PCB Meester Lalleman

Oudersvrucht 7 2841 LN Moordrecht

Schoolfoto van PCB Meester Lalleman

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op PCB Meester Lalleman nemen wij de ROUTE-8 eindtoets af bij onze leerlingen. 

De leerkracht geeft het schooladvies (aan de hand van de CITO-toetsen van groep 6-8) vóór 1 maart aan uw kind. Dit advies is leidend voor de plaatsing van uw kind in het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat de middelbare school uw kind toelaat op basis van het schooladvies. De uitslag van de eindtoets is slechts een tweede objectief gegeven.

ROUTE 8 is een digitale, adaptieve toets die het taal- en rekenniveau van uw kind meet. De ROUTE 8 eindtoets geeft een advies voor een schoolniveau en daarnaast wordt weergegeven of de referentieniveaus behaald zijn.

Adaptief betekent dat de toets zich aanpast aan het niveau van uw kind. Ieder kind doorloopt op deze manier een eigen route door de toets en maakt dus een unieke toets. Zo krijgt uw kind nooit teveel te moeilijke of juist te makkelijke vragen, maar wordt hij/zij wel altijd uitgedaagd tot de bovengrens van zijn of haar kunnen. Dit werkt prettig voor uw kind en zo min mogelijk belastend.

De rapportage ontvangt u via de school van uw kind. Hier worden de resultaten van de onderdelen, het toetsadvies voor het voortgezet onderwijs en de behaalde referentieniveaus weergegeven.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Vanaf de eerste tot de laatste dag dat de leerling bij ons op school is, wordt niet alleen bijgehouden hoe de leerling zich ontwikkelt op cognitief (leer)gebied, maar ook de sociale en motorische ontwikkeling worden gevolgd, vastgelegd en bijgehouden.

De leerkrachten en de intern begeleider bespreken de leerlinggegevens tijdens de groepsbesprekingen. De groepsbespreking vormt de basis van de onderwijsondersteuning van onze school. Tweemaal per jaar wordt op groepsniveau de voortgang van de klas en/of individuele leerlingen besproken met de intern begeleider en de betreffende leerkracht. Vanuit deze groepsbesprekingen komen doelen waaraan de leerkracht met de leerlingen gaat werken, deze streefdoelen zijn de basis voor ons onderwijs. Aan het einde van het schooljaar vindt er een overdracht plaats van de leerresultaten van de groep en de gedragsobservaties van de individuele leerling, zodat er in de volgende groep een juiste aansluiting kan worden bewerkstelligd.

Zodra de leerkracht zich zorgen maakt over de ontwikkeling van een kind, betrekt de leerkracht de ouders bij het analyseren van het probleem en bij het zoeken naar eventuele oplossingen. Indien de leerkracht het probleem niet kan oplossen, wordt de intern begeleider ingeschakeld. Samen met de ouders kunnen zij besluiten de Interne Zorgcommissie en/of externe hulp in te schakelen. Mocht de school deze willen inschakelen, dan wordt u schriftelijk om toestemming gevraagd.
In het SchoolOndersteuningsProfiel kunt u nalezen met welke partijen we samenwerken.

Een aantal gestandaardiseerde toetsen en observatielijsten is opgenomen in ons leerlingvolgsysteem. Deze toetsen zijn ontwikkeld door het Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling (CITO) en A-Viseon (Route 8 toets). Van elke leerling komt er zo in de loop der jaren een reeks gegevens, die vergelijkbaar zijn met landelijke normen. De verzameling toetsen en observaties noemt men het leerlingvolgsysteem. Ons leerlingvolgsysteem is erop gericht om in iedere groep, door middel van observaties en toetsen, vroegtijdig eventuele opvallende leerlingen te signaleren. Na iedere toetsperiode bespreekt de groepsleerkracht de groepsresultaten met de intern begeleider.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Na acht jaar basisonderwijs gaan de leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs (VO). Zij hebben de keuze uit vele scholen. De verantwoording voor de keuze van een school voor VO ligt te allen tijde bij de ouders. Wij proberen de leerlingen en hun ouders zo goed mogelijk bij die keuze te helpen waarbij we onderstaande planning hanteren.

Groep 7:
Begin schooljaar: Informatiemoment voor ouders uit groep 7/8
November: Adviesgesprekken groep 7

Groep 8: 
Begin schooljaar: Informatiemoment voor ouders uit groep 7/8
Januari: De eerste open dagen op VO scholen gaan van start
Februari: De eerste aanmeldperiode begint, uw kunt uw kind op de school van voorkeur aanmelden
Februari: Definitief advies
Maart/april: U hoort van de school of uw kind is toegelaten op de school naar keuze
April: ROUTE-8 toets
Mei: Uitslag ROUTE-8 toets 
Juni: Kennismakingsmiddagen op het VO voor uw kind

Het VO-advies komt op de volgende manier tot stand:
- alle gegevens uit het LeerlingVolgSysteem (LVS) vanaf groep 3;
- alle cijferrapporten vanaf groep 3;
- alle CITO-toetsuitslagen vanaf groep 6;
- uitslagen van de methodegebonden toetsen;
- uitslagen van ROUTE-8;
- de meningen van de bovenbouwleerkrachten;
- de meningen van IB’er en (eventueel) directeur;
- de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling;
- de motivatie, (huis)werkhouding, gedrag, zelfstandigheid, algemene ontwikkeling, interesse, discipline, doorzettingsvermogen en thuissituatie van de leerling;
- intensief overleg met de ‘ laatste’ groepsleerkrachten en IB’er
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie kent aan PCB Meester Lalleman het basisarrangement toe. Dit betekent dat de inspectie op dit moment geen reden heeft om het toezicht te intensiveren.

De stichting voor Protestants-Christelijk Primair Onderwijs De Vier Windstreken, verder D4W, voldoet aan de eisen van de inspectie van het onderwijs. Dat betekent dat het bestuur zorgt voor voldoende onderwijskwaliteit en geld op de scholen. 

Terug naar boven