De Meerstroom

Tesselschadelaan 75 1399 HX Muiderberg

Schoolfoto van De Meerstroom

Het team

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit ongeveer 30 enthousiaste en betrokken medewerkers:  leerkrachten, onderwijsassistenten of leerkrachtondersteuners, een intern begeleider, een vakleerkracht bewegingsonderwijs, een administratief medewerkster, een conciërge, een adjunct-directeur en een schooldirecteur.  Hiernaast is er nog een vrijwilliger en een aantal tijdelijke vakleerkrachten. We staan open voor elkaar en voor nieuwe onderwijsontwikkelingen. Hierdoor is onze school een prettige en lerende omgeving.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of ander verlof (bijvoorbeeld studie of bijzonder verlof) van één van de leerkrachten komt in principe een invalkracht. Een invalkracht zoeken wij eerst via onze stichting Florente, hier hebben wij een invalpool voor beschikbaar. Wanneer er geen invalkracht beschikbaar is, zoeken wij intern naar een oplossing. Bijvoorbeeld door de inzet van een van de onderwijsassistenten (onder verantwoording van een collega uit de betreffende bouw) of een andere interne de eerste dag van het verzuim. Soms kunnen we geen vervanging organiseren, dan zijn we helaas genoodzaakt de kinderen naar huis te sturen. Alleen wanneer wij de groep niet kunnen vervangen wordt u hierover geïnformeerd via de mail, het liefst de dag voor het verlof. Helaas komt het ook voor dat wij u op de dag zelf in de ochtend informeren.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Meerstroom telt in het schooljaar 2023 - 2024 ongeveer 285 leerlingen verspreid over 12 groepen. Er werken momenteel 30 personeelsleden. Sommigen hebben zich gespecialiseerd in het werken met de jongste kinderen, anderen met oudere kinderen, of ze zijn gespecialiseerd in gedrag, taal en/of leesonderwijs, drama, muziek, cultuur,  natuur, gymnastiek of zorg.

In totaal hebben wij twaalf groepen. Wij kiezen voor combinatiegroepen omdat leren een sociaal proces is. We investeren in sociale omgang tussen jong en oud. Ook is samenwerking belangrijk in spel en werk, in de tafelgroep bijvoorbeeld of met leerlingen van een andere groep.

Hoe verloopt het proces van de groepsindeling? Ieder jaar wordt er opnieuw gekeken om tot een weloverwogen besluit en dus samenstelling te komen. Afhankelijk van de beschikbare leerkrachten (er is zoals u weet op dit moment een structureel tekort aan leerkrachten), het aantal leerlingen, de beschikbare ruimte en dergelijke. Uiteindelijk is de groepsindeling een school verantwoordelijkheid, waarvan de eindbeslissing bij de directie ligt.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Jongste en oudste kleuters zitten in dezelfde groepen. De oudsten helpen de jongsten. Bij de jongste kinderen ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. Veel aandacht is er voor gewoontevorming en regelmaat. Kinderen leren al spelend. Dit gaat bij de oudste kleuters door, maar wie er aan toe is, krijgt meer aangeboden ter voorbereiding op het leren lezen, rekenen en schrijven.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onder lezen verstaan wij aanvankelijk lezen, technisch lezen, stillezen en begrijpend lezen. Binnen taal vallen woordenschat, mondelinge en schriftelijk taalgebruik en spelling.

In het overzicht is te zien hoe wij onze onderwijstijd hebben gepland over de verschillende vakken. Deze verdeling hebben wij gekozen, omdat we naast de kernvakken ook tijd willen besteden aan de overige vakgebieden en de creatieve vakken. Dit wordt zo beschreven bij onze kernwaarden: Wij definiëren duidelijke doelen en stimuleren autonomie, creativiteit en vindingrijkheid. Er is een balans tussen cognitie en creativiteit.

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend onderwijs betekent denken in mogelijkheden, handelingsgericht werken en proactief handelen ten behoeve van het kind in samenwerking met de ouders. De Meerstroom streeft ernaar de leerlingen duurzaam te laten leren, door boeiend, opbrengstgericht onderwijs te geven

De school voert een helder beleid op het terrein van leerlingondersteuning.

Wanneer een kind, ouder of leerkracht een hulpvraag heeft gaan we systematisch op zoek naar de onderliggende factoren en zoeken kansen en mogelijkheden om aan de begeleidingsbehoeften tegemoet te komen. Onderwijsbehoeften spelen een belangrijke rol. We richten ons op de ontwikkelingsmogelijkheden, de positieve aspecten en het zoeken naar een aanpak die werkt. Interactie tussen alle betrokkenen is van essentieel belang,  inclusief de ouders, de leerkracht en het kind zelf. Iedereen is deskundig. Het werken met onderwijsbehoeften is doelgericht en stimuleert ons. We stemmen ons handelen af op wat een leerling nodig heeft. Het doel is te komen tot een passende samenwerking om maatwerk te geven aan elk kind gerelateerd aan de mogelijkheden van de school. Indien nodig met extra inzet van expertise van buitenaf.

Daarnaast wordt gekeken naar de ondersteuningsbehoeften van de leerkrachten en de ouders. Zo wordt de aanpak ook daadwerkelijk effectiever waarbij een appèl wordt gedaan op de mogelijkheden van alle betrokken partijen. De mogelijkheid bestaat dat we ondanks het feit dat we met elkaar zoeken naar de kansen en de mogelijkheden het kind niet op de juiste plek is bij ons op school. Wij zullen dan samen met de ouders zoeken naar de juiste zorg en hulp voor het kind. Uiteindelijk zal voor elke leerling afzonderlijk moeten worden vastgesteld of het onderwijs zo ingericht kan worden dat het aansluit op de ondersteuning - en instructiebehoefte van het kind. In het ondersteuningsprofiel beschrijven wij onze grenzen en mogelijkheden. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij hebben de ambitie om goed in kaart te brengen wat de extra ondersteuningsbehoeften zijn van leerlingen. Vervolgens zullen wij zien of wij hier extra begeleiding bij nodig hebben.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Er zijn te weinig aanvragen voor VVE om dit op te kunnen starten, zodat het rendabel is voor de opvang.

Terug naar boven