belastingdienst in het kader van de Toeslagenwet. De diensten die door SKE/ Humanitas worden verzorgd, geschieden volgens de richtlijnen en de kwaliteitseisen die de Wet Kinderopvang stelt. Tevens hanteert zij haar eigen pedagogisch beleidsplan.

Terug naar boven