Archipelschool het Talent

Generaal Hakewill Smithlaan 15 4333 BW Middelburg

Schoolfoto van Archipelschool het Talent

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Archipelschool het Talent. De school is ontstaan na samenvoeging van de locaties Dolfijnenburch en Uilenburch per 1-8-2016. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Voor actuele informatie wordt hierbij verwezen naar de website van de school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • De Archipel kernwaarden
  • Jeelo-school
  • Talentgericht onderwijs
  • Verbonden met de wijken
  • Kindcentrum i.s.m. KOW Pardoes

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Bij de start van het schooljaar 2021-2022 telt het Talent ca. 156 leerlingen, die als volgt verdeeld zijn:

groep 1/2: 36 (verdeeld over 2 basisgroepen 1/2) 

groep 3: 22 leerlingen

groep 4: 25 leerlingen

groep 5: 14 leerlingen

groep 6: 24 leerlingen

groep 7: 16 leerlingen

groep 8: 18 leerlingen

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
145
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven