Basisschool Het Talent

Kreekstraat 1 3293 AB Mookhoek

  • Ons schoolplein is groot en we spelen er graag met alle kinderen van de school.
  • Het knusse gebouw biedt ons voldoende ruimte om in en buiten het klaslokaal en het gebouw te werken en te leren.

In het kort

Toelichting van de school

Geschiedenis van onze school

Het Talent is een kleine school in het buurtschap Mookhoek, dat is gelegen tussen Strijen en ’s-Gravendeel. De school is gebouwd in 1844 en bestond toen uit 2 lokalen. In de lange geschiedenis van de school is deze uitgebreid tot een school met 4 lokalen. Van een kleine dorpsschool met het klassikale onderwijs van vroeger heeft de school zich ontwikkeld tot een Daltonschool met 3 stamgroepen.   De school vervult een centrale rol in Mookhoek, ook voor Schenkeldijk en in enige mate Strijensas. Bijna alle kinderen uit het buurtschap gaan op Het Talent op school.

We willen de kinderen en de ouders het gevoel meegeven dat ze welkom zijn en dat we met elkaar een gemeenschap vormen waar goed onderwijs van groot belang is. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Daltononderwijs
  • Kleine school, een warme gemeenschap
  • Een professioneel team
  • Openbare Basisschool
  • Grote betrokkenheid van ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen komen uit Mookhoek, Schenkeldijk, 's Gravendeel, Strijen-Sas en Strijen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
57
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De vak en vormingsgebieden

De vak- en vormingsgebieden bestaan uit taal/lezen, schrijven en rekenen, Engels, expressie, lichamelijke opvoeding, wereldoriëntatie, burgerschapsvorming en digitale geletterdheid.  

Lezen

In groep 1 wordt een start gemaakt met het leren lezen door het aanbod van beginnende geletterdheid. Vanaf groep 3 wordt gewerkt met de methode "Veilig Leren Lezen", de nieuwe “Kim-versie”. Tweemaal per jaar worden in groep 3 t/m 8 de vorderingen op het terrein van het lezen getoetst. We leren de kinderen niet alleen technisch en begrijpend lezen, we brengen ze ook liefde voor boeken bij. Daarom wordt er ook veel voorgelezen en vinden er activiteiten plaats in het kader van leespromotie. De school heeft een uitleenbibliotheek. Kinderen van alle groepen kunnen wekelijks een boek mee naar huis nemen. De leesbibliotheek is ingedeeld in niveaus die worden aangegeven met kleuren en letters. Vanaf groep 4 tot en met 8 wordt het technisch – en begrijpend elzen aangeboden met Blink-Lezen en sluit het lezen van boeken en teksten aan bij Blink-Wereld. Omdat we geloven dat lezen fijn is om te doen als de teksten interessant zijn en aansluiten bij de beleving van kinderen.  

Taal

In de onderbouw wordt veel aan taalvorming gedaan. Hierbij wordt vooral gebruik gemaakt van de methode "Sil Op School". In de midden- en bovenbouw wordt gewerkt met de methode  “Staal”. Voor het aanleren van de spelling van de onveranderlijke woorden en de werkwoorden maken we gebruik van de cursorische leergang spelling van "Staal”.

Schrijven

Kinderen leren op onze school schrijven met de nieuwste methode van "Pennenstreken". In het begin gebeurt dit met schrijfpatronen (vanaf groep 2) en later wordt in de schrijfschriftjes het lopend (aan elkaar) schrift aangeleerd. De methode sluit aan bij de methode "Veilig Leren Lezen" voor groep 3.  

Rekenen en wiskunde

We werken met Snappet (digitaal) wat gebaseerd is op de nieuwste versie van "Pluspunt". "Pluspunt" is een zogenaamde realistische rekenmethode. Dit betekent, dat de methode uitgaat van het dagelijkse leven. Bij de verwerking van de rekenstof maken groep 4 t/m 8 gebruik van de Snappet (rekenen op de chromebook). Snappet houdt per leerling bij waar zij goed in zijn, wat nog extra geoefend moet worden. Hiermee krijgt iedere leerling extra rekenaanbod op zijn of haar niveau. De rekenstof is ingedeeld in blokken van gemiddeld drie weken. Een blok wordt afgesloten met toetsen om te zien of de leerstof goed begrepen is. Daarnaast wordt tweemaal per jaar een toets van het Cito-leerlingvolgsysteem afgenomen om te zien hoe de vorderingen zich verhouden met een landelijke vergelijkingsgroep.  

Wereldoriëntatie

In de groepen 1 tot en met 8 worden de wereld oriënterende vakken niet afzonderlijk gegeven, maar rond thema's die voor de kinderen interessant zijn. We geven wereldoriëntatie in samenhang en met veel ruimte voor eigen onderzoek. Hiervoor gebruiken we voor groep 3 t/m 8 de methode Wereldoriëntatie Geïntegreerd van Blink. Jaarlijks werken we aan 5 thema’s, die groep overstijgend zijn en waar groep 3 – 8 gelijktijdig in dezelfde periode aandacht aan besteden.    In de lessen van wereldoriëntatie zijn ook technieklessen verwerkt. Het Hoeksche Waards landschap biedt elk jaar een aantal buitenlessen aan voor alle groepen. Deze lessen nemen we op in ons programma. Voor de kleuters maken we gebruik van thematisch onderwijs door middel van de methode Sil Op School.

Verkeer                                              

We gebruiken de methode van veilig Verkeer Nederland in de groep 1-8. Onze school doet ook mee met het project “School op Seef”. Dit is een project waarin met kinderen van groep 1 t/m 8 wordt geoefend in verkeerssituaties in de praktijk of in nagespeelde situaties. Ook oefenen de kinderen hun vaardigheden op de fiets. Aanvullend bieden we van Veilig Verkeer Nederland een verkeersmethode aan in de vorm van digitale lessen voor groep 5 t/m 8. Als onderdeel van de verkeerslessen wordt in groep 7 een schriftelijk en praktisch verkeersexamen afgenomen. Het schriftelijk examen vindt op school plaats en gebeurt onder het toeziend oog van Veilig Verkeer Nederland. Ook organiseren zij het praktisch examen dat plaats vindt in mei. Dit examen moeten de kinderen per fiets afleggen in Strijen.  

Engels

Voor Engels wordt in groep 5 t/m 8 de nieuwe methode “Join In” gebruikt, een methode dat thema's behandelt en waarbij veel gebruik wordt gemaakt van in het Engels ingesproken teksten (native speakers), het digibord, een werkboek en het onderling oefenen van gesprekken in het Engels.  

Bewegingsonderwijs

De groepen 3 t/m 8 hebben 2x per week bewegingsonderwijs. Eens per week maken de groepen 3 t/m 8 op maandagmorgen gebruik van de sporthal Apollo (Strijen). Zij worden met de bus gebracht en gehaald. Op vrijdagmorgen hebben alle groepen 1 t/m 8 een les bewegingsonderwijs in het Verenigingsgebouw. Alle lessen op maandag en vrijdag worden gegeven door een vakleerkracht bewegingsonderwijs van Regiekr8. Groep 1 en 2 hebben op minimaal 2 dagen per week kleutergym in het Verenigingsgebouw.  

Creativiteit en kunstzinnige vorming

Iedere week krijgen alle groepen een les handvaardigheid en/of tekenen. Hierbij maken de kinderen in hun schoolloopbaan kennis met verschillende technieken en materiaal. Qua opdrachten sluiten we aan bij de thema’s van wereldoriëntatie.        

Muziek en cultuur

Met muziek maken de groepen kennis met verschillende soorten muziek en muziekinstrumenten. Elke week krijgen de kinderen muziekles van een vakleerkracht van de Muziekschool. . Onze school neemt deel aan het “Kunstmenu”. Dat betekent dat alle groepen jaarlijks een activiteit aangeboden krijgen op het gebied van kunstzinnige vorming (schilderen, toneelspelen, film, enz.). Deze activiteiten worden uitgevoerd door deskundigen op de diverse gebieden. Ook maken we gebruik van het aanbod van Cultuureducatie Hoeksche Waard.  

Burgerschapsvorming

Burgerschap wordt als apart vak aangeboden door middel van de methode De Vreedzame School. De onderwerpen die behandeld worden zijn:

o   Vrijheid van meningsuiting

o   Verdraagzaamheid

o   Afwijzen van discriminatie

o   Aannemen van een democratische houding  

o    Diversiteit

Specifieke doelen zijn:

o   De kinderen hebben kennis van verschillende achtergronden en culturen.

o   De kinderen dragen zorg voor de lichamelijke en psychische gezondheid van zichzelf en anderen.

o   De kinderen leren zich zelfredzaam te gedragen in sociaal opzicht, in het verkeer en als consument.

o   De kinderen kennen hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger.

o   De kinderen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.

o   De kinderen leren de hoofdzaken over geestelijke stromingen in de Nederlandse samenleving.

o   De kinderen leren met zorg met het milieu om te gaan.  

Vanaf schooljaar 2021-2022 heeft Het Talent een specialist Burgerschap. Zij zal samen met het team en aangestuurd uit een overleg met de andere Hoeksche Scholen (de werkgroep ‘Kinderraad en burgerschap’) een beleidsplan burgerschap voor Het Talent opstellen. Vanaf schooljaar 2022-2023 geven we de lessen van De Vreedzame School waardoor we volledig zijn in het aanbieden van doelen burgerschap.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven