Rooms Katholieke Basisschool De Drie Vijvers

Schoolstraat 2 6596 AP Milsbeek

  • In groep 4 t/m 8 rekenen m.b.v. Snappet. Alle leerlingen hebben een eigen device.
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Drie Vijvers
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Drie Vijvers

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van Basisschool De Drie Vijvers in Milsbeek. Basisschool De Drie Vijvers vormt samen met Sterrenschool EigenWijs in Middelaar een educatief cluster. Een educatief cluster is een samenwerkingsverband tussen zelfstandige scholen met één gezamenlijke directeur. Beide scholen hanteren een eigen onderwijsvisie. De ontwikkeling van beide scholen ligt de afgelopen jaren steeds meer in elkaars verlengde. Er wordt gekeken hoe we van en met elkaar kunnen leren en elkaar kunnen versterken. Deze website geeft u informatie over onder andere de kernwaarden en de visie op onderwijs, de resultaten en de uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs van De Drie Vijvers. De informatie is gebaseerd op gegevens van de Inspectie van Onderwijs en DUO. Via deze gegevens krijgt u een eerste indruk. Waar nodig geeft de school een toelichting. Voor een vollediger beeld nodigen wij u van harte uit om de school te bezoeken. Meer informatie over de school vindt u ook op de website. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • veiligheid & vertrouwen
  • respect & eerlijkheid
  • plezier & durf

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school telt gemiddeld tussen de 190 en 200 leerlingen. De leerlingpopulatie van de De Drie Vijvers kenmerkt zich t.o.v. het landelijk gemiddeld op dit moment en in de nabije toekomst als volgt:  

  • Ouders/verzorgers bestaan voor een zeer groot deel uit autochtonen (geboren in Nederland).
  • De meeste ouders zijn afkomstig uit Milsbeek en omgeving. De laatste jaren zien we meer instroom van buitenaf.
  • Ouders/verzorgers zijn over het algemeen gemiddeld tot hoog opgeleid en als gevolg hiervan hebben bijna al onze leerlingen een wegingsfactor 0.0

Meer informatie over de schoolpopulatie en wat dit vraagt van ons onderwijs, vindt u in het Jaarboekje op de website.

We delen het gebouw met de peuterspeelzaal 't Hummelhonk en de buitenschoolse opvang. De leerlingen worden verdeeld over acht groepen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
173
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Leerlingen die gebruik maken van de buitenschoolse opvang, verzamelen zich in de gymzaal van de onderbouw, daar staan de leidsters al klaar. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In het primair onderwijs is het schoolbestuur (bevoegd gezag) verplicht een klachtenregeling op te stellen. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school/instelling zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding kunnen worden afgehandeld. Indien dat echter gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan aan de hand van deze klachtenregeling een klacht worden ingediend bij het bevoegd gezag (College van Bestuur) of de externe klachtencommissie. Een uitgebreide beschrijving van de klachtenregeling is te vinden op de website van Lijn 83 primair onderwijs: Klachtenregeling | Lijn 83 Primair Onderwijs (lijn83po.nl).

Terug naar boven