Basisschool Het Talent

Kreekstraat 1 3293 AB Mookhoek

  • Ons schoolplein is groot en we spelen er graag met alle kinderen van de school.
  • Het knusse gebouw biedt ons voldoende ruimte om in en buiten het klaslokaal en het gebouw te werken en te leren.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De opbrengst 'dat ben ik'

Een kind is meer dan rekenen en taal, ook zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen maken hem tot wie hij is. Een compleet kind is hoofd, hart én handen. Een volgsysteem moet daar rekening mee houden. Niet door een kind af te rekenen op wat het niet kan, maar door inzicht te geven in waar een kind nu staat en aan te geven hoe het zich verder kan ontwikkelen om te worden wie het is. Door betekenisvol toetsen brengt het IEP leerlingvolgsysteem de ontwikkeling én de talenten van het complete kind in kaart. Een uitkomst waarmee jij als leerkracht samen met de leerling inzicht krijgt in de volgende ontwikkelingsstap en we het eigenaarschap van de leerling bij zijn eigen ontwikkeling vergroten.

De kinderen krijgen les in meerdere vakken. Per vak worden methode toetsen afgenomen. De uitslagen van deze toetsen worden gebruikt om te bepalen welke doelen nog extra aan bod moeten komen en welke doelen zijn behaald. De doelen die nog extra aan bod moeten komen, worden door gepland in de periode tot aan de volgende toets. Wij noemen dit sleepdoelen. 

De leerkrachten observeren de kinderen tijdens het werken en ze kijken het gemaakte werk na. De resultaten daarvan kunnen gebruikt worden om de volgende dag een extra instructie te verzorgen of lesstof  te gaan compacten voor kind. 

De leerkrachten hanteren een instructiemodel dat IGDI heet, waardoor ze aandacht hebben voor opfrissen van voorkennis, instructie afstemmen op behoeften, begeleid inoefenen, verwerken en evalueren. 

In januari en juni nemen we de tussentoetsen af van IEP LVS en doorlopend wordt geobserveerd. We stemmen af op wat kinderen kennen en kunnen. Sommige kinderen hebben herhaling van de stof nodig, anderen kunnen verdiepen en weer anderen kunnen met minimale stof toch de doelen halen. 

Volgen

Onze school houdt de leervorderingen van elk kind zorgvuldig bij door de methode toetsen, observaties en IEP LVS om tijdig te kunnen signaleren of een leerling extra aandacht of ondersteuning nodig heeft. Wij houden de ouders op de hoogte van de resultaten van hun kind. De kinderenbegeleiding wordt gecoördineerd door onze intern begeleider.  

Rapporten en gespreksavonden

De kinderen uit groep 1-8 krijgen 2 x per jaar een rapport: een zomer en een winterrapport. 

Het rapport wordt met kind en ouders besproken. 

Natuurlijk kunt u altijd tussendoor contact opnemen met de leerkracht als zich problemen voordoen, of als u vragen heeft.  


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het proces van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs  

Vanaf groep 7 krijgen de leerlingen een voorlopig advies. Dit wordt met ouders en kinderen besproken in juni van het schooljaar dat ze in groep 7 zitten. In januari van het jaar dat ze in groep 8 zitten, krijgen ze een tweede voorlopig advies en in maart, na de afname van de doorstroomtoets, krijgen ze het definitieve advies.  

Na gemiddeld acht jaar basisonderwijs gaan de leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Ze hebben keuze uit vele scholen. We proberen hen en hun ouders bij de keuze te helpen. Dit gebeurt op verschillende manieren:

·         Informatiebijeenkomst over alle gebeurtenissen in groep 8 en de overgang naar het Voortgezet Onderwijs, elk jaar in september.

·         Doorgeven van de informatie betreffende "Open Dagen" van scholen voor VO.

·         Het stimuleren om bezoeken te brengen aan "Scholenmarkten" en "Open Dagen"

·         Het verspreiden van foldermateriaal.  

·         Een gesprek met de IB-er en de leerkracht voor als ouders en kinderen er niet zelf uitkomen.

·           In oktober/november is het mogelijk om de regionale scholenmarkt te bezoeken. Op deze markt zijn veel verschillende vormen van voortgezet onderwijs vertegenwoordigd.

In de maanden november tot en met februari houden de scholen voor voortgezet onderwijs open dagen, die door ouders en leerlingen kunnen worden bezocht. In de INFO zullen ouders op de hoogte worden gehouden van de data waarop de onderwijsmarkt en de open dagen van scholen voor voortgezet onderwijs plaats zullen vinden.    

Procedure in groep 8

·         Tijdens de oudergesprekken en de informatiebijeenkomst aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen uitgebreid geïnformeerd over de activiteiten die in groep 8 gaan plaatsvinden en hoe de procedure van PO naar VO verloopt. wijze waarop de schoolkeuze tot stand komt.

·         In januari is er een individueel voorlopig adviesgesprek. Het advies is gebaseerd op de ontwikkeling van het kind en alle resultaten van het kind in groep 8 en de groepen daarvoor. We kijken dus naar de resultaten en de ontwikkeling van alle schooljaren en het profiel van het kind. Het profiel gaat over werkhouding, doorzettingsvermogen. Ook houden we rekening met wensen van ouders en kind.

·         In de eerste twee weken van februari  maken de leerlingen de IEP-doorstroomtoets Basisonderwijs, welke een bevestiging kan geven van het niveau waarop het kind in voorgaande jaren heeft gescoord op de toetsen voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen-wiskunde.

·         Uiterlijk half maart ontvangen we de uitslag van de doorstroomtoets. Met deze uitslag en het voorlopig advies van de basisschool kunnen de ouders en leerlingen zich oriënteren op de school voor voortgezet onderwijs van hun keuze.

·         Tussen half maart en eind maart ontvangen de ouders en leerlingen van ons het definitieve advies.

·         In de laatste week van maart kunnen de ouders en leerlingen zich definitief aanmelden bij een school voor Voortgezet Onderwijs. ·         De ouders en het kind geven vervolgens aan ons door op welke school het kind is aangemeld. De nazorg voor de leerlingen vindt plaats door contacten tussen onze school en diverse scholen voor VO.

·         Nadat uw kind op de school voor voortgezet onderwijs is aangemeld stuurt de basisschool een onderwijskundig rapport op. Van dit rapport ontvangen de ouders ook een kopie.    

De VO-scholen organiseren lopende een schooljaar allerlei activiteiten, open dagen en mogelijkheden voor het volgen van lessen. ODBS Het Talent werkt met een stamgroep 6-7-8 waardoor we niet in de gelegenheid zijn om met alleen groep 8 op bezoek te gaan bij VO-scholen. De open dagen en de informatiebijeenkomsten van de VO-scholen kunnen door ouders en kinderen bezocht worden na schooltijd en op woensdagmiddag.  

Afscheid groep 8 Het afscheid van groep 8 vindt in verschillende stappen plaats: ·        

Na de afname van IEP-eindtoets organiseren groep 6 en 7 voor groep 8 een IEPERDEPIEP feest. Dit feest vindt plaats op een middag na de IEP-eindtoets.

·         Groep 8 mag zelf kiezen of ze een musical willen, een film maken of iets anders als afscheid op hun afscheidsavond.

·         Op de maandag in de laatste schoolweek kunnen alle leerlingen van de andere groepen kijken naar de voorstelling van groep 8.

·         Op diezelfde maandag, maar dan in de avond mogen alle ouders van groep 8 komen kijken naar de vorstelling. Na de voorstelling neemt de ouderraad afscheid door het voorlezen van gedichtjes. Van de Ouderraad ontvangen de leerlingen een gegraveerd bestek. De leerkrachten verzorgen op deze avond een afscheid door middel van een lied, toneelstuk of quiz.

·         De leerlingen krijgen op deze avond van het team cadeautjes en certificaten. Leerkrachten maken een herinneringsblad voor elk kind en dit wordt in een map verzameld en uitgereikt als cadeau aan elk kind.

·         Tijdens de Kabaaldag (op de laatste donderdag in de laatste schoolweek) zwaait heel de school groep 8 uit.

·         De groep 8 neemt afscheid van klasgenoten doordat ze voor elkaar een herinneringsblad maken en dit wordt verzameld in een map, die als cadeau wordt meegegeven op de afscheidsavond.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We zijn een kleine school en hebben zicht op de kinderen. Door middel van de methode De Vreedzame School leren we de kinderen burgerschap en respectvol met elkaar en zichzelf omgaan. 

Concreet hebben we het over de vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid, begrip voor anderen, verdraagzaamheid, autonomie en het afwijzen van onverdraagzaamheid en discriminatie. Het omvat dus nogal wat. Veel scholen vonden hun weg naar De Vreedzame School voor de invulling van burgerschap in het onderwijs. 

Elk schooljaar starten we met "De Gouden weken waarin we aandacht besteden aan samenwerken, elkaar leren kennen en groepsvorming. 

We werken met een kindpanel waardoor kinderen inspraak hebben op school. 

We gaan snel met kind en ouders in gesprek als we gedrag zien dat niet gewenst is op school. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • We hebben respect voor elkaar.
  • Je mag zijn wie je bent.
  • We houden rekening met elkaar.

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Inspectiebezoek

Het laatste kwaliteitsonderzoek dat op ODBS Het Talent heeft plaatsgevonden was in 2016 en het oordeel was voldoende.

De inspecteur heeft in haar beoordeling onze school op onderdelen 5 keer een voldoende en 5 keer een goed gegeven, wat een uitstekend resultaat is. De inspecteur heeft hiermee het basisarrangement verlengd, waarbij de inspectie de school eens in de 4 jaar zal bezoeken voor een gewoon regulier onderzoek.

Conclusies van de inspecteur:

• De pedagogische sfeer, de veiligheid en de betrokkenheid bij de kinderen wordt door de ouders en de kinderen positief gewaardeerd.

• De directie is, samen met het team, voortdurend gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de school. Men is kwaliteitsbewust en legt de lat hoog.

Kijk voor een uitgebreid rapport op: https://zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/zoek-en-vergelijk/sector/po/id/2056/?pagina=1&zoekterm=09ZS   

De inspectie heeft op 16 maart 2020 een verdiepend onderzoek gedaan naar Burgerschapsonderwijs op Het Talent. Dit onderzoek heeft plaats gevonden in samenwerking met het Kohnstamm Instituut voor een landelijk onderzoek naar Burgerschapsonderwijs in Nederland.

Terug naar boven