R.K. Basisschool WSKO De Zeester

Kloosterlaan 4 2681 LB Monster

 • Op De Zeester zijn in het gebouw ook kinderdagopvang, logopedie en fysiotherapie gevestigd.
 • Sinds 2019 werken we op De Zeester met EDI: Effectieve Directe Instructie, aan de hand van onderwijsdoelen m.b.v. het EDI model.
 • Alle kinderen aan zet: niet de beurt naar één enkele leerling, iedereen doet mee.
 • Chromebooks door de hele school en vanaf de bovenbouw heeft iedere leerling een eigen Chromebook in de klas.
 • Bewegend leren: elke dag wordt er een les gegeven waarbij de leerlingen bewegen en leren tegelijk.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Protocol ziektevervanging (als de leerkracht ziek is)  

Binnen de WSKO zijn afspraken gemaakt over hoe te handelen als een leerkracht ziek is. Hieronder vindt u het stappenplan dat gehanteerd wordt.                  

 1. Vervanging binnen de eigen school met plusleerkracht. Iedere school heeft 1 of 2 extra leerkrachten met de bedoeling deze in te zetten bij ziekte van een leerkracht.
 2. Overleg met collega-scholen. Het solidariteitsgevoel is van groot belang binnen WSKO. In tijd van nood wordt dat belang nog extra gevoeld. Op het moment dat de eigen extra leerkrachten al is ingezet voor ziektevervanging, kan bij collega-scholen geïnformeerd worden of gebruik gemaakt kan worden van hun extra leerkracht.
 3. Vervanging binnen de eigen school. Voor het begin van ieder schooljaar wordt geïnventariseerd welke parttime leerkrachten in staat en bereid zijn om eventuele ziekte op te vangen.
 4. Vervanger via een uitzendbureau. WSKO heeft afspraken met speciaal op het onderwijs gerichte uitzendbureaus. Deze kunnen benaderd worden voor het inzetten van een uitzendkracht. Al deze uitzendkrachten beschikken over een onderwijsbevoegdheid en -ervaring.
 5. Inzetten van niet groepsgebonden leerkrachten. De niet groepsgebonden leerkrachten worden in de volgende volgorde benaderd: vakleerkracht, de intern begeleider, de adjunct-directeur. Binnen het team worden afspraken gemaakt ten aanzien van de maximale inzetbaarheid bij (ziekte) vervanging van de medewerkers op maandbasis. De verzoeken worden door de directeur naar evenredigheid over de leerkrachten met bovenstaande functies verdeeld. In onderling overleg kan van de volgorde worden afgeweken. Binnen de beschikbare mogelijkheden beslist uiteraard de directeur over de definitieve invulling.
 6. Leerlingen verdelen over de groepen. Indien er geen vervanging voorhanden is worden de leerlingen verdeeld. Omdat het verdelen van leerlingen over de groepen tot extra belasting leidt voor leerkrachten en de kwaliteit van ons onderwijs bedreigt, zal het opdelen niet langer dan een dag duren.
 7. Directeur voor de klas. Indien geen van voorgaande stappen tot het gewenste resultaat leidt, kan de directeur de vervanging voor zijn/haar rekening nemen. Dit ter beoordeling van de directeur. Een groot nadeel van deze stap is, dat daarmee de continuïteit van de school en het beleid in gevaar komt. De WSKO stelt zich op het standpunt, dat de inzet van de directeur slechts zeer beperkt mag voorkomen. Het mag in geen geval een structureel karakter krijgen. De directeur neemt de eerste vervangingsdag contact op met het bestuur.
 8. Leerlingen naar huis. Indien de voorgaande stappen niet hebben geleid tot een situatie, waarin de leerlingen kunnen worden opgevangen, overlegt de directeur met het bestuur. Het bestuur van WSKO zal in zo’n geval gevraagd worden in te stemmen met het verzoek van de directeur de leerlingen naar huis te sturen. Voordat de leerlingen werkelijk naar huis worden gestuurd, dienen ouders/ verzorgers tijdig te worden geïnformeerd. In overleg met de ouders/verzorgers wordt er gezocht naar een opvangmogelijkheid voor de kinderen. Kinderen waarvoor thuis geen opvang mogelijk is, dienen op school te worden opgevangen. In geval stap 8 gezet wordt, moet de onderwijsinspectie terstond geïnformeerd worden door de directeur.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Zeester werkt met groepen die ingedeeld zijn in jaarklassen. De kinderen van groep 1 en 2 worden in één kleutergroep geplaatst.

Soms worden er combinatiegroepen gemaakt in hoger groepen i.v.m. leerlingaantallen.

Binnen de jaargroepen wordt gedifferentieerd bij de vakken Rekenen, Taal, Spelling en Begrijpend lezen. Dit betekent dat de leerlingen de lesstof in verschillende niveaus aangeboden krijgen.

Het komt voor dat leerlingen (vanaf groep 6) binnen een jaargroep met een eigen leerlijn (programma) werken. Er zijn ook kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Deze kinderen doen het programma van Levelwerk. Dit gebeurt na overleg met de groepsleerkracht, IB ‘er en ouder(s).

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De activiteiten in de kleutergroepen zijn niet altijd goed te scheiden. Ze lopen door elkaar heen. Wel is er een vast ritme per dag. Dit geeft structuur voor de kinderen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Zie document Perspectief op school voor ouders.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij willen de contacten met de kinderdagverblijven versterken zodat wij meer kennis kunnen uitwisselen over de ondersteuningsbehoefte bij binnenkomende kleuters.

Wij willen onze instructies verrijken met opdrachten vanuit de Taxonomie van Bloom om kinderen binnen hetzelfde lesdoel uit te dagen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De samenwerking met KDV Simba is nu nog zodanig doordat wij samen in één gebouw zitten. KDV Simba biedt de VVE wel aan, 2 Ballonnen doet dit niet. Er is een goede overdracht van de kinderen die vanuit Simba en 2 Ballonnen overstappen naar de Zeester.

Terug naar boven