De Regenboog

Aalbersestraat 47 2672 DR Naaldwijk

  • Het keuzebord wordt gebruikt bij de groepen 1 t/m 3. Kinderen kunnen hier kiezen wat zij gaan doen tijdens het werken in hoeken.
  • Kinderen spelen regelmatig buiten. Hierbij maken we gebruik van de schoolpleinen bij onze gebouwen, maar ook van het park.
  • In de ochtend bieden wij de basisvakken aan. 's Middags bieden we vakken aan zoals Blink en techniek.
  • Binnen de klassen, differentiëren we in verschillende groepen. Zo hebben we aandacht voor individuele verschillen.
  • Naast de basisvakken bieden wij de kinderen andere vakken aan zoals toneel en techniek.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Regenboog. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Samenwerken
  • Eigenaarschap
  • Creativiteit
  • Nieuwsgierigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Regenboog groeit hard. Dit komt enerzijds door de hoge instroom uit de omliggende wijken, maar anderzijds ook door de goede naam van de school. Voorlopig zal deze groei blijven doorzetten en zullen we uiteindelijk van elke jaargroep twee groepen hebben. Door onze dependance kunnen we deze groei ook het hoofd bieden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
311
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven