PCB Meester Lalleman

Oudersvrucht 7 2841 LN Moordrecht

Schoolfoto van PCB Meester Lalleman

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee maal per jaar toetsen we methode onafhankelijk wat de kinderen hebben geleerd. We richten ons hierbij vooral op de groei die kinderen doormaken, de zogenaamde vaardigheidsgroei. Dit doen we met de CITO toetsen, voor de vakken Technisch elzen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. De analyse van de resultaten hiervan worden op school- groeps- en individueel niveau geanalyseerd. Deze analyse is de basis voor het aanbod van onderwijs in de volgende periode. We formuleren streefdoelen en kijken goed wat de onderwijsbehoeften van de kinderen zijn. De wijze van instructie, de moeilijkheidsgraad van de opdrachten en de hoeveelheid oefenstof worden hierop afgestemd.

Daarnaast gaan we in het schooljaar 2020-2021 starten met een volgsysteem voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Hiermee krijgen we zicht op welke vaardigheden bij de groep en individuele kinderen sterk ontwikkeld zijn en waar juist  nog extra begeleiding en oefening in nodig is.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven