C.B.S. De Schakel

J H L van Herwaardenstr 4 4194 RR Meteren

  • Het is voor ons ook de de plek voor de persoonlijke omgang met God. Wij mogen samen getuige zijn van de liefde van God.
  • In vertrouwen willen we het kind mede verantwoordelijk maken voor zijn eigen leren, zelfstandig werken helpt ons hierbij.
  • Door thematisch te werken stimuleren we het spel van het kind, ontwikkelings- en doelgericht werken zijn hierin ons uitgangspunt.
  • De soc. emot. ontwikkeling als  bouwsteen in onze fundering. De Kanjermethode, coöperatief en samenwerkend leren hebben hierin een plek.
  • Creatieve vakken leren de kinderen vorm te geven aan gevoelens en gedachten van hun hart en hoofd.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging via Talentenpool ECM dialoog of intern

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Hoe ziet het Schoolondersteuningsprofiel van de Schakel er in het kort uit?

Wij willen zo veel mogelijk thuisnabij christelijk onderwijs verzorgen. Dit geldt met name ook voor de huidige ‘SBO-kinderen’ en/of kinderen met een beperkte gedragsproblematiek en minimale lichamelijke beperkingen die de basisondersteuning overstijgt. Onze ambitie is om met extra ondersteuning vanuit bijvoorbeeld het samenwerkingsverband deze kinderen op de eigen school op te vangen, vanwege het streven naar thuisnabij onderwijs en met name ook vanwege de verwijzingsproblematiek waarin de identiteit voor een aantal ouders een grote rol speelt. Daarnaast speelt de reisafstand én het onder druk staan van de vergoeding leerlingenvervoer een rol. Deze ambitie van thuisnabij onderwijs (boven de gewone basisondersteuning) willen we graag in samenwerking met en financiële ondersteuning van ons samenwerkingsverband realiseren. We willen daarmee ook een constructieve bijdrage leveren aan de mogelijkheid al onze samenwerkingsverbandkinderen binnen ons eigen verband op te vangen. Het betreft hier dus geen specifieke doelgroep, maar zorgleerlingen in het algemeen met een zwaardere ondersteuningsbehoefte dan binnen de basisondersteuning geboden kan worden. Het gaat om de ondersteuningsbehoefte die zich op een bepaald moment aandient. Omdat wij openstaan voor de meeste doelgroepen is het belangrijkste criterium dat de keuze voor deze thuisnabijheid het welbevinden en de ontwikkeling van het kind dient en de goede gang van het onderwijs op onze scholen niet verstoort. Een plaatsing hangt daarom altijd af van de groepsgrootte en de ondersteuningsbehoeften van die groep, de leerkracht en de aard van de problematiek. Op voorhand zullen we daarom leerlingen die een zodanige problematiek hebben dat het welbevinden en/of de veiligheid van andere kinderen of de leerkrachten bedreigd wordt niet toelaten en/of verwijzen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven