OBS De Hobbitstee

G van Damstraat 83 B 3417 WD Montfoort

Schoolfoto van OBS De Hobbitstee

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Hoewel de leerlingen van De Hobbitstee met methodetoetsen gemiddeld scoren, zien we dat dit met de eindtoets beneden gemiddeld is. De laatste jaren heeft De Hobbitstee hard gewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs. De resultaten hiervan worden nu langzaam zichtbaar. Zoals eerder beschreven, staat de kwaliteit van ons onderwijs ook het komende jaar als hoofddoel op de agenda.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De leerkrachten houden de vorderingen van de kinderen nauwgezet bij. Dit doen ze door middel van observaties, het nakijken van werk en toetsing. Op het rapport van februari en juni kunt u zien hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt. In de kleutergroepen maken we de ontwikkeling van het kind inzichtelijk m.b.v. het kindvolgsysteem ‘KIJK!’. Leerkrachten vullen twee keer per jaar ‘KIJK!’ in.   Twee keer per jaar wordt de ontwikkeling van alle kinderen tijdens de groeps- en leerlingbespreking met de leerkracht en de intern begeleider besproken. Tijdens de spreekavonden wordt de ontwikkeling van uw kind met u besproken. Mocht het eerder nodig zijn, dan wordt u door de leerkracht uitgenodigd of kunt u zelf een afspraak maken.   Met de kinderen van de bovenbouw (groepen 5 t/m 8) voeren we twee keer per jaar kindgesprekken over hun ontwikkeling en de doelen die ze willen behalen. Met de onderbouw (groepen 1 t/m 4) gebeurt dit op een meer informele manier. In de groepsbespreking van november wordt de ontwikkeling van de kinderen en de doelen die de leerkrachten willen behalen met de intern begeleider besproken. Eventueel kunnen acties worden ingezet.   Daarnaast nemen wij gedurende het jaar diverse methodegebonden taal-, reken- en leestoetsen af. In januari en juni nemen we de Cito-toetsen van het LOVS (Leerling- en OnderwijsVolgSysteem) af. Deze worden in groep 8 gevolgd door de eindtoets van Cito. De Cito-toetsen nemen we af om het beeld te bevestigen dat de leerkrachten al hebben van de leerlingen uit observaties en data vanuit de methodetoetsen. Alle gegevens worden meegenomen bij het afgeven van het voorlopige schoolkeuze advies. Tijdens iedere ronde groepsbesprekingen stellen we onze groepsoverzichten bij. De groepsoverzichten zijn het startpunt van de nieuwe kwaliteitscyclus. De data vanuit de toetsen en ook van onze observaties geven ons input voor het stellen van onze leerdoelen per jaar en onze tussendoelen voor elke groep.       

De laatste jaren heeft De Hobbitstee hard gewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs. De resultaten hiervan worden nu langzaam zichtbaar. Hoewel de leerlingen van De Hobbitstee met methodetoetsen gemiddeld scoren, zien we dat dit met de eindtoets beneden gemiddeld is.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs (VO) goed te laten verlopen, is in onze regio de POVO-procedure (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar wordt u samen met uw kind uit groep 8 uitgenodigd voor een informatieavond waarop de POVO-procedure wordt toegelicht. Leerlingen die in aanmerking komen voor Leerwegondersteunend- of praktijkonderwijs kunnen op basis hiervan na de zomervakantie worden uitgenodigd voor een Drempelonderzoek vanuit de POVO-procedure. Kindkenmerken (zoals zelfstandig kunnen werken en kunnen reflecteren) en de toetsgegevens worden hierin meegenomen. Dit alles wordt opgenomen in het digitale dossier ‘Onderwijs Transparant’. De gegevens uit dit dossier worden alleen gedeeld met de nieuwe VO-school met toestemming van de ouders.     

In groep 7 krijgen kinderen voor de zomervakantie een voorlopig schooladvies mee. Bij het opstellen van het schooladvies zijn de intern begeleider, leerkrachten van de bovenbouw en de directeur betrokken. In oktober/november wordt het voorlopige advies nogmaals besproken. Het definitieve advies wordt afgegeven in januari. Voor zowel het voorlopig advies in oktober/november, als het definitieve advies in groep 8 wordt u samen met uw kind uitgenodigd. Alle kinderen in groep 8 maken een verplichte eindtoets. Op onze school is dat de Centrale Eindtoets van Cito. Deze toets wordt afgenomen als de leerlingen al aangemeld zijn op hun nieuwe VO-school. Naar aanleiding van de uitslag kan het advies nog ‘naar boven’ worden bijgesteld. Uiteindelijk is er met de nieuwe VO-school en de leerkracht een overdracht gesprek waarbij de leerling wordt besproken.  


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven