OBS De Hoogvlieger

Hoogwerf 9a 2671 MJ Naaldwijk

Schoolfoto van OBS De Hoogvlieger

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Door de kleine groep die het afgelopen schooljaar is uitgestroomd, is het lastiger om onze gegevens te vergelijken. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op basis van de observaties van de leerkracht(en), de methodetoetsen en de resultaten van de methode-onafhankelijke toetsen van CITO, bekijken we op verschillende momenten in het jaar hoe de leerlingen zich ontwikkelen. 
Twee keer per jaar hebben de leerkrachten een groepsbespreking met de intern begeleider. Tijdens deze groepsbespreking worden de resultaten besproken en zo nodig worden hierop acties ondernomen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooladvies Eind groep 6 wordt voor het eerst met u als ouder gesproken over mogelijke uitstroom per vakgebied. Wij benadrukken in dit gesprek, dat niets hierin al vastligt.  Eind groep 7 wordt dan een pre-advies gegeven, hierbij wordt naar alle vakken samen gekeken, maar ook naar zaken zoals bijvoorbeeld werkhouding, de sociaal-emotionele ontwikkeling, executieve functies en inzet van de leerling. Dit voorlopige advies wordt van tevoren overlegd met de intern begeleider van de school. In groep 8 krijgt de leerling in de periode 10-31 januari 2024 een ‘Voorlopig Schooladvies'. Dit advies komt tot stand na overleg met directeur, intern begeleider en eventueel leerkrachten uit eerdere leerjaren. Ook de resultaten van de NIO worden in dit advies meegenomen.  
Doorstroomtoets 
De leerling maakt op 6 en 7 februari 2024 de Doorstroomtoets. Deze vervangt de Eindtoets, die tot nu toe kort voor de meivakantie werd afgenomen. De Doorstroomtoets is een extra objectief meetmoment voor de overstap naar het VO. Hiervan volgt 15 maart de uitslag.  
Definitief schooladvies 
Wanneer de Doorstroomtoets hoger uitvalt dan het Voorlopig Schooladvies, wordt het advies bijgesteld, tenzij in belang van de leerling er redenen zijn om dit niet te doen. De school stelt hiermee het Definitief Schooladvies vast. Uiterlijk 24 maart wordt dit advies met ouders en leerlingen gedeeld en in een gesprek toegelicht. 
Aanmelding 
Ouders krijgen nu van 25 t/m 31 maart (1 week!!) de gelegenheid om hun kind aan te melden bij een VO-school. Zij ontvangen uiterlijk 15 mei bericht van de VO-school als de leerling ook daadwerkelijk geplaatst is. In mei en juni volgt er nog een warme overdracht tussen de basisschool en de nieuwe VO-school om de leerbehoeften van de leerlingen zo goed mogelijk over te dragen.   

Verdere informatie over richtlijnen bij het tot stand komen van een schooladvies: https://www.slo.nl/thema/meer/handreiking-schooladvisering/handreiking
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op OBS De Hoogvlieger is er veel aandacht voor positieve groepsvorming. Voor oog voor elkaar. Voor leren over jezelf en leren van en met de ander. Want wereldburgers zijn nieuwsgierig naar elkaar, verbreden graag hun horizon en zien verschillen niet als eng maar als verrijkend. Daarom zijn reflectie, dialoog, kritisch nadenken en leren onderbouwen belangrijke bouwstenen in ons onderwijs. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Zelfstandig zijn
  • Leren van en met elkaar
  • Nieuwsgierig zijn naar elkaar

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

9 december 2021 heeft de inspectie een bezoek gebracht aan onze school. Zij hebben daarbij gekeken naar:
-Lesklimaat
-Klassenmanagement
-Instructie
-Afstemming
-Zelfregulerend leren

De inspectie geeft aan dat de kinderen in een veilige en inspirerende omgeving tot leren gebracht worden. Ze merkte het aan de reacties van kinderen dat ze zich vrij voelen om ook fouten te maken en samen de lol van leren te ervaren. Ook zag ze in alle groepen zeer passievolle leerkrachten die ook lol in leren hebben! 

Terug naar boven