Basisschool Kardinaal Alfrink

Koordsteeg 11 7161 WP Neede

  • Schoolfoto van Basisschool Kardinaal Alfrink
  • Schoolfoto van Basisschool Kardinaal Alfrink
  • Schoolfoto van Basisschool Kardinaal Alfrink
  • Schoolfoto van Basisschool Kardinaal Alfrink
  • Schoolfoto van Basisschool Kardinaal Alfrink

In het kort

Toelichting van de school

Onze school staat in de wijk ‘Neede- Oost’, midden in een rustige woonwijk, waardoor ze goed en op een veilige manier bereikbaar is voor kinderen. De school heeft 9 leslokalen, waarvan er één is ingericht als zelfstandig werklokaal voor de kinderen. Daarnaast zijn er diverse ruimtes voor leerkrachten en kinderen.
In deze wijk staat nog een andere school van een andere stichting, OBS de Marke. Vanuit de gemeente Berkelland is in 2020 het ‘Integraal Huisvesting Plan’ opgesteld. Middels dit plan wilde de gemeente zicht krijgen op de ontwikkeling van de scholen voor de komende jaren en het effect daarvan op de gebouwen. Uit het plan komt naar voren dat de gemeente samenvoeging van scholen als oplossing ziet voor het gebouwenprobleem en de toekomst van het onderwijs in de gemeente.
In schooljaar 2021-2022 is er op basis van het IHP een start gemaakt, samen met collega’s van de Marke, met het plan ‘samenwoonschool Neede-Oost’. Op dit moment zijn we als scholen nog apart, maar de planning is dat we in schooljaar 2026 kunnen gaan samenwonen onder 1 dak. Daarbij zal ook samenwerking gezocht worden met een kindpartner om het stuk Integraal Kind Centrum (IKC) te kunnen verwezenlijken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Van en met elkaar leren
  • Jezelf ontwikkelen
  • Kanjertraining
  • BeweegWijs
  • Snappet - chromebooks

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Kardinaal Alfrinkschool heeft een gemengde populatie welke een afspiegeling is van de wijk en van het dorp Neede. In schooljaar 2023-2024 telde de school op de teldatum 1-2-2024 169 leerlingen. De schoolweging is gemiddeld. Meer informatie over onze populatie is te vinden in ons document: beschrijving van de leerling- ouderpopulatie. Deze is op te vragen op school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
160
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

School is te bereiken via 0545 292686

directie@alfrinkneede.nl

Leerkrachten zijn te bereiken via een eigen e-mail adres dat is opgebouwd als volgt:

voorletter.achternaam@keender.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Fysieke veiligheid
Elke school van onze stichting heeft een integraal veiligheidsplan. Dit plan betreft de fysieke veiligheid van uw kind. U kunt hierbij denken aan jaarlijkse controle van de speeltoestellen, incidentenregistratie en risico-inventarisatie. Daarnaast bevat het veiligheidsplan ook o.a. het anti-rookbeleid en medicijnprotocol. U kunt het veiligheidsplan lezen op de website van de school: www.alfrinkneede.nl

Jeugdgezondheid GGD Noord- en Oost-Gelderland
Waar komt die buikpijn van mijn kind vandaan? Groeit mijn kind wel goed? Mijn kind voelt zich somber, wat kan ik doen? Bij deze en andere vragen en zorgen over de gezondheid, ontwikkeling, het gedrag en de opvoeding van uw kind, kunt u als ouder(s) terecht bij de jeugdgezondheid van de GGD.
Het team jeugdgezondheid bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistente jeugdgezondheid en logopediste. Wat biedt de jeugdgezondheid aan?
- Taal-spraakscreening. In groep 1-2 vindt er, indien nodig, een taal-spraakscreening door een logopediste plaats op basis van uitkomsten van een door school en ouders ingevulde vragenlijst. Als er in latere groepen een vraag ontstaat rondom de taal-spraakontwikkeling van uw kind kan de logopediste van de GGD ook worden ingeschakeld.
- Gezondheidsonderzoek kleuters. De jeugdverpleegkundige nodigt kinderen op de leeftijd van ongeveer 4,5-5,0 jaar samen met hun ouders/verzorgers uit voor een gezondheidsonderzoek.
- Meten en wegen. De assistente jeugdgezondheid meet en weegt alle kinderen in groep 6, meestal tijdens de gymles.
- Les gezonde leefstijl. De assistente jeugdgezondheid geeft in groep 7 een interactieve les over gezonde leefstijl.
- Kinderrechten-NU bovenbouw. In een kringgesprek bespreken de kinderen onder leiding van de assistente jeugdgezondheid op een positieve manier met elkaar wat zij nodig hebben om op te groeien en leren zij aan te geven wanneer zij hierbij hulp nodig hebben.
- Inloopspreekuur. Naast de reguliere contactmomenten, is het mogelijk om zonder afspraak bij de jeugdverpleegkundige binnen te lopen met uw vragen. Vraag op school na of en wanneer deze inloopspreekuren plaatsvinden.
- De jeugdverpleegkundige neemt deel aan het ondersteuningsteam op school.
- De jeugdarts kan worden ingeschakeld door de jeugdverpleegkundige en/of school voor medische inhoudelijke onderzoeken en advisering.
- Vaccinaties: kinderen krijgen in het jaar dat ze 9 worden een uitnodiging voor de DTP-BMR vaccinatie. Vaccineren gebeurt niet op school maar op een externe locatie.

Meer informatie? Kijk op onze website www.ggdnog.nl/kind-en-opvoeden. Heeft u vragen, of wilt u een afspraak maken buiten het inloopspreekuur om?
U kunt een e-mail sturen naar jgz@ggdnog.nl. Ook zijn wij van maandag t/m vrijdag van 08.00-12.00 uur telefonisch bereikbaar op nummer 088 – 443 31 00.
GGD Noord- en Oost-Gelderland is partner van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Informatie over gezondheid en opvoeding: www.ggdnog.nl | www.opvoeden.nl of download de app: https://www.groeigids.nl

Terug naar boven