R.K. Basisschool WSKO Montessorischool Naaldwijk

Schubertstraat 2 2671 TB Naaldwijk

  • Schoolfoto van R.K. Basisschool WSKO Montessorischool Naaldwijk
  • Schoolfoto van R.K. Basisschool WSKO Montessorischool Naaldwijk
  • Schoolfoto van R.K. Basisschool WSKO Montessorischool Naaldwijk
  • Schoolfoto van R.K. Basisschool WSKO Montessorischool Naaldwijk
  • Schoolfoto van R.K. Basisschool WSKO Montessorischool Naaldwijk

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen WSKO zijn afspraken gemaakt over hoe te handelen als een leerkracht ziek is. Hieronder vindt u het stappenplan dat gehanteerd wordt:

Stap 1 - Vervanging binnen de eigen school met plusleerkracht. Iedere school heeft een extra leerkracht met de bedoeling deze in te zetten bij ziekte van een leerkracht;

Stap 2 - Overleg met collega-scholen. Het solidariteitsgevoel is van groot belang binnen WSKO. In tijd van nood wordt dat belang nog extra gevoeld. Op het moment dat de eigen extra leerkracht al is ingezet voor ziektevervanging, kan bij collega-scholen geïnformeerd worden of gebruik gemaakt kan worden van hun extra leerkracht;

Stap 3 - Vervanging binnen de eigen school Voor het begin van ieder schooljaar wordt geïnventariseerd welke parttime leerkrachten in staat en bereid zijn om eventuele ziekte op te vangen;

Stap 4 - Vervanger via een uitzendbureau. WSKO heeft afspraken met speciaal op het onderwijs gerichte uitzendbureaus. Deze kunnen benaderd worden voor het inzetten van een uitzendkracht. Al deze uitzendkrachten beschikken over een onderwijsbevoegdheid en -ervaring;

Stap 5 - Inzetten van niet-groepsgebonden leerkrachten. De niet-groepsgebonden leerkrachten worden in de volgende volgorde benaderd: vakleerkracht, de intern begeleider, de adjunct-directeur.Binnen het team worden afspraken gemaakt ten aanzien van de maximale inzetbaarheid bij (ziekte) vervanging van de medewerkers op maandbasis. De verzoeken worden door de directeur naar evenredigheid over de leerkrachten met bovenstaande functies verdeeld. In onderling overleg kan van de volgorde worden afgeweken. Binnen de beschikbare mogelijkheden beslist uiteraard de directeur over de definitieve invulling;

Stap 6 - Leerlingen verdelen over de groepen. Indien er geen vervanging voorhanden is worden de leerlingen verdeeld. Omdat het verdelen van leerlingen over de groepen tot extra belasting leidt voor leerkrachten en de kwaliteit van ons onderwijs bedreigt, zal het opdelen niet langer dan een dag duren;

Stap 7 - Directeur voor de klas. Indien geen van voorgaande stappen tot het gewenste resultaat leidt, kan de directeur de vervanging voor zijn/haar rekening nemen. Dit is ter beoordeling van de directeur. Een groot nadeel van deze stap is dat daarmee de continuïteit van de school en het beleid in gevaar komt. WSKO stelt zich op het standpunt dat de inzet van de directeur slechts zeer beperkt mag voorkomen. Het mag in geen geval een structureel karakter krijgen. De directeur neemt de eerste vervangingsdag contact op met het bestuur;

Stap 8 - Leerlingen naar huis. Indien de voorgaande stappen niet hebben geleid tot een situatie waarin de leerlingen kunnen worden opgevangen, overlegt de directeur met het bestuur. Het bestuur van WSKO zal in zo’n geval gevraagd worden in te stemmen met het verzoek van de directeur de leerlingen naar huis te sturen. Voordat de leerlingen werkelijk naar huis worden gestuurd, dienen ouders/verzorgers tijdig te worden geïnformeerd. In overleg met de ouders/verzorgers wordt er gezocht naar een opvangmogelijkheid voor de kinderen.

Kinderen waarvoor thuis geen opvang mogelijk is, dienen op school te worden opgevangen.

In geval stap 8 gezet wordt, moet de onderwijsinspectie terstond geïnformeerd worden door de directeur.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Als gezonde school vinden we het belangrijk dat kinderen genoeg beweging krijgen en dat er sprake is van een doorlopende leerlijn op het gebied van bewegingsonderwijs. Daarom hebben we de keuze gemaakt dat de kinderen twee keer in de week bewegingsonderwijs krijgen van een vakleerkracht gymnastiek.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Bij de aanmeldingsprocedure van welke leerling dan ook, wordt in samenspraak met de ouders en eventueel het samenwerkingsverband Westland bekeken of onze school de plek is waar de betreffende leerling past.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Verder uitwerken van ons aanbod voor NT1- (taalarme gezinnen) en NT2-kinderen in midden- en bovenbouw.
Structureel aanbieden van taal/rekendans door gediplomeerd leerkracht.

 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In ons gebouw is een peutergroep 'Kwestkoters' gevestigd, verzorgd door stichting Kwest. De peuterleidster zijn VVE en montessori geschoold. Er is een prettige samenwerking tussen de peutergroep en de onderbouw. 

Terug naar boven