Rooms Katholieke Basisschool De Drie Vijvers

Schoolstraat 2 6596 AP Milsbeek

 • In groep 4 t/m 8 rekenen m.b.v. Snappet. Alle leerlingen hebben een eigen device.
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Drie Vijvers
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Drie Vijvers

Het team

Toelichting van de school

Momenteel werken er 13 leerkrachten op school; waarvan er 4 fulltime en 9 parttime werken. Daarnaast werken we met een vakdocent voor muziek en gym. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vanaf 1 augustus 2006 hebben wij in samenwerking met andere stichtingen in de regio een centrale invallers- en vervangerspool opgericht. Daarmee hopen wij zoveel mogelijk gevallen van afwezigheid op te kunnen vangen. Indien er onverhoopt toch geen vervanger gevonden kan worden, wordt gekeken of er intern mogelijkheden zijn, bv. verschuiving van (werkdagen) van collega’s, inzet van een stagiaire, het verdelen over andere groepen, enz.

Het is niet altijd even gemakkelijk om bij afwezigheid van leerkrachten goede vervanging te realiseren. Binnen Lijn 83 is een uniforme regeling getroffen, waardoor op alle scholen dezelfde procedure wordt gevolgd in geval er geen vervanger voorhanden is. Voor u als ouder(s)/verzorger(s) moet deze regeling duidelijkheid scheppen in de wijze waarop de school tot een keuze komt. Bovendien willen we laten zien dat, indien een groep kinderen niet meer op school kan worden opgevangen, er een zorgvuldige afweging van belangen heeft plaatsgevonden.Bieden de voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan zal aan de ouders van de betreffende groep gevraagd worden de kinderen thuis te laten, met daarbij de volgende afspraken:      

 • de eerste dag van het ziekteverlof worden de kinderen opgevangen;        
 • de ouders worden schriftelijk op de hoogte gesteld;
 • in voorkomende gevallen wordt altijd contact opgenomen met de algemeen directeur, welke de inspectie op de hoogte brengt;    
 • voor kinderen die toch naar school komen wordt opvang geregeld;
 • indien voor meerdere dagen geen vervanging beschikbaar is, zullen groepen afwisselend geen onderwijs aangeboden krijgen.

U zult begrijpen dat dit alleen zal worden toegepast indien andere mogelijkheden zijn uitgeput. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Drie Vijvers werk volgens het leerstofjaarklassensysteem met veel aandacht voor bewegend leren en coöperatief leren. De wereld verandert in een snel tempo. Dit vraagt ook om onderwijs dat in beweging blijft. In schooljaar 2021-2022 willen we nog meer ervaring en kennis opdoen als het gaat om op niveau en groep doorbrekend werken, zodat kinderen op passend niveau instructie en verwerking aangeboden krijgen (vanaf groep 1). Wekelijks kunnen de kinderen uit groep 5 t/m 8 werken in de Plusklas. Er wordt in toenemende mate groepsdoorbrekend gewerkt.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Er wordt volgens het vijfgelijke dagen model (08.30 uur-14.00 uur) gewerkt. Alle leerlingen lunchen in hun eigen lokaal onder begeleiding van de leerkracht. De inloop begint om 08:25 uur zodat de leerlingen rustig en op tijd naar binnen kunnen komen. Om 08.30 uur beginnen de lessen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In alle groepen wordt gewerkt met keuzetijd. In deze tijd werken de leerlingen naar eigen keuze (en gericht op hun eigen ontwikkeling, voorkeuren en talenten) aan verschillende vakken, zoals: spelling, rekenen, schrijven, woordenschat. De manier waarop de leerlingen dit doen varieert per groep en is passend bij de leeftijd van de leerlingen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Passend Onderwijs is op 1 augustus 2014 in werking getreden. Schoolbesturen hebben voor de bij hen aangemelde kinderen zorgplicht en zijn verantwoordelijk voor passend onderwijs. Passend onderwijs op De Drie Vijvers betekent dat het onderwijs dat geboden wordt voor iedere leerling zoveel mogelijk passend is bij zijn/haar onderwijsbehoeften en/of mogelijkheden. Goed onderwijs vormt hiervoor de basis. Het fundament is basisondersteuning binnen het reguliere basisonderwijs. Als school dragen we uit dat de zorg voor leerlingen een teamverantwoordelijkheid is. Binnen het Samenwerkingsverband is ervoor gekozen om het pedagogisch optimisme vorm te geven. Dit betekent dat we denken in mogelijkheden en proberen het onderwijs zodanig in te richten dat alle kinderen tot hun recht kunnen komen. 

De basisondersteuning voor alle leerlingen in ons samenwerkingsverband bestaat uit extra ondersteuning voor leerlingen: 

 • die moeite hebben met lezen (dyslexie)
 • die moeite hebben met rekenen (dyscalculie)
 • met een lagere intelligentie dan gemiddeld
 • met een hogere intelligentie dan gemiddeld
 • met een hulpvraag op het gebied van gedrag (lichte mate).

Dit betekent op schoolniveau: 

 • begeleiding van leerkrachten, zodat zij de leerlingen zo goed mogelijk kunnen helpen in de klas,
 • duidelijke afspraken over de veiligheid op school,
 • duidelijke afspraken met gemeenten wat betreft jeugdzorg,
 • duidelijke afspraken over medische handelingen op school. 

Naast de basisondersteuning kent het samenwerkingsverband vormen van lichte en zware ondersteuning. Deze ondersteuning is op onderstaande wijze ingedeeld. 

Basisondersteuning

 • Niveau 1: groepsplan/handelingsplan onder verantwoording van de leerkracht.
 • Niveau 2: handelingsplan met ondersteuning van interne begeleiding waarbij een beroep gedaan kan worden op de regulier beschikbare middelen (denk aan: inbreng interne leerlingbespreking, consultatie BCO).

Lichte ondersteuning

 • Niveau 3: arrangementen (inclusief eventuele extra ondersteuningsmiddelen/expertise SBO/SO) op de eigen school en/of in combinatie met andere scholen.
 • Niveau 4: plaatsing in het Speciaal Basisonderwijs

Zware ondersteuning

 • Niveau 5: plaatsing in het Speciaal Onderwijs.

Samenwerking met ouders

Ouders zijn per definitie partner van de school bij signalering van speciale vragen van kind en leerkracht. Ouders en school gaan samen op zoek naar antwoorden en oplossingen. Indien nodig wordt er voor het kind een ontwikkelingsperspectief opgesteld waarin concrete doelen en activiteiten staan en het perspectief wordt geschetst voor het vervolgonderwijs na de basisschool. De intern begeleider neemt in dit proces een centrale rol in.

Aanmelding lichte en zware ondersteuning

Toekenning van extra ondersteuning (niveau 3) voor leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften/ondersteuningsvragen wordt betaald uit gelden van Passend Onderwijs Noord-Limburg en verloopt altijd via het Bovenschools Ondersteuningsloket. Aanmelding gebeurt in principe door de school, liefst in goed overleg tussen ouders en school. In het Ondersteuningsloket worden adviezen gegeven om tegemoet te komen aan ondersteuningsbehoeften of worden ondersteuningsvragen beantwoord. Mogelijk wordt een arrangement aangevraagd om gewenste hulp te realiseren. Dat kan bijvoorbeeld expertise vanuit het SBO (speciaal basisonderwijs) op de eigen basisschool zijn. Wanneer extra ondersteuning op de basisschool (niveau 3) ontoereikend wordt geacht kan het ondersteuningsloket een toelaatbaarheidsverklaring afgeven voor:

 • Het speciaal basisonderwijs (niveau 4)
 • Het speciaal onderwijs (niveau 5)
 • Cluster 3: zeer moeilijk lerende kinderen, langdurig zieke kinderen
 • Cluster 4: kinderen met hulpvragen op het gebied van gedrag 

Deze toelaatbaarheidsverklaringen hebben altijd een tijdelijk karakter. Na de afgesproken termijn zal opnieuw bij het ondersteuningsloket afgewogen worden of er sprake is van herindicatie dan wel overstap naar een andere vorm van onderwijs. Ouders worden te allen tijde hierbij betrokken.

Vier jaar en naar school?

Na de aanmelding van een leerling heeft de school 6 weken de tijd om te bekijken of de aangemelde leerling extra ondersteuning nodig heeft en of de school het arrangement kan bieden. Indien nodig kan de periode van 6 weken, op basis van goede argumenten, worden verlengd naar 10 weken. Ouders moeten zich schriftelijk aanmelden en hebben informatieplicht: zij moeten naar waarheid aangeven of er wat te melden is over hun kind dat consequenties heeft of kan hebben voor het onderwijs. Het bestuur heeft het recht ouders om (aanvullende) informatie te vragen. Als ouders dat weigeren is de zorgplicht niet van toepassing. De zorgplicht vervalt ook als ouders de grondslag van een school niet onderschrijven of als er geen plaatsruimte in de school is. Binnen 6 (of 10) weken geeft de school aan of de leerling wordt toegelaten. Hierbij spelen 3 factoren een rol:

 1. de (on)mogelijkheden van het kind
 2. de (on)mogelijkeden van de school
 3. de wensen van de ouders

Bij een positieve beslissing volgt de inschrijving. Als uit de aanmelding blijkt dat er extra ondersteuning nodig is, die de school niet kan bieden, dan wordt de leerling niet toegelaten. De school heeft dan de plicht om aan te geven waarhet arrangement wel wordt geboden. Dat kan een andere basisschool zijn of een school voorspeciaal (basis)onderwijs. Zorgplicht is dus trajectplicht en geen acceptatieplicht! Bij een afwijzing van de toelating dient de school te motiveren waarom niet aan de vastgestelde ondersteuningsbehoefte kan worden voldaan op de school, op basis van de mogelijkhedendie in het schoolondersteuningsprofiel staan beschreven in combinatie met de bevorderende en belemmerende kind-, gezins-, omgevings-, en schoolfactoren.Als er na 10 weken nog geen besluit is genomen over de toelating van het kind, dan heefthet kind recht op een tijdelijke plaatsing op de school van aanmelding. Voor meer informatie verwijzen we naar het schoolondersteuningsplan (SOP) van de gemeente Gennep, Bergen, Mook (zie: www.dedrievijvers.nl).

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven