R.K. Basisschool WSKO De Zeester

Kloosterlaan 4 2681 LB Monster

  • Op De Zeester zijn in het gebouw ook kinderdagopvang, logopedie en fysiotherapie gevestigd.
  • Sinds 2019 werken we op De Zeester met EDI: Effectieve Directe Instructie, aan de hand van onderwijsdoelen m.b.v. het EDI model.
  • Alle kinderen aan zet: niet de beurt naar één enkele leerling, iedereen doet mee.
  • Chromebooks door de hele school en vanaf de bovenbouw heeft iedere leerling een eigen Chromebook in de klas.
  • Bewegend leren: elke dag wordt er een les gegeven waarbij de leerlingen bewegen en leren tegelijk.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij scoren bij de eindtoets boven- en op het landelijke niveau.

Niet alleen de cognitieve resultaten tellen, maar ook de resultaten op sociaal en emotioneel gebied. Door de differentiatie die bij de leerlingen is gerealiseerd, hebben de kinderen op hun eigen niveau kunnen werken in de groep aan de kennisvakken. Deze groep vormde tegelijk de sociale context, waarin kinderen zich goed voelen. De cognitieve resultaten zijn zichtbaar in de eindtoets. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de sociaal emotionele ontwikkeling van een kind. Als school vinden wij deze ontwikkeling minstens zo belangrijk. Intern meten we de sociaal emotionele ontwikkeling wel. Op verzoek kunnen we daar informatie over geven.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse resultaten die in het midden van het schooljaar worden afgenomen zijn voor De Zeester de belangrijkste graadmeter om de voortgang van het onderwijs aan de leerlingen te volgen. Deze resultaten worden vergeleken met de resultaten van de toetsen die in het midden van het jaar ervoor zijn afgenomen. De toetsen aan het eind van het jaar zijn de tweede belangrijke graadmeter voor ons om de voortgang van de ontwikkeling van de kinderen te zien. Naast de DIA-toetsen die met name de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen in beeld brengen, gebruiken we ook de vragenlijsten van Kanvas die een beeld geven van het sociaal welbevinden van de leerlingen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

In het begin van het schooljaar beginnen we met het aanbieden van de schoolafspraken in de Gouden Weken. In alle groepen worden verhalen verteld die betrekking hebben op een schoolafspraak. In aansluiting hierop worden in de groepen lessen gegeven uit de methode “Kanjertraining’, waarbij extra aandacht besteed wordt aan alle aspecten die bij pesten aan de orde komen. Er wordt gekeken vanuit het gezichtspunt van een pester, maar ook van de gepeste kinderen. Met behulp van verschillende werkvormen en spelletjes trainen we de sociale vaardigheden. De kinderen leren: praten over een onderwerp; praten over zichzelf; ze krijgen non-verbale opdrachten (oogcontact of fysieke contacten ); ze oefenen met rollenspelen; ze leren inzicht te krijgen in vaardigheden en ze leren meningen te uiten over zichzelf en over anderen.      

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Veiligheid
  • Zelfvertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven