C.B.S. De Schakel

J H L van Herwaardenstr 4 4194 RR Meteren

 • In vertrouwen willen we het kind mede verantwoordelijk maken voor zijn eigen leren, zelfstandig werken helpt ons hierbij.
 • De soc. emot. ontwikkeling als bouwsteen in onze fundering. De Kanjermethode, coöperatief en samenwerkend leren hebben hierin een plek.
 • Het is voor ons ook de de plek voor de persoonlijke omgang met God. Wij mogen samen getuige zijn van de liefde van God.
 • Creatieve vakken leren de kinderen vorm te geven aan gevoelens en gedachten van hun hart en hoofd.
 • Door thematisch te werken stimuleren we het spel van het kind, ontwikkelings- en doelgericht werken zijn hierin ons uitgangspunt.

In het kort

Toelichting van de school

Wie zijn wij?  De Schakel is een school die staat voor Christelijk thuis en nabij onderwijs, waar vertrouwen in jezelf en de ander bovenaan staat! Waar grote betrokkenheid tussen kind, ouders en school voor onderlinge verbondenheid zorgt, waardoor er vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid gezocht wordt naar de mogelijkheden die het kind nodig heeft om tot ontwikkeling te komen.   Als team willen wij de kinderen van onze school voorbereiden en uitdagen om hun eigen specifieke plek in de wereld in te nemen, door:

·         zelfvertrouwen te stimuleren

·         nauw samen te werken met de mensen om het kind heen

·         kennis over te dragen en vaardigheden te helpen ontwikkelen voor de toekomst

·         verwondering en nieuwsgierigheid te stimuleren

·         in vertrouwen het kind mede verantwoordelijk te maken voor zijn eigen leren  

Hierbij staat de liefde voor de kinderen centraal! Het hart is het centrum van passie, het is de drijfveer om in beweging te komen. Het is ook de plek voor de persoonlijke omgang met God. Het hoofd blijft een geheimenis. We willen aansluiten op ieder zijn unieke zijn, in de wijze waarop het kind leert. Het hoofd is tevens de plek waar we onthouden wat belangrijk is. Handen geven vorm aan de ideeën van ons hoofd en de passie van ons hart. Handen zijn er om mensen te kunnen helpen, om samen te werken en te binden.   We vinden het belangrijk dat een kind zich op eigen wijze mag ontwikkelen op het gebied van hart (de drijfveer), hoofd (ons denken) en handen (vormgeven aan de ideeën van ons hart en hoofd). Wij geloven dat onze school een plek mag zijn, waar we mogen groeien en Gods liefde willen laten zien door de dingen die we zeggen en doen.

Wilt u dit zelf komen ervaren? U bent van harte welkom op onze school! 

Een afspraak kunt u telefonisch (0345-581724) of  via mail (directie@cbsschakel.nl) met onze directeur maken. Na dit gesprek kunt u besluiten of De Schakel in Meteren de plek is voor uw kind.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Hart
 • Hoofd
 • Handen
 • Samen groeien ...
 • Gods woord als fundering ...

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
125
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven