Rooms Katholieke Basisschool De Drie Vijvers

Schoolstraat 2 6596 AP Milsbeek

  • In groep 4 t/m 8 rekenen m.b.v. Snappet. Alle leerlingen hebben een eigen device.
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Drie Vijvers
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Drie Vijvers

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van Basisschool De Drie Vijvers in Milsbeek. Basisschool De Drie Vijvers vormt samen met Sterrenschool EigenWijs in Middelaar een educatief cluster. Deze website geeft u informatie over onder andere de kernwaarden en de visie op onderwijs, de resultaten en de uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs van De Drie Vijvers. De informatie is gebaseerd op gegevens van de Inspectie van Onderwijs en DUO. Waar nodig geeft de school een toelichting. Via deze gegevens krijgt u een eerste indruk. Voor een vollediger beeld nodigen wij u van harte uit om de school te bezoeken. U bent welkom voor een gesprek en een rondleiding! Meer informatie over de school vindt u ook op de website.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • veiligheid & vertrouwen
  • respect & eerlijkheid
  • plezier & durf

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school telt gemiddeld tussen de 200 en 210 leerlingen; er is sprake van een licht dalende tendens. Momenteel zijn er 13 leerkrachten op school, waarvan er 4 fulltime en 9 parttime werken. De peuterspeelzaal is gehuisvest in ons gebouw. In het vrijstaande gebouw naast de school is de BSO ondergebracht. De BSO maakt daarnaast gebruik van een twee lokalen in de school. Zowel de peuterspeelzaal, als de BSO vallen onder verantwoordelijkheid van Spring. In principe zijn alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar welkom op Basisschool De Drie Vijvers. Ook kinderen met een speciale leerbehoeften en/beperking. We bekijken gezamenlijk wat De Drie Vijvers kan bieden voor de betreffende leerling. Uitgangspunt is steeds de vraag of de leerling op De Drie Vijvers zich optimaal kan ontwikkelen en of het welbevinden van de leerling, de groep en de leerkracht met elkaar in evenwicht blijven. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
192
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties is in handen van externen, o.a. Spring Kinderopvang.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Soms verloopt communicatie tussen ouders/leerlingen en de school of tussen leerlingen onderling niet zoals gewild of gehoopt en lopen spanningen op, ondanks vele inspanningen. In eerste instantie kunt u zich dan richten tot de interne vertrouwenspersonen, maar als dit onvoldoende resultaat oplevert, kunt u zich ook wenden tot de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en de gesprekken zijn vertrouwelijk. Het verzoek tot ondersteuning kan gedaan worden bij BCO Onderwijsadviesdienst. Dhr. Rob van den Broek (robvandenbroek@bco-onderwijsadvies.nl) en Mevr. Marianne Brugge (mariannebrugge@bco-onderwijsadviesdienst) vervullen deze taak, zodat zowel de medewerkers als ook de ouders gehoord kunnen worden. Een uitgebreide beschrijving van de klachtenregeling is te vinden op de website van de school.

Terug naar boven