OBS De Hobbitstee

G van Damstraat 83 B 3417 WD Montfoort

Schoolfoto van OBS De Hobbitstee

In het kort

Toelichting van de school

Beste lezer,

De Hobbitstee is een openbare school die sinds 1 januari 2007 door de Stichting Onderwijs Primair wordt bestuurd. We zijn een openbare school. Iedereen is welkom bij ons. Onze kinderen leren van en met elkaar en iedereen mag er zijn. Het gesprek over de verschillen en overeenkomsten tussen kinderen versterkt het onderlinge begrip en respect voor elkaar. Wij zijn een school waar ontwikkeling op nummer 1 staat. Alles wat wij doen staat in het teken van het beste onderwijs aan onze kinderen, opdat zij zich optimaal kunnen blijven ontwikkelen. Ons team bereikt dit door ook zelf steeds in ontwikkeling te blijven en zich steeds af te vragen hoe ons onderwijs nog beter kan aansluiten bij de onderwijsbehoeften van onze kinderen. We richten ons onderwijs in vanuit ons motto: Speel, Leer en Beweeg mee bij ons op De Hobbitstee. 

U bent altijd van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij ons op school. Dit kan uiteraard tijdens een open dag of een persoonlijk kennismakingsgesprek met een rondleiding, maar bij ons binnenlopen om even sfeer te proeven kan ook altijd. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokkenheid
  • Bewegend leren
  • Spelend leren
  • Veiligheid
  • Pedagogisch Vakmanschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We heten nieuwe kinderen en hun ouders van harte welkom. We doen uiteraard ons best alle kinderen een fijne plek te bieden op De Hobbitstee. We vinden het heel belangrijk dat u de sfeer komt proeven op onze school voordat u uw kind aanmeldt. U bent van harte welkom om kennis te maken met de school op één van de open ochtenden die door het jaar heen worden gehouden. U kunt natuurlijk ook een afspraak maken voor een persoonlijk informatiegesprek en rondleiding. De aanmeldformulieren kunnen wij u persoonlijk overhandigen wanneer u de school bezoekt, maar u kunt deze eventueel ook van onze website downloaden en ingevuld meenemen.  

In het schooljaar 2023-2024 heeft De Hobbitstee 100 leerlingen, verdeeld over 5 groepen. Er zijn op De Hobbitstee homogene (dezelfde leeftijd) en combinatiegroepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
95
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

AVG

De gegevens die we verwerken. Het grootste deel van de gegevens die we verwerken, hebben we van u als ouder gekregen. Het is voor de school niet mogelijk om zonder deze gegevens onderwijs te geven. De gegevens de we verwerken: ·       contactgegevens (naam, adres, postcode, telefoonnummer(s), mailadres(sen)) ·       nationaliteit, geboorteplaats en BSN ·       groep ·       gegevens van de ouders of voogd ·       medische gegevens, als die van invloed kunnen zijn op de prestaties ·       onderwijsvorderingen ·       sociaal emotionele ontwikkeling   Op uw verzoek en met uw toestemming verwerken wij ook overige medische gegevens en de religie. Zo kan de school rekening houden met allergieën, voedselvoorkeuren en adequaat handelen in een noodsituatie. Beeldmateriaal wordt nooit zonder uw toestemming gepubliceerd. De school vraagt jaarlijks uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal en u mag altijd de toestemming intrekken. Wij verwerken persoonsgegevens met een reden. Wij verwerken persoonsgegevens om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben we de gegevens van uw kind nodig om uw kind aan te melden als leerling van onze school, om de studievoortgang bij te houden en om uw kind te verwijzen naar het voortgezet onderwijs. Daarnaast hebben we de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals het ministerie van onderwijs, de leerplicht, het samenwerkingsverband en de accountant. Gegevens die hier niet aan voldoen zullen alleen met uw toestemming verwerkt worden. Onze stichtingsbestuurder is de eindverantwoordelijke voor het naleven van de privacywetgeving. Het delen van gegevens We maken gebruik van de diensten van educatieve uitgeverijen. Denk aan het leerlingadministratie programma, de schoolapp en de educatieve programma’s op de Chromebook, iPad en notebooks van de leerlingen. Met al deze bedrijven hebben we goede afspraken gemaakt over hoe ze met deze gegevens om gaan en hoe ze de gegevens beveiligen. In een verwerkersovereenkomst worden deze afspraken vastgelegd. Wij zullen nooit de gegevens van u en uw kinderen verkopen of verhuren aan deze of andere partijen. 

De leerlinggegevens zijn alleen toegankelijk voor de eigen leerkracht, de directie en de CLZ. Ook kan de kwaliteitsmedewerker van de stichting inzage hebben in de gegevens. 

De gegevens van uw kinderen worden niet langer bewaard dan wettelijk toegestaan. De gegevens worden na 5 jaar vernietigd, zowel digitaal als op papier. Alleen de contactgegevens mogen langer bewaard worden voor bijv. een reünie.      

Zorg voor elkaar en de omgeving, respecteer elkaar en ontwikkel je eigen verantwoordelijkheid. Op onze schoolwerken we volgens de uitgangspunten van Pedagogisch Tact. Pedagogische tact of tactvol handelen vraagt een relatie die gekenmerkt wordt door openheid en sensitiviteit. Weten wat een leerling bezighoudt of wat deze nodig heeft en vertrouwen in zijn wil om te groeien. Dit wordt door leerlingen begrepen. Zo ontstaat wederkerigheid en – vanuit deze relatie – gedeelde verantwoordelijkheid. Leraar en leerling(en) als werkeenheid met de leraar als eindverantwoordelijke gezagsdrager.

Terug naar boven