R.K. Basisschool WSKO Montessorischool Naaldwijk

Schubertstraat 2 2671 TB Naaldwijk

  • Schoolfoto van R.K. Basisschool WSKO Montessorischool Naaldwijk
  • Schoolfoto van R.K. Basisschool WSKO Montessorischool Naaldwijk
  • Schoolfoto van R.K. Basisschool WSKO Montessorischool Naaldwijk
  • Schoolfoto van R.K. Basisschool WSKO Montessorischool Naaldwijk
  • Schoolfoto van R.K. Basisschool WSKO Montessorischool Naaldwijk

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De gemiddelde resultaten liggen net onder het landelijk gemiddelde. De getallen zeggen echter niet alles, onze doelstelling is dat kinderen zich ontwikkelen op de lijn die bij hen past of dat nu boven, op, of onder het landelijk gemiddelde is.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om onze tussenresultaten te monitoren gebruiken wij de toetsen van Leerling in Beeld. De resultaten worden door de leerkracht en de intern begeleider geanalyseerd. Vanuit analyse en diagnose worden plannen opgesteld voor de groep en waar nodig voor een kind specifiek. Twee keer per jaar worden de opbrengsten met het gehele team besproken. Waar nodig worden aanpassingen gedaan in het onderwijsleerproces.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Ons doel is de kinderen op cognitief, sociaal-emotioneel en lichamelijk vlak maximaal te ontwikkelen, op welk niveau een kind ook functioneert! We gaan letterlijk voor groei.......
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Ons pedagogisch klimaat heeft alles te maken met

• Zorg goed voor jezelf. 
• Zorg goed voor de ander
• Zorg goed voor de omgeving

Een sfeer die maakt dat kinderen met plezier naar school gaan, zich veilig en geaccepteerd voelen, zichzelf kunnen zijn, belangstelling hebben voor elkaar en elkaar accepteren zoals ze zijn. Een sfeer waar de leerkracht er is als persoon, oor en oog heeft voor de kinderen, kinderen accepteert met hun eigenheden, met plezier les geeft, kinderen kan aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor materiaal, taak en gedrag.De wijze waarop de ouders en onderwijsgevenden met elkaar omgaan en zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor het welzijn van kinderen.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Eigenheid
  • Vertrouwen
  • Eenheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In januari 2024 is de inspectie bij ons op school geweest. De inspectie heeft onze school beoordeeld met een mooie voldoende. De inspectie zegt o.a. het volgende:

“Op montessorischool Naaldwijk gaan leerlingen positief met elkaar om en kunnen zij zichzelf zijn. De leraren stimuleren hen om na te denken over hun eigen brede ontwikkeling. Daartoe verzorgen zij aantrekkelijke lessen en geven kinderen voldoende tijd om de leerstof te verwerken. De leraren monitoren de ontwikkeling van leerlingen en bieden, indien nodig, extra begeleiding. De leraren zijn continu bezig zichzelf te ontwikkelen en volgen daartoe allerlei opleidingen. Ook werken zij onderling veel samen.” Als aandachtspunt benoemt de inspectie onder andere het ‘explicieter modelen van de benodigde vaardigheden’ en het ‘benoemen van hoge verwachtingen’.  

Vanuit de Nederlandse Montessorivereniging is onze school in 2019 geauditeerd. Deze audit heeft geleid tot het toekennen van de officiële montessori-erkenning. Het rapport van deze audit vindt u hieronder in de bijlage. 

Terug naar boven