OBS De Hobbitstee

G van Damstraat 83 B 3417 WD Montfoort

Schoolfoto van OBS De Hobbitstee

Het team

Toelichting van de school

Op De Hobbitstee werkt een enthousiast en kundig team. Het bestaat zowel uit fulltime als parttime leerkrachten. De groepen worden ondersteund door twee onderwijsassistenten. Onze intern begeleider ondersteunt de groepsleerkrachten bij het goed vormgeven van ontwikkeling bij alle leerlingen. Ieder jaar worden er in onze school verschillende stagiaires ingezet, zij worden begeleid door de leerkracht. Met elkaar zorgen we zo voor een goede opleidingsplek voor nieuwe collega’s. In een leergemeenschap is het tevens belangrijk dat leerkrachten zich blijven ontwikkelen. Deze scholing vindt deels plaats op de teamstudiedagen. Scholing is tevens mogelijk via OPA (Onderwijs Primair Academie) e-learning vanuit de stichting of extern. Wij stimuleren het als collega’s open staan voor scholing en ook dat mensen met en van elkaar leren. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van de leerkracht kijken we of een vervangende leerkracht vanuit de vervangerspool van Onderwijs Primair beschikbaar is. De vervangingsproblematiek binnen het basisonderwijs wordt steeds urgenter. Daarom kijken we ook binnen onze school of er een collega beschikbaar is die extra kan werken.  

Mochten er geen invallers (of vervanging intern) beschikbaar zijn, dan maken we gebruik van onze goede samenwerking met verschillende kinderopvangorganisaties. Er kunnen dan pedagogisch medewerkers in de klas komen om activiteiten met de kinderen te gaan doen.

Indien bovenstaande opties niet lukken kan een groep digitaal thuisonderwijs krijgen of wordt een groep soms verdeeld over de andere groepen. De kinderen van de thuiswerkende of verdeelde groep werken die dag zoveel mogelijk digitaal. We proberen afwezigheid van onze teamleden altijd tijdig te communiceren via mail of de Schoolapp.  

Mochten er meerdere leerkrachten niet aanwezig zijn en er geen inval beschikbaar zijn dan kan het voorkomen dat we ouders verzoeken hun kind thuis te houden. We doen natuurlijk ons uiterste best om dit tot een minimum te beperken. Het verzoek zal dan verstuurd worden via mail en de Schoolapp.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1/2 werken we met thema's die aansluiten bij de belevingswereld van onze leerlingen. Dit thema wordt door de leerkrachten voorbereid aan de hand van de ontwikkelingslijnen uit het kindvolgsysteem ‘KIJK!’. Het thema wordt met de kinderen samen verder vormgegeven. Door te starten met een woordspin en de hoeken daarna samen met de kinderen in te richten, zorgen we ervoor dat het thema aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen  en de kinderen hierdoor betrokken raken bij hun eigen leerproces. Door deze leermomenten niet alleen in de klas te verwerken maar ook buiten en in het speellokaal, wordt de onderwijstijd breed ingezet. Spel en ervaren met het hele lijf staat hierbij centraal.   

Als een kleuter net op school komt, is het wennen het belangrijkste. Wennen aan elkaar, de leerkracht en het materiaal. Het ene kind heeft daar langer de tijd voor nodig dan de ander. We sluiten gelijk aan bij wat een kind nodig heeft doordat we van u belangrijke informatie hebben gekregen tijdens de startgesprekken.   Naast de kinderen die net op school zijn, zijn er jongste kleuters die al langer op school zijn en oudste kleuters die zich meer gaan voorbereiden op groep 3. In een kleuterklas lopen al deze verschillende kinderen rond en spelen en leren met en van elkaar. Allemaal hebben ze hun eigen specifieke onderwijsbehoefte en begeleiding nodig. Het ene kind heeft een knipoog nodig en het andere kind moet gestimuleerd worden om een keer iets anders te kiezen. Sommige kinderen kunnen al lezen en een ander kind vindt het benoemen van de kleuren nog lastig. Door het toepassen van begeleid zelfstandig werken, stimuleren we niet alleen maar de autonomie (ik mag er zijn) van de kinderen, maar ook competentie (ik kan het zelf). De leerkrachten werken  met uitgestelde aandacht, taakaanpak en oplossend leren denken en werken. Hierdoor kunnen kinderen zelfstandig aan de slag en hebben de leerkrachten hun handen vrij om te helpen en te sturen in het speel-/leerproces. 

Daarnaast is het onderwijsaanbod breed opgezet, waardoor alle leerlingen zich kunnen ontwikkelen. Zowel de jongste als de oudste kleuters spelen met elkaar en leren van elkaar. Dit is terug te zien in de inrichting. In de winkel is er bijvoorbeeld materiaal om te tellen, liggen er cijfers t/m 10, zijn er kaartjes om zelf de cijfers te schrijven, maar zijn er ook materialen om kinderen uit te dagen boven de 20 te tellen.    Er zijn veel speel-/leermomenten waar kinderen zelf kunnen kiezen wat ze gaan doen. Maar er zijn ook verplichte opdrachtjes. Dit is vaak een werkje met de leerkracht om een vaardigheid te oefenen. Dit kan een knutselactiviteit zijn, maar ook werken met ontwikkelingsmateriaal of een kleine kring. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij vinden een goede basis in de kernvakken taal, lezen en rekenen heel belangrijk.

Om de betrokkenheid te vergroten doen, om het geleerde beter te begrijpen en te laten beklijven doen we dat niet alleen door middel van gedifferentieerde klassikale instructie, maar juist ook door dingen te doen. Naast de methodes, en als aanvulling hierop, zetten we spelend leren en bewegend leren in. In groep 3 t/m 8 werken we met diverse methodes. We hebben ons aanbod in schooljaar 2021/2022 versterkt met een nieuwe methode voor rekenen. Verder bieden we Engels aan in groep 1 t/m 8.   

Bij diverse onderwijsactiviteiten maken leerkrachten en leerlingen gebruik van Chromebooks. Het inzetten van Chromebooks is een mooie aanvulling op ons aanbod. Kinderen werken bijvoorbeeld aan werkstukken, doen extra oefeningen of maken digitale toetsen. We kiezen ervoor om deze mogelijkheden in iedere groep in te zetten, maar ook te werken in schriften en werkboeken. Door te schrijven onthouden de leerlingen dingen beter, blijft de fijne motoriek onderhouden, gaat het handschrift erop vooruit en leert het kind beter lezen.   

Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben is er, naast het basisaanbod, het meerkunnersaanbod. Ook wanneer de stof lastiger is, bieden we deze kinderen ondersteuning. Dat kan zowel vanuit de leerkracht of een onderwijsassistent geboden worden.

Daarnaast werken we met een weektaak. Deze bestaat uit verplichte onderdelen op niveau, maar ook uit onderdelen die de kinderen zelf kiezen. Op deze manier worden ze meer eigenaar van hun eigen leerproces. Het leren plannen en het verder ontwikkelen van de zelfstandigheid zijn de hoofddoelen van de weektaak. 

Taal en lezen staat hierboven bij onderwijstijd los van elkaar genoemd. Sommige onderdelen van beide vakken lopen in elkaar over. In totaal zorgen we voor een aanbod van zo'n 8 uur voor taal/lezen.       

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

OBS De Hobbitstee biedt goed onderwijs voor alle kinderen. Kinderen voelen zich welkom en gewaardeerd op onze school. Er werkt professioneel personeel dat hoge verwachtingen heeft van de kinderen. Er is passende aandacht voor kinderen die meer of minder kunnen. We bieden een uitdagend leerklimaat. Er is veel aandacht voor de didactische- en zorgkwaliteit van onze school. Dit komt tot uiting in de wijze waarop de schoolontwikkeling wordt opgepakt en de kwaliteit systematisch wordt bewaakt.   Onderwijs en zorg binnen onze school is gericht op groei en ontwikkeling, vanzelfsprekend binnen de grenzen van de basisondersteuning. We streven naar korte lijnen, goede communicatie en vooral een fijne leer- en ontwikkelplek voor alle kinderen op De Hobbitstee. Onze Intern Begeleider coacht en ondersteunt onze leerkrachten bij het verder kijken naar kinderen. Mocht een kind hulp nodig hebben gericht op groei en ontwikkeling, dan kan hierbij één van onze leerkrachtondersteuners worden ingezet. Voor optimale afstemming is er regelmatig contact met andere scholen binnen Onderwijs Primair en extern betrokkenen. Mocht er extra ondersteuning nodig zijn, dan wordt dit in samenspraak met ons samenwerkingsverband Passenderwijs vormgegeven in overleg met de ouders. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van ambulante begeleiding op school.   

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven