C.B.S. De Schakel

J H L van Herwaardenstr 4 4194 RR Meteren

  • Creatieve vakken leren de kinderen vorm te geven aan gevoelens en gedachten van hun hart en hoofd.
  • Het is voor ons ook de de plek voor de persoonlijke omgang met God. Wij mogen samen getuige zijn van de liefde van God.
  • In vertrouwen willen we het kind mede verantwoordelijk maken voor zijn eigen leren, zelfstandig werken helpt ons hierbij.
  • De sociaal emotionele ontwikkeling  is voor de bouwsteen van alles. De Kanjemethode, coöperatief en samenwerkend vinden hierin hun plek.
  • Door thematisch te werken stimuleren we het spel van het kind, ontwikkelings- en doelgericht werken zijn hierin ons uitgangspunt.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Als school hebben wij er tot op heden voor gekozen om alle leerlingen mee te laten doen, ook leerlingen die uitstromen naar bijvoorbeeld Praktijkonderwijs of die een SBO-indicatie hebben. Deze leerlingen hebben in het verleden ook bij de cito-eindtoets het resultaat beïnvloed. Ons inziens zal het cito-eindtoets resultaat aanmerkelijk hoger uitvallen wanneer specifieke leerlingen uitgesloten worden (volgens de richtlijnen van de inspectie). De resultaten die we als school geboekt hebben in het schooljaar 2019-2020 waren volgens verwachting. Op onze school proberen we ons aanbod zo op onze kinderen af te stemmen, dat we alleen indien het van belang is voor het kind en/of zijn omgeving te verwijzen naar speciaal onderwijsscholen. Dit heeft gevolgen voor de gemiddelde leerresultaten van een groep. Wanneer we de Cito-gegevens over enkele jaren middelen, is er voor ons geen reden tot zorg. De kinderen halen over het algemeen de score die bij hen past, ook als ze meer aan kunnen. Wel wordt telkens aan de hand van de Cito-uitslagen bezien of ons onderwijs aanpassingen nodig heeft, bijvoorbeeld in vervanging van methoden of versterking van de instructie bij bepaalde vakken.

We geven als onderwijsinstelling veel aandacht aan de cognitieve ontwikkeling in de breedste zin van het woord. We willen kinderen begeleiden in hun ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Deze ontwikkeling komt o.a. tot uiting in het rapport en de Cito-score van kinderen. Een kind is echter geen optelsom van toetsgegevens. De sociaal-emotionele ontwikkeling vinden wij zoals eerder aangegeven heel belangrijk. Daarom hechten we ook grote waarde aan het ontwikkelen van deze vaardigheden. Opbrengstgericht leren is voor ons meer dan cognitief presteren!

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussenresultaten geven ons belangrijke informatie op groeps- en individueel niveau. Op tijd signaleren en bijsturen kan achterstand voorkomen.. Met behulp van een overzicht analyseren we de toets uitslagen en ondernemen we eventueel actie.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Binnen De Schakel is er voor veel kinderen de mogelijkheid hun talenten te ontwikkelen. In voorgaande schooljaren is er een uitstroom geweest van leerlingen naar het VMBO BBL tot VWO gymnasium. Voor leerkracht binnen school een dankbare uitdaging om met deze diversiteit te mogen omgaan.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven