De Meerstroom

Tesselschadelaan 75 1399 HX Muiderberg

Schoolfoto van De Meerstroom

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Per 1 augustus 2022 is de school een samenvoeging van De Vinkenbaan en de Oranje Nassauschool, wat dit betekent voor de opbrengsten eindtoets en schooladviezen is lastig te duiden. De gegevens die automatisch zijn meegenomen komen van de Oranje Nassauschool. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Een aantal keer per jaar neemt de leerkracht de groep ‘onder de loep’. Toets resultaten worden bekeken, evenals de door observatie verkregen zogenaamde onderwijsbehoeften van een kind. De leerkracht neemt hierbij het leerstofaanbod voor de komende periode erbij. Op basis van deze gegevens besluit de leerkracht, eventueel samen met de Intern Begeleider, welke ondersteuning een kind nodig heeft om de gewenste resultaten te behalen. Er worden in de klas meerdere subgroepen gevormd, waar op verschillende manieren de lesstof wordt aangeboden. In de basisgroep worden de lessen op het  ‘gemiddelde’ niveau aangeboden. Kinderen die meer ondersteuning of tijd nodig hebben komen in de intensief groep. Kinderen die minder hulp nodig hebben of de doelen al beheersen komen in de verrijkings-en/of verdiepingsgroep. In de praktijk betekent dit dat we van onze groepen een groepsoverzicht maken met de scores, aandachtspunten, onderwijsbehoeften en gegevens uit observaties. Vanuit dit groepsoverzicht maken we een groepsplan, waarin in we kinderen clusteren en doelen per clustering stellen. Dit groepsplan is ons werkplan waarin duidelijk beschreven staat waar we met de verschillende groepen kinderen aan gaan werken. Deze manier van werken heet differentiëren, wat een onderdeel is van Handelings Gericht werken. De tussentijdse opbrengsten worden twee keer per jaar binnen het team en met de MR en met de scholen binnen de stichting besproken

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Doorstroomtoets en advisering. Vanaf het schooljaar 2023-2024 verandert het traject van advisering voor het VO in de bovenbouw. De wijzigingen op een rij:

? Medio groep 7 hebben wij u een indicatie gegeven, waarin wij met elkaar in gesprek zijn gegaan over de stand van zaken en onze wederzijdse verwachtingen van de doorstroom naar het VO.

? Wanneer uw kind in groep 8 zit, bespreken we in januari 2024 met u en uw kind het voorlopig schooladvies.

? Uw kind maakt begin februari 2024 de nieuwe doorstroomtoets.

? Uiterlijk half maart ontvangt de school hiervan de uitslag en uiterlijk 24 maart 2024 krijgen u en uw kind het definitieve schooladvies te horen.

? Vervolgens kunt u met dit definitieve schooladvies uw kind tussen 25 en 31 maart 2024 gaan aanmelden op een school voor Voortgezet Onderwijs. Deze Centrale Aanmeldweek is landelijk.Het zal voor iedereen wennen zijn, vooral als u het traject al een keer bewandeld heeft. We zullen u stap voor stap meenemen in dit proces.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

“Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen”. Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan!

Op school hebben we afspraken gemaakt over hoe we met elkaar omgaan. We sturen erop aan dat alle kinderen, leerkrachten en ouders elkaar altijd op een positieve en respectvolle manier bejegenen. Echter is het een illusie aan te nemen dat bijv. pesten niet voorkomt. Daarom zijn wij actief en preventief bezig om pesten zoveel mogelijk te verhinderen. Daarbij rekenen wij op de hulp van ouders. Sinds het schooljaar 2014-2015 zetten wij schoolbreed een aantal thema’s in die ook met de ouders wordt gecommuniceerd via de schoolkalender. De thema’s zijn : Kennismaking / Samen spelen en spelregels / Hoe vraag ik of ik mee mag spelen? / Ik voel me … en complimenten geven en krijgen / Pesten en omgaan met pestgedrag / Omgaan met kritiek / Sorry zeggen. In het thema pesten en omgaan met pestgedrag bespreken de leerkrachten met de leerlingen wat wij verstaan onder pestgedrag

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen in elkaar
  • Veiligheid voor iedereen
  • Verantwoordelijk voor elkaar

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven