Rooms Katholieke Basisschool De Drie Vijvers

Schoolstraat 2 6596 AP Milsbeek

  • In groep 4 t/m 8 rekenen m.b.v. Snappet. Alle leerlingen hebben een eigen device.
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Drie Vijvers
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Drie Vijvers

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school houdt zorgvuldig bij welke ontwikkeling kinderen doormaken en welke prestaties zij behalen. Aan het eind van groep acht nemen alle leerlingen deel aan de IEP Eindtoets. De bedoeling van deze toets is bij te dragen aan een juiste keuze voor het vervolgonderwijs. Uit een toets valt echter niet af te leiden of het maximale uit de mogelijkheden van kinderen is gehaald. Misschien heeft een kind met minder capaciteiten met een lagere score een topprestatie geleverd. De gemiddelde standaardscore van onze school is, zowel in vergelijking met alle deelnemende scholen, als in vergelijking met deelnemende scholen die op het punt van de leerlinggewichten overeenkomen met onze school, meestal hoger dan of op het landelijk gemiddelde. In 2020-2021 ligt de gemiddelde score van de IEP Eindtoets lager dan het landelijke gemiddelde, de leerlingen hebben volgens verwachting gescoord. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de leerlingen op het juiste instructieniveau in te delen en het meest passende aanbod te geven, monitort de leerkracht met de intern begeleider de tussenresultaten. De leerlingen worden op maat getest. Een uitgebreide analyse van de leerresultaten wordt minimaal een keer per schooljaar gemaakt door de intern begeleider in samenwerking met de directie. E.e.a. vormt het uitgangspunt voor een studiedag met het team. Met elkaar wordt gekeken hoe we ervoor staan, wat dit betekent voor het aanbod en het organiseren van de juiste instructie. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In het voorjaar nemen vrijwel alle kinderen deel aan de IEP Eindtoets. Op de laatste dag van de IEP Eindtoets krijgen de leerlingen het schooladvies; de uitslag van de IEP Eindtoets is dan nog niet bekend. Alle aangemelde leerlingen worden met de betreffende scholen voor voortgezet onderwijs doorgesproken. In het eerste jaar vindt er nog een gesprek plaats tussen de leerkracht van groep 8 en de contactpersoon van het voortgezet onderwijs. We proberen op deze manier de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het kader van een bestuursonderzoek heeft de onderwijsinspecteur dhr. Franssen basisschool De Drie Vijvers eind 2018 en begin 2019 bezocht. De Drie Vijvers is met een 'goed' beoordeeld. 

Uit: Rapport vernieuwd toezicht bestuursonderzoek Lijn 83 primair onderwijs (pagina 35 t/m 43).

Basisschool De Drie Vijvers is een goede school. Binnen de kwaliteitsgebieden 'Onderwijsproces' en 'Schoolklimaat' zijn verschillende standaarden door ons als 'goed' beoordeeld. Dat geldt ook voor de kwaliteitscultuur binnen de school. Het team werkt weloverwogen en eensgezind aan de continue verbetering van het onderwijs op de school. Daarnaast zijn de directie en de leraren zeer betrokken bij het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen. De Drie Vijvers is een school die niet alleen het motto 'Een veilige plek om te leren' waarmaakt, maar het is ook een school met een sterke drive om de eigen visie ook in de praktijk te realiseren."

Terug naar boven