Openbare Basisschool de Klimop

Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert

  • In 2019 - 2020 is ons meubilair vernieuwd. We hebben zowel zit- als staanplaatsen zodat kinderen bewegend en samenwerkend kunnen leren.
  • We zijn een integraal Kindcentrum samen met ikOOK! en bieden een arrangement van 0-12 jaar.
  • Bij elke groep is er een buitenwerkplek zodat kinderen ook buiten kunnen leren in een andere omgeving.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De basisschool brengt haar leerlingen de basisvaardigheden bij die de sleutel vormen voor het succesvol verloop van hun verdere schoolcarrière.  Het is daarom belangrijk ook zicht te hebben op de tussentijdse leerresultaten van leerlingen voor de vakken taal en rekenen. De inspectie beoordeelt de leerresultaten tijdens de schoolperiode aan de hand van de leerresultaten op de volgende toetsen: technisch lezen in groep 3 en groep 4; rekenen en wiskunde in groep 4 en groep 6; begrijpend lezen in groep 6. Deze toetsen gaan na of leerlingen noodzakelijke vaardigheden beheersen op belangrijke momenten in de basisschoolperiode.

In groep 3 en 4 leren leerlingen technisch lezen. Deze vaardigheid hebben ze nodig bij bijna alle andere vakken. In groep 4 staan de basisvaardigheden in het rekenonderwijs centraal en in groep 6 wordt de overstap gemaakt naar complexere, wiskundige principes. Ook deze vaardigheden zijn van groot belang in latere schooljaren. Verder moet in groep 6 het niveau van begrijpend lezen hoog genoeg zijn, omdat leerlingen anders moeite hebben met zaakvakken, zoals geschiedenis en aardrijkskunde.

De inspectie kan de tussenresultaten beoordelen aan de hand van het Cito leerlingvolgsysteem en de Entreetoets van groep 7, de DLE-toetsen van Boom testuitgevers en de technisch en begrijpend lezen toetsen van Kapinga. Ook hier vergelijkt de inspectie de leerresultaten van de school met die van scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven