Openbare Basisschool de Klimop

Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert

  • In 2019 - 2020 is ons meubilair vernieuwd. We hebben zowel zit- als staanplaatsen zodat kinderen bewegend en samenwerkend kunnen leren.
  • We zijn een integraal Kindcentrum samen met ikOOK! en bieden een arrangement van 0-12 jaar.
  • Bij elke groep is er een buitenwerkplek zodat kinderen ook buiten kunnen leren in een andere omgeving.

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Klimop is een professioneel onderwijsteam. We gaan open, respectvol, gelijkwaardig en met vertrouwen met elkaar om. De locatiedirecteur Ingrid Maes, heeft de dagelijkse leiding van de school en is het eerste aanspreekpunt. Onze groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor de organisatie in de groep. Onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuner ondersteunen de leerkrachten bij het onderwijsproces. De ondersteuningscoördinator monitort het zorgbeleid van onze school. 

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het is altijd vervelend als een leerkracht ziek wordt of vanwege andere omstandigheden niet kan lesgeven. We zetten ons altijd in om de kwaliteit van ons onderwijs voor kinderen te borgen.  

Kortdurende vervangingen (minder dan 5 dagen) lossen we intern op. We kijken:       

-Wie ambulant is (wel aan het werk maar niet in een groep) en geen andere afspraken heeft en dus de groep kan opvangen;     

- Wie er tijdelijk bereid is om extra te werken;       

- Wie er binnen het cluster Oost (waar de Klimop onder valt binnen RBOB de Kempen) beschikbaar is.  

Als vervanging vinden niet lukt, zijn er twee opties:         

-  We verdelen de groep over andere groepen;           

-  We sturen een groep naar huis. Dit doen we alleen als er geen enkele mogelijkheid tot vervanging te vinden is. We doen dit nooit de eerste dag en ouders worden hiervan op de hoogte gebracht via het ouderportaal. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We sluiten zoveel mogelijk aan bij de behoeften en kwaliteiten van iedere leerling en de groep. Hierbij gebruiken we leerdoelen en leerlijnen als uitgangspunt. We werken vanuit de werkelijkheid om het onderwijs betekenisvol te maken voor leerlingen. De kinderen leren door te ervaren en op onderzoek te gaan. Doelen zijn in grote lijnen vooraf vastgesteld. Afhankelijk van het kind laten we onderdelen achterwege of zorgen we voor aanvullend aanbod. Leerlingen geven mede aan wat ze willen leren. Doelen kunnen zodoende per leerling verschillen. Leerlingen doorlopen in hun eigen tempo het aanbod. 

De leerkracht is verantwoordelijk voor wat de leerling krijgt aangeboden. Dit bepaalt hij op basis van observaties, gesprekken en vorderingen. De leerkracht instrueert en doceert wanneer de leerlingen toe zijn aan het zetten van cruciale leerstappen. Hij nodigt leerlingen uit om mee te doen aan bepaalde activiteiten. De leerkracht is observator en begeleider. Hij stelt vast welke leerlingen meedoen met het standaardaanbod en welke leerlingen minder of meer aangeboden krijgen. Hij houdt bij waar de leerling zich op de leer-/ontwikkelingslijn bevindt.    We werken met een jaarklassensysteem. Het kan voorkomen dat een leerling enkele vakken met een andere groep meedoet. Groeperingsvormen wisselen naar aanleiding van leerstof en niveau. Met uitzondering van de kernvakken is er ruimte om klas overstijgend te werken, bijvoorbeeld naar interesse. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In dit schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven van de mogelijkheden, grenzen en ambities die de school heeft als het gaat om het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met specifieke (extra of aanvullende) onderwijsbehoeften.

Uit dit document blijkt of de school voldoet aan de basiszorg die door het schoolbestuur en het samenwerkingsverband is vastgesteld of nog wordt vastgesteld.  

Dit schoolondersteuningsprofiel geeft ook de ambities van het team weer. Deze ambities staan geformuleerd in concrete doelen en duidelijke doelstellingen van het schoolbeleid. Op basis van dit document kan het team goede gesprekspartner zijn voor bestuur, ouders, het samenwerkingsverband, het speciaal onderwijs en organisaties voor welzijn en zorg.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven