IKC de Kerneel

Speelhuijs 4 6031 HR Nederweert

  • Schoolfoto van IKC de Kerneel
  • Samen met het kind in gesprek over de vorderingen en de gestelde doelen.
  • Schoolfoto van IKC de Kerneel
  • Niet alleen leuk, maar ook ontzettend belangrijk!
  • Peuters en kleuters leren met en van elkaar!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De eindtoets Route 8 wordt in april afgenomen. De eindtoets ROUTE 8 is een digitale, adaptieve toets die het taal- en rekenniveau van uw kind meet. De ROUTE 8 eindtoets geeft een advies voor een schoolniveau en daarnaast wordt weergegeven of de referentieniveaus behaald zijn. De toets wordt via internet afgenomen en de afname neemt ongeveer één dagdeel in beslag. 

De toetsuitslag is meestal een bevestiging van het gegeven advies. Het advies kan alleen naar boven toe worden bijgesteld. Ieder schooljaar maken we een analyse van de tussen- en eindopbrengsten. Waar nodig leidt dit tot verbeterplannen op de signalen die bij deze analyse naar boven komen. Middels kindgesprekken worden kinderen meegenomen in hun eigen leerproces. Dit zorgt voor een stukje bewustwording en motivatie.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In januari en mei worden de midden- en eind- toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem afgenomen. Hiervan worden analyses gemaakt en besproken met de intern begeleider en een externe onderwijsbegeleidingsdienst. 

Op basis daarvan, de bevindingen van de leerkracht in de groep, gesprekken met ouders en kinderen worden doelen gesteld of bestaande doelen bijgesteld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op onze school wordt gewerkt met een heldere procedure als het gaat om het samenstellen van het schooladvies voor voortgezet onderwijs.

In groep 6 wordt de NSCCT afgenomen, een niet schoolse capaciteiten test.

In groep 7 wordt de ADIT (cognitieve capaciteiten test) afgenomen en starten we met gesprekken met kinderen, ouders en leerkrachten om een passende keuze richting VO te kunnen maken.

In groep 8 wordt als eindtoets de Route 8 afgenomen.

Bij de samenstelling van het schooladvies gaan we uit van een aantal beschikbare gegevens, die we in de schoolloopbaan van de leerlingen verzameld hebben. U kunt hierbij denken aan resultaten van tussentoetsen over de afgelopen 8 schooljaren, intelligentiegegevens en gegevens uit observaties van leerkrachten over bijvoorbeeld werkhouding en doorzettingsvermogen.

Het advies wordt in overleg tussen leerkracht, kind, ouders en intern begeleider samengesteld.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Daar waar mensen elkaar ontmoeten, komt emotie aan de oppervlakte. Soms voelt de ontmoeting goed en bloeit de samenwerking en communicatie, maar soms verloopt de communicatie niet goed en is er emotioneel gedoe. Op het werk, thuis of op school hebben we goede momenten met elkaar en we ervaren dat als plezierig. Ook op school willen we het liefst de hele dag glimmende en blije gezichtjes. Wij weten als geen ander dat rust, geborgenheid en veiligheid ontzettend belangrijk zijn.

Wij werken graag preventief. Kinderen beter met elkaar leren omgaan en daardoor minder ruzies te hebben. Door kinderen te leren om hun eigen probleem, onenigheid of ruzie op te lossen op een goede manier. Dit doen wij middels het programma "beter omgaan met elkaar". 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Prettige sfeer
  • Respect
  • Veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijsinspectie heeft basisschool De Kerneel in februari 2014 voor het laatst bezocht. Onze school valt in het basistoezicht. Jaarlijks sturen we actuele informatie naar de inspectie, zodat de inspectie de kwaliteit van onze school op afstand kan monitoren.

Terug naar boven