IKC de Kerneel

Speelhuijs 4 6031 HR Nederweert

  • Schoolfoto van IKC de Kerneel
  • Samen met het kind in gesprek over de vorderingen en de gestelde doelen.
  • Schoolfoto van IKC de Kerneel
  • Niet alleen leuk, maar ook ontzettend belangrijk!
  • Peuters en kleuters leren met en van elkaar!

Het team

Toelichting van de school

In onze school zijn ruim 25 personeelsleden werkzaam onder leiding van een directeur.

Er werken twee intern begeleiders. Marij Verhaeg (kleuters) en Laura Smolenaers (groep 3 t/m 8). Een intern begeleider heeft als taak de zorg voor kinderen te monitoren, zodat ieder kind de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft. 

Voor de verdere ontwikkeling van computergebruik binnen onze school is er een ICT-coördinatoren, Gemma Haanen.

Verder hebben wij 2 dagen per week een conciërge en zijn er 3 dames werkzaam voor de verzorging van het interieur.

Ook beschikt de school over een administratief medewerkster.  

Als opleidingsschool bieden wij ieder jaar studenten van de opleiding tot leraar in het basisonderwijs en onderwijsassistenten de mogelijkheid om op onze school stage te lopen. Dat gebeurt steeds in een andere groep. De groepsleerkracht en de opleider in school begeleidt deze stagiaire. Ook zijn er vaker LIO-stagiaires (Leraar In Opleiding 4e jaar) aanwezig. In het kader van hun opleiding zullen deze laatsten een aantal momenten de groep zelfstandig draaien. We realiseren daarmee ook “meer handen in de klas“.

De eindverantwoordelijkheid blijft bij de groepsleerkracht. Onze leerkrachten begeleiden deze mensen op weg naar een professioneel vakmanschap. Dit doen we met veel genoegen en het komt ook ons eigen vakmanschap ten goede. Op deze manier blijven ook wij goed op de hoogte van recente vernieuwingen en veranderingen in het basisonderwijs.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen Meerderweert is er een vervangerspool waar we gebruik van kunnen maken.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroepen werken we thematisch, o.a. vanuit de methode kleuterplein en de kleuteruniversiteit. Alle domeinen van het kleuteronderwijs komen voorbij, van rekenen en lezen tot beeldende vorming en muziek. Beide methodes werken met doorgaande leerlijnen en duidelijke lesdoelen. Afhankelijk van de behoefte van het cluster, de groepen of kinderen wordt de onderwijstijd aangepast. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op de Kerneel brengen we de onderwijsbehoeften van kinderen, groepen en clusters in kaart en passen daar de onderwijstijd op aan. Wanneer het individuele onderwijsbehoeften betreft, wordt dit uiteraard afgestemd met de ouders. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Met ingang van 1 augustus 2014 j.l. is de wet passend onderwijs van kracht geworden. Passend onderwijs legt een zorgplicht bij alle scholen. Dat betekent dat de school verantwoordelijk is om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. In principe zijn alle kinderen welkom op onze scholen. We moeten daarbij goed voor elk kind kunnen blijven zorgen. En dat kan soms betekenen dat wij niet volledig toegerust zijn om een gevraagde ondersteuning op een bepaalde school te kunnen leveren. Wat we als school aan zorg voor kinderen kunnen leveren staat beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. Mocht een gevraagde ondersteuning niet geleverd kunnen worden, dan gaan we samen met u op zoek naar een passend alternatief. In alle gevallen willen we daarbij maatwerk leveren. Vandaar dat de aanmelding van leerlingen op onze scholen altijd vergezeld gaat van een intakegesprek, waarin samen met de ouders verkend wordt welke mogelijkheden er over en weer zijn. Voor aanmeldingen, vragen over de aanmeldprocedure, het schoolondersteuningsprofiel van de school en andere zaken die met leerlingenzorg te maken hebben, verwijzen wij u graag door naar de directeur en/of intern begeleider van de school. Zij zullen u graag te woord staan om samen een passend onderwijs arrangement voor uw kind te kunnen bepalen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wanneer een leerling extra ondersteuningsbehoefte nodig heeft worden de volgende stappen doorlopen:

- basiszorg 

- extra zorg

- speciale zorg na intern overleg

- arrangement vanuit het Intern OndersteuningsTeam

Gedurende al deze stappen worden ouders voortdurend betrokken en op de hoogte gehouden. Het welbevinden en de ontwikkeling van het kind staat te alle tijde centraal.  

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De peuterspeelzaal is een VVE locatie wat betekent dat het peuterprogramma (PUK en KO) een belangrijke rol heeft in de ontwikkeling van een peuter. Alle medewerkers zijn VVE geschoold. Zij zorgen ervoor dat de peuters, indien nodig, bv extra taalaanbod krijgen in de vorm van educatieve programma's. Op die manier wordt al vroegtijdig gewerkt aan het terugdringen van een mogelijke (taal) achterstand. In nauw contact met het basisonderwijs wordt alles in werk gesteld om de peuters zo optimaal mogelijk aan hun schoolloopbaan te laten beginnen.

Terug naar boven