De Boomgaard

Beatrixplein 5 3271 BA Mijnsheerenland

  • We zijn een 'EarlyBird-school': vroegschools Engels van groep 1 t/m 8, twee keer per week door een
  • Schoolfoto van De Boomgaard
  • Werken op tablets aan de kernvakken met digitaal lesmateriaal dat sterk wordt afgestemd op de individuele onderwijsbehoefte.
  • Schoolfoto van De Boomgaard
  • In ons streven de brede ontwikkeling van een kind aan te spreken, neemt creativiteit een belangrijke plaats in.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school heeft een leerlingpopulatie waarmee aan de hoogste norm moet worden voldaan. In het algemeen streven we er niet naar om op de eindtoets zo maximaal mogelijk te 'scoren', maar leggen we meer nadruk op persoonsontwikkeling en levensvaardigheden. Ondanks dat, of misschien wel juist daarom, ligt ons eindtoets-gemiddelde echter ruim boven de gestelde norm. Onze leerlingen laten uitslagen zien die geheel in lijn zijn met onze adviezen (die steeds uiterst betrouwbaar blijken) en we besteden de flexibel in te zetten onderwijstijd graag aan persoonsvorming en maatschappelijke vorming. 

We nemen ook jaarlijks de Eindtoets Engels af. Zoals gehoopt, blijkt dat onze leerlingen hier significant hoger op scoren dan het landelijke beeld. Ons aanbod Engels, in de groepen 1 t/m 8 met inzet van een vakleerkracht, werpt dus z'n vruchten af. In de bijlage een korte toelichting op de resultaten van deze eindtoets. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Naast de toetsen die horen bij onze lesmethoden, nemen we tweejaarlijks de toetsen af van het Cito-leerlingvolgsysteem. Deze laatsten worden afgenomen volgens een toetskalender; dit is een jaarkalender waarop het afnemen van landelijk genormeerde toetsen per groep en per vakgebied is aangegeven. De toetskalender wordt voor het begin van het schooljaar geactualiseerd. Alle toetsen worden opgenomen in de activiteitenkalender. Om de afname van toetsen zo zuiver mogelijk te laten plaatsvinden, gebruiken wij een toetsprotocol. 
De resulaten van methodetoetsen en van de Cito-toetsen zijn steeds online in te zien via een ouderportaal. 

Voor de kleuters wordt een portfolio samengesteld met hun schoolwerkjes. Twee keer per jaar wordt van hen een rapport opgesteld van een breed palet aan ontwikkelingsaspecten in KIJK!.

De leerlingresultaten worden regelmatig gevalueerd en besproken in speciale teambijeenkomsten en in groepsbijeenkomsten met de IB'er. Er wordt een vertaalslag gemaakt naar het handelen in de klas in een groepsplan en zonodig (individuele) handelingsplannen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven