Archipelschool het Talent

Generaal Hakewill Smithlaan 15 4333 BW Middelburg

Schoolfoto van Archipelschool het Talent

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van leerkrachten als gevolg van ziekte of verlof, maakt de school gebruik van de vervangingspool TCOZ of we proberen vervanging intern op te lossen. We streven naar optimale continuïteit voor de groepen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020-2021 werken we met de volgende basisgroepen:

- 2 kleuterbasisgroepen 1/2

- groep 3

- groep 4/5 (3dagen per week)

- groep 5 apart (2 dagen per week)

- groep 5/6 (3 dagen per week)

- groep 6

- groep 7

- groep 8

De vakleerkracht bewegingsonderwijs geeft één les per week aan de groepen 3 t/m 8. Hij geeft - als daar reden voor is - MRT. De tweede gymles in de week wordt door de groepsleerkracht gegeven.

De vakleerkracht muziek is beschikbaar tijdens onze muziekprojecten.

Facultatief: Spaans voor talige kinderen vanaf groep 6.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Na het reflecteren op de standaarden voor basisondersteuning, onze algemene ondersteuningsmogelijkheden en het omgaan met kinderen met extra onderwijsbehoeften trekken wij de volgende conclusies over onze mogelijkheden, grenzen, ambities en ontwikkelpunten.

Mogelijkheden: De school biedt goede mogelijkheden aan kinderen met extra ondersteuningsbehoeften op het gebied van leren en ontwikkelen. Waar het ontbreekt aan specifieke deskundigheid, wordt deze benut via de samenwerkingspartners. Er zijn mogelijkheden voor extra handen in de klas d.m.v. onderwijsassistenten, die o.m. wordt ingezet voor kinderen met een arrangement.

Grenzen: Soms lopen we tegen de grenzen van onze mogelijkheden aan bij kinderen, die op sociaal-emotioneel of gedragsmatig gebied extra ondersteuningsvragen hebben. We zijn dan soms niet in staat om de veiligheid te bieden, die deze kinderen (of hun klasgenoten) nodig hebben. Het is niet vooraf aan te geven hoe deze grenzen er uit zien. Per individuele casus bekijken we onze mogelijkheden en grenzen.We zijn terughoudend in het leveren van medische handelingen. In overleg met ouders zoeken we naar oplossingen.We zijn terughoudend wanneer er sprake is van een ernstig zindelijkheidsprobleem. We beschikken in deze situaties niet over voldoende menskracht. Ambities We hebben de ambities om elk kind een passend aanbod te kunnen bieden, kijkend naar onze mogelijkheden en die van onze samenwerkingspartners.

Ontwikkelpunten: Verdere uitbouw van de mogelijkheden van onze school om talenten bij alle kinderen naar vermogen te ontwikkelen. Verder onderzoeken en ontwikkelen van doorgaande leerlijnen. Verder ontwikkelen van het aanbod op het gebied van gedrag/ sociale vaardigheden. Verder ontwikkelen van handelingsbekwaamheid bij hulpvragen t.a.v. executieve functies.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven