Archipelschool het Talent

Generaal Hakewill Smithlaan 15 4333 BW Middelburg

Schoolfoto van Archipelschool het Talent

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In de kleutergroepen volgen we  - net als in de peutergroep van Pardoes - de ontwikkeling van kinderen d.m.v. het observatiemodel “KIJK”. Bovendien wordt in deze groepen gebruik gemaakt van de Cito-toetsen Taal voor kleuters en Rekenen voor Kleuters (niet voor de allerjongsten). Vanaf groep 3 gebruiken we naast de methodetoetsen ook Cito-toetsen op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen en woordenschat. De resultaten van de Cito-toetsen worden vermeld in het eerstvolgende rapport, nadat een toets is afgenomen. We verzamelen al die gegevens van de leerlingen centraal en bezien, of ze aan de verwachtingen voldoen. Als “meetlat” gebruiken we de richtlijnen zoals die door de inspectie zijn vastgesteld in het rapport “Analyse en waardering opbrengsten”. Verder streven we naar een A+B score van 70% voor elke citotoets. Daarnaast analyseren we de Cito gegevens d.m.v. een trendanalyse om te bezien of en hoe we ons onderwijs kunnen verbeteren.

De kinderen worden ook op sociaal-emotioneel gebied gevolgd. We gebruiken hiervoor het instrument “ZIEN”. In groep 8 wordt als verplichte-eindtoets de IEP-toets ingezet voor de advisering naar het Voortgezet Onderwijs.

In oktober, februari en juni vinden er op school voortgangsbesprekingen plaats. De groepsleerkracht en de intern begeleider bespreken dan aan de hand van schriftelijke en mondelinge gegevens de voortgang van alle leerlingen. Wanneer nodig worden er afspraken gemaakt voor extra zorg, zorg besprekingen, observaties etc. Alle afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Van kinderen die in de zorg worden opgenomen, wordt een zorgdossier aangelegd. Dit alles wordt gecoördineerd door de interne begeleider. Als er tijdens de voortgangsbespreking extra activiteiten worden gepland voor een leerling, dan worden de ouders hiervan in kennis gesteld. Soms gebeurt dit op de rapportbespreking die volgt op de voortgangsbespreking. Als het nodig is, worden ouders uitgenodigd voor een extra gesprek. Zo nodig wordt een handelingsplan opgesteld, waarin doelen worden vastgesteld, die  in een bepaalde tijd behaald moeten worden. Aan het eind van die periode volgt een evaluatie en eventueel een vervolgplan.Wanneer een leerkracht zich tussentijds zorgen maakt over de ontwikkeling van een leerling maakt hij/ zij een afspraak met de interne begeleider voor een individuele zorgbespreking. Dit wordt altijd in overleg gedaan met ouders. Afhankelijk van de problematiek kunnen hier ook andere teamleden of  externe deskundigen bij aanwezig zijn.

Op school zijn protocollen aanwezig op het gebied van overgang, doublure en versnellen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven