Basisschool Het Talent

Kreekstraat 1 3293 AB Mookhoek

  • Ons schoolplein is groot en we spelen er graag met alle kinderen van de school.
  • Het knusse gebouw biedt ons voldoende ruimte om in en buiten het klaslokaal en het gebouw te werken en te leren.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het lerarentekort resulteert regelmatig in een gebrek aan invallers waardoor het invalprobleem nijpend is. Bij ziekte van een leerkracht zal de groep worden opgevangen door een leerkracht die op dat moment niet voor de klas staat, door de ib-er of door de directeur. Als de vervanging vanuit school niet mogelijk is, dan zal worden geprobeerd een invaller van buiten de school in te zetten.  Als er geen invaller beschikbaar is, dan worden de kinderen verdeeld over de andere groepen.  De kinderen worden zelden naar huis gestuurd, maar als het niet anders kan, gebeurt dat wel. Ouders worden in dat geval telefonisch, per mail of via Parro op de hoogte gebracht zodat de kinderen kunnen worden opgehaald of niet naar school hoeven te komen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De kleuters in groep 1 en 2 hebben tijd waarin ze instructies krijgen in de kleine of de grote kring of in groepjes. Ook hebben ze tijd om zelfstandig te spelen en te werken en dit doen ze aan de hand van een kiesbord. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op ODBS Het Talent geven we instructies en hebben kinderen zelfstandig werktijd om het werk te maken. Ook hanteren we tijd om het werk te plannen en te reflecteren. We doen dit omdat we een Daltonschool zijn. Tijdens de zelfwerktijd hebben kinderen de vrijheid om op een plek te werken waar ze zich goed kunnen concentreren op hun werk zoals het flexlokaal of de gang, waar rustig gewerkt kan worden.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Bij aanmelding van een kind met een bijzondere behoefte bekijken we wat we kunnen doen om aan onze zorgplicht te voldoen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Visie op het jonge kind van ODBS Het Talent 

We gaan uit van het spelende kind en betekenisvolle situaties voor kinderen in groep 1-2.    

De doelen waar aan gewerkt wordt in groep 1-2 zijn volgens de leerlijnen van de SLO de doelen van groep 1-2 op het gebied van taal, rekenen, taal, grove en fijne motoriek, sociaal-emotioneel, wereldoriëntatie, verkeer, kunstzinnige vorming, digitale geletterdheid en burgerschap.  De doelen worden (zo veel als mogelijk)  in samenhang en betekenisvol aangeboden door middel van 6 thema’s per jaar.  De methodes die gebruikt worden zijn:  

Sil Op School 

De Vreedzame School 

Routekaarten digitale geletterdheid 

Veilig Verkeer Nederland 

Met Sprongen Vooruit 

123 Zing   

Alle inhouden tezamen dragen bij aan het behalen van de gestelde doelen. De keuze voor 'type inhoud' (kennis, houding en/of vaardigheden) is een overwogen keuze en wordt uitgebalanceerd verwerkt in een themaplan per periode.   De speel en werkactiviteiten worden aangeboden door middel van vrije keuze, gerichte opdrachten, kringsituaties, samenwerkingsopdrachten. Het spelen wordt gestimuleerd als betekenisvolle activiteit. Er worden verschillende vormen van spel aangeboden.  Fantasie en oplossingsgerichtheid wordt gestimuleerd. Fantasie wordt niet voorgeschreven, maar geactiveerd. Ook coöperatieve werkvormen worden gebruikt om het leren en denken te activeren. De hoeken stimuleren spel door hun inrichting en/of spelopdrachten.   Het onderwijs is doelgericht. Het IGDI model wordt gehanteerd en de strategieën voor denken en leren worden gehanteerd door al spelend aan te sluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling.  De kleuterleerkrachten bieden het onderwijs betekenisvol aan, spelen mee en spelen voor, bieden onderwijs op niveau aan en stemmen af op ondersteuningsbehoeften zodat het speel/leerproces goed worden begeleid. Hun rollen wisselen per activiteit en moment beredeneerd tussen instructeur, inhoudsdeskundige, coach, begeleider, gever van feedback, gastheer/verzorger, pedagoog, didacticus, ontwerper/ontwikkelaar eigen onderwijs. De opdrachten worden steeds minder vrij, passend bij de leeftijd en het niveau. Kinderen van groep 2 gaan ook vaker werken op werkbladen, op het platte vlak. De opdrachten zijn gedifferentieerd in de instructies en de verwerking. Kinderen worden gestimuleerd om in alle hoeken en met alle materialen te werken. Eenzijdigheid wordt voorkomen.   De kinderen spelen en werken met verschillende materialen passend bij het thema. Dit zijn zoveel mogelijk materialen uit de echte wereld, boeken, tastbare materialen die de zintuigen stimuleren, ontwikkelingsmaterialen, constructiematerialen, materialen die de fijne en grove motoriek stimuleren.   De kinderen in groep 1 en 2 zitten samen in een groep. Afhankelijk van de observaties wordt het onderwijs en de ondersteuning aangeboden. Niet de leeftijd is doorslaggevend voor het aanbod. De zone van de naaste ontwikkeling bepaalt het aanbod.  Waar mogelijk worden ook tutoractiviteiten aangeboden met kinderen uit hogere leerjaren. Buitenspelen vindt plaats met alle kinderen van de school.    De speel/leeromgeving en het klaslokaal zijn ordelijk, schoon en netjes. De omgeving is uitdagend en prikkelend om tot leren te komen. Ook verandert de leeromgeving passend bij de thema’s die in de klas spelen per periode. De kasten zijn overzichtelijk ingericht. De kinderen kunnen de materialen zelf vinden en pakken. Ook leren kinderen opruimen en samen verantwoordelijk te zijn voor hun omgeving. De activiteiten en de leerrijke omgeving nodigt uit tot onderzoek en experiment. De hoeken wisselen regelmatig van inhoud en spelvormen.  De dag wordt ingedeeld volgens een rooster waarin afwisseling tussen ontspanning en inspanning wordt ervaren. Ook de afwisseling tussen binnen en buiten, stil zitten en bewegen, samenwerken en alleen werken, zelf spelen of samenspelen wordt afwisselend en in balans aangeboden. De structuren in de groep zijn helder en overzichtelijk voor jonge kinderen en worden visueel ondersteund. De dag wordt ingedeeld volgens een dagritme en gevisualiseerd.  De inloop in de ochtend duurt een kwartier en tijdens de inloop worden zinvolle, beredeneerde en geplande activiteiten zonder druk of verplichting aangeboden zodat de kinderen kunnen acclimatiseren.   De kinderen worden dagelijks geobserveerd en deze observaties worden genoteerd en vormen de aanleiding om het aanbod of de ondersteuning aan te passen. Er vinden toetsen plaats van het programma BOUW vanwege de beginnende geletterdheid en het lezen. Kleuters worden zo min mogelijk getoetst.  De leerkrachten houden zicht op ontwikkeling door het aanbod doelgericht en betekenisvol aan te bieden, te observeren, te differentiëren en adaptief te werken. Vanuit de observaties worden doelen gesteld of aangepast die een periode bestrijken en genoteerd worden in de blokplannen. Het dagelijkse handelen wordt genoteerd in de groepsklapper en doelen worden afgevinkt in de jaarplanningen waardoor zicht op ontwikkeling voortdurend aan de orde is.  

Sil op School

Sil op school is een volwaardig programma met een doorgaande leerlijn en is het meest flexibele kleuterprogramma vol variatie voor alle kinderen in de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs. Het is een compleet programma, waarmee gewerkt wordt aan alle SLO-doelen:

- Aandacht aan alle 4 ontwikkelingsgebieden: taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotioneel.

- Ontwikkeling van kleuters via spel.

- Besteedt veel aandacht aan begeleiding van het doen alsof-spel: verkennen, verbinden en verrijken van het spel.

- Is binnen iedere activiteit uitgewerkt in 3 niveaus: basis, intensief en verdiept arrangement.


Terug naar boven