Rooms Katholieke Basisschool De Drie Vijvers

Schoolstraat 2 6596 AP Milsbeek

  • In groep 4 t/m 8 rekenen m.b.v. Snappet. Alle leerlingen hebben een eigen device.
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Drie Vijvers
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Drie Vijvers

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van Basisschool De Drie Vijvers in Milsbeek. Basisschool De Drie Vijvers vormt samen met Sterrenschool EigenWijs in Middelaar een educatief cluster. Deze website geeft u informatie over onder andere de kernwaarden en de visie op onderwijs, de resultaten en de uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs van De Drie Vijvers. De informatie is gebaseerd op gegevens van de Inspectie van Onderwijs en DUO. Waar nodig geeft de school een toelichting. Via deze gegevens krijgt u een eerste indruk. Voor een vollediger beeld nodigen wij u van harte uit om de school te bezoeken. U bent welkom voor een gesprek en een rondleiding! Meer informatie over de school vindt u ook op de website.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • veiligheid & vertrouwen
  • respect & eerlijkheid
  • plezier & durf

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school telt gemiddeld tussen de 190 en 200 leerlingen; er is sprake van een licht dalende tendens. De peuterspeelzaal is gehuisvest in ons gebouw. In het vrijstaande gebouw naast de school is de VSO en BSO ondergebracht. De BSO maakt daarnaast ook gebruik van een twee lokalen in de school. Zowel de peuterspeelzaal, als de BSO vallen onder verantwoordelijkheid van Spring. In principe zijn alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar welkom op Basisschool De Drie Vijvers. Ook kinderen met een speciale leerbehoeften en/beperking. We bekijken gezamenlijk wat De Drie Vijvers kan bieden voor de betreffende leerling. Uitgangspunt is steeds de vraag of de leerling op De Drie Vijvers zich optimaal kan ontwikkelen en of het welbevinden van de leerling, de groep en de leerkracht met elkaar in evenwicht blijven. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
187
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties is in handen van externen, o.a. Spring Kinderopvang.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In het primair onderwijs is het schoolbestuur (bevoegd gezag) verplicht een klachtenregeling op te stellen. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school/instelling zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding kunnen worden afgehandeld. Indien dat echter gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan aan de hand van deze klachtenregeling een klacht worden ingediend bij het bevoegd gezag (College van Bestuur) of de externe klachtencommissie. Een uitgebreide beschrijving van de klachtenregeling is te vinden op de website van Lijn 83 primair onderwijs: Klachtenregeling | Lijn 83 Primair Onderwijs (lijn83po.nl).

Terug naar boven