C.B.S. De Schakel

J H L van Herwaardenstr 4 4194 RR Meteren

  • Het is voor ons ook de de plek voor de persoonlijke omgang met God. Wij mogen samen getuige zijn van de liefde van God.
  • In vertrouwen willen we het kind mede verantwoordelijk maken voor zijn eigen leren, zelfstandig werken helpt ons hierbij.
  • Door thematisch te werken stimuleren we het spel van het kind, ontwikkelings- en doelgericht werken zijn hierin ons uitgangspunt.
  • De soc. emot. ontwikkeling als  bouwsteen in onze fundering. De Kanjermethode, coöperatief en samenwerkend leren hebben hierin een plek.
  • Creatieve vakken leren de kinderen vorm te geven aan gevoelens en gedachten van hun hart en hoofd.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Als school hebben wij er tot op heden voor gekozen om alle leerlingen mee te laten doen, ook leerlingen die uitstromen naar bijvoorbeeld Praktijkonderwijs of die een SBO-indicatie hebben. Deze leerlingen hebben in het verleden ook bij de cito-eindtoets het resultaat beïnvloed. Ons inziens zal het cito-eindtoets resultaat aanmerkelijk hoger uitvallen wanneer specifieke leerlingen uitgesloten worden (volgens de richtlijnen van de inspectie). De resultaten die we als school geboekt hebben in het schooljaar 2019-2020 waren volgens verwachting. Op onze school proberen we ons aanbod zo op onze kinderen af te stemmen, dat we alleen indien het van belang is voor het kind en/of zijn omgeving te verwijzen naar speciaal onderwijsscholen. Dit heeft gevolgen voor de gemiddelde leerresultaten van een groep. Wanneer we de Cito-gegevens over enkele jaren middelen, is er voor ons geen reden tot zorg. De kinderen halen over het algemeen de score die bij hen past, ook als ze meer aan kunnen. Wel wordt telkens aan de hand van de Cito-uitslagen bezien of ons onderwijs aanpassingen nodig heeft, bijvoorbeeld in vervanging van methoden of versterking van de instructie bij bepaalde vakken.

We geven als onderwijsinstelling veel aandacht aan de cognitieve ontwikkeling in de breedste zin van het woord. We willen kinderen begeleiden in hun ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Deze ontwikkeling komt o.a. tot uiting in het rapport en de Cito-score van kinderen. Een kind is echter geen optelsom van toetsgegevens. De sociaal-emotionele ontwikkeling vinden wij zoals eerder aangegeven heel belangrijk. Daarom hechten we ook grote waarde aan het ontwikkelen van deze vaardigheden. Opbrengstgericht leren is voor ons meer dan cognitief presteren!

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussenresultaten geven ons belangrijke informatie op groeps- en individueel niveau. Op tijd signaleren en bijsturen kan een negatieve ontwikkelingsgroei voorkomen. Met behulp van alle data en de groepsbesprekingen analyseren we de toetsuitslagen en ondernemen we eventueel vervolgstappen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Binnen De Schakel is er voor veel kinderen de mogelijkheid hun talenten te ontwikkelen. In voorgaande schooljaren is er een uitstroom geweest van leerlingen naar het VMBO BBL tot VWO gymnasium. Voor leerkracht binnen onze school een dankbare uitdaging om met deze diversiteit en tevens afspiegeling van de maatschappij te mogen omgaan. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven