Rooms Katholieke Basisschool De Drie Vijvers

Schoolstraat 2 6596 AP Milsbeek

 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Drie Vijvers
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Drie Vijvers
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Drie Vijvers

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school houdt zorgvuldig bij welke ontwikkeling kinderen doormaken en welke prestaties zij behalen. Aan het eind van groep acht nemen alle leerlingen deel aan de Doorstroomtoets. De bedoeling van deze toets is bij te dragen aan een juiste keuze voor het vervolgonderwijs. Uit een toets valt echter niet af te leiden of het maximale uit de mogelijkheden van kinderen is gehaald. Misschien heeft een kind met minder capaciteiten met een lagere score een topprestatie geleverd.

Op de Doorstroomtoets van 2023-2024 zien we dat de leerlingen met een VMBO T of hoger advies niet goed genoeg lijken te scoren op de Doorstroomtoets. Dit beeld herkennen we niet vanuit het leerlingvolgsysteem. De aandachtspunten worden meegenomen in de schoolontwikkeling.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de leerlingen op het juiste instructieniveau in te delen en het meest passende aanbod te geven, monitort de leerkracht met de intern begeleider de tussenresultaten. De leerlingen worden op maat getest. Een uitgebreide analyse van de leerresultaten wordt minimaal een keer per schooljaar gemaakt door de intern begeleider in samenwerking met het team en de directie. E.e.a. vormt het uitgangspunt voor een studiedag met het team. Met elkaar wordt gekeken hoe we ervoor staan, wat dit betekent voor het aanbod en het organiseren van de juiste instructie. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Algemeen 

 • We adviseren vanuit hoge verwachtingen en gaan uit van kansen.
 • Leerlingen worden in gesprekken met de leerkracht (kindgesprekken) uitgedaagd na te denken en te praten over het vervolgonderwijs. Waar wil je graag naar toe? Aan welke school denk je? Wat is hiervoor nodig? Wat past bij mij? Waar word ik blij van?
 • In het proces van advisering is het belangrijk een goed beeld te hebben van de totale ontwikkeling van een leerling.Er wordt gekeken naar de talenten, motivatie, werkhouding en resultaten van methodetoetsen en het leerlingvolgsysteem (Leerling in Beeld van Cito).
 • Het (voorlopig) advies wordt gebaseerd op de input van leerkrachten die vanaf groep 6 bij het kind betrokken zijn geweest.
 • Alle betrokkenen geven onafhankelijk van elkaar een advies. De intern begeleider en directeur maken hier ook onderdeel van uit, zij brengen eveneens een (voorlopig) advies uit.
 • In een gezamenlijk overleg worden deze adviezen gedeeld en besproken met elkaar. Dit leidt tot een (voorlopig) advies.
 • Leerkrachten gaan gedurende het schooljaar met leerlingen in gesprek over het vervolgonderwijs en leerlingen sluiten aan bij de oudergesprekken.
 • In oktober/november vindt er een informatieavond plaats verzorgd door Metameer, Elzendaalcollege en het Merletcollege in Gennep plaats. Deze avond is bedoeld voor alle ouders uit de regio met een kind in groep 7. Een leerkracht van onze school is hierbij aanwezig. Ook ouders uit groep 8 kunnen deze avond (nogmaals) bezoeken.
 • Meeloopdagen worden klassikaal, maar soms ook individueel bezocht. De verantwoordelijkheid voor het bezoeken van scholen die niet klassikaal bezocht worden, ligt bij ouders. We verwachten de leerlingen na afloop van een meeloopdag, indien mogelijk, weer terug op school.
 • Ouders ontvangen gedurende het hele schooljaar via het Ouderportaal informatie over VO scholen uit de regio. Op aanvraag van ouders gebeurt dit ook voor overige scholen.
 • Wanneer er diepgaande vragen of opmerkingen zijn over het schooladvies vanuit ouders of leerkrachten, wordt de mogelijkheid geboden dit verder te bespreken in een gesprek waarbij de leerling niet aanwezig is.
 • Het schooladvies kan bestaan uit één schoolsoort of uit twee naastgelegen schoolsoorten. Het eerste wordt een enkelvoudig schooladvies genoemd, bijvoorbeeld vmbo-bb (basisberoeps). Het tweede is een meervoudig schooladvies, bijvoorbeeld vmbo-t (theoretisch)/havo.
 • In groep 7 spreken we van een voorlopig advies, in groep 8 van een schooladvies. Het schooladvies is pas definitief na de uitslag van de doorstroomtoets.  

Groep 7     

 • De zgn. VO gids wordt in december/januari uitgereikt. De VO gids is een bewaargids met veel informatie over de overgang naar het voortgezet onderwijs (VO). De gids bestaat uit twee delen: een algemeen deel en een regionaal. Zie: https://www.devogids.nl/.
 • De leerlingen krijgen van de leerkracht een presentatie met informatie over het VO. Welke niveaus zijn er? Wat betekent dit? Welke scholen zijn er in de regio? Waar moet je aan denken bij het maken van een beslissing?
 • Tijdens het laatste rapportgesprek in juni wordt het voorlopig advies gegeven. Het voorlopig advies wordt op schrift gesteld en wordt in een gesprek met ouders en de leerling gedeeld.
 • Tijdens het laatste rapportgesprek wordt het voorlopig advies door de leerkracht mondeling en schriftelijk gedeeld met ouders en de leerling.   

Groep 8       

 • De schriftelijke doorstroomtoets vindt plaats op twee jaarlijks vastgestelde dagen (in dezelfde periode als de digitale doorstroomtoets), in de eerste twee weken van februari vindt de digitale doorstroomtoets plaats. We overwegen om in schooljaar ’23-’24 alle leerlingen digitaal te toetsen.
 • Het schooladvies wordt door de leerkracht tijdens het rapport/adviesgesprek in januari mondeling en schriftelijk gedeeld met ouders en leerling. Dit is voor de meeste leerlingen ook het definitieve advies, m.u.v. de leerlingen waarvan het schooladvies afwijkt van de uitslag van de Doorstroomtoets.
 • Het aanmelden voor een middelbare school vindt plaats tussen 25-31 maart. De verantwoordelijk hiervoor ligt bij ouders.
 • De leerkracht stelt een onderwijskundig rapport op (OKR). Het OKR geeft een beeld van de leerresultaten en vorderingen, het gedrag, de sociaal-emotioneel ontwikkeling en de ondersteuningsbehoeften van een leerling. Ook het  advies op basis van de score op de doorstroomtoets maakt deel uit van het onderwijskundig rapport. Het OKR rapport word tijdens het rapport/adviesgesprek in januari gedeeld met ouders. Ouders vullen aan en geven akkoord.
 • Uiterlijk 15 maart ontvangt school de uitslag van de Doorstroomtoets. De leerlingen nemen het leerlingrapport van de Doorstroomtoets mee naar huis.
 • Wanneer de toets hetzelfde advies geeft als het schooladvies of lager, wordt het advies automatisch definitief.
 • Wanneer de toets een hoger advies geeft dan het schooladvies, dan wordt het advies heroverwogen. Ouders worden benaderd door de leerkracht (telefonisch of live) waarin het resultaat van de heroverweging besproken wordt. In het belang van de leerling kan school besluiten het advies te verhogen, school motiveert dit. Het OKR wordt in dat geval aangepast.
 • Aan het einde van het schooljaar delen oud leerlingen hun ervaringen m.b.t. de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.
 • In juni worden alle leerlingen uitgenodigd om kennis te maken op hun nieuwe school (kennismakingsmiddag). De leerkracht heeft een telefonische overdracht met de mentor. Na de start op het voortgezet onderwijs vindt er regelmatig nogmaals een overleg plaats met het VO. Is de leerling goed gestart? Zijn er vragen?  


 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op De Drie Vijvers:

 • De Drie Vijvers is een Kanjerschool: een plek waar iedereen zichzelf kan en mag zijn.
 • We bieden in een doorgaande lijn gestructureerd onderwijs op maat, waarbij bewegend, ontdekkend en onderzoekend leren ingezet wordt.
 • Kinderen en leerkrachten reflecteren op hun eigen leren en handelen.
 • Om tot groei te komen werken kinderen, ouders en leerkrachten samen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Kanjertraining

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het kader van een bestuursonderzoek heeft de onderwijsinspecteur dhr. Franssen basisschool De Drie Vijvers eind 2018 en begin 2019 bezocht. De Drie Vijvers is met een 'goed' beoordeeld. 

Uit: Rapport vernieuwd toezicht bestuursonderzoek Lijn 83 primair onderwijs (pagina 35 t/m 43).

Basisschool De Drie Vijvers is een goede school. Binnen de kwaliteitsgebieden 'Onderwijsproces' en 'Schoolklimaat' zijn verschillende standaarden door ons als 'goed' beoordeeld. Dat geldt ook voor de kwaliteitscultuur binnen de school. Het team werkt weloverwogen en eensgezind aan de continue verbetering van het onderwijs op de school. Daarnaast zijn de directie en de leraren zeer betrokken bij het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen. De Drie Vijvers is een school die niet alleen het motto 'Een veilige plek om te leren' waarmaakt, maar het is ook een school met een sterke drive om de eigen visie ook in de praktijk te realiseren."

Terug naar boven