Openbare Basisschool De Meridiaan

Schuitenvoerderslaan 18 1671 JZ Medemblik

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Meridiaan

Het team

Toelichting van de school

De muziekdocent geeft eens per 2 weken les aan de kinderen van groep 3 t/m 8. De vakleerkracht bewegingsonderwijs geeft alleen les aan de nieuwkomersgroep.                                                                                         

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Opvang bij afwezigheid / ziekte van de leerkracht

Als een leerkracht door ziekte afwezig is, wordt er altijd naar een invaller gezocht. Aangezien het aantal beschikbare invallers zeer gering is, is dit niet altijd mogelijk. Als we geen invaller voor de groep kunnen vinden, nemen we de volgende maatregelen in de aangegeven volgorde:

a. We kijken of een extra leerkracht aanwezig is die ingezet kan worden voor de groep.

b. We kijken of de groep opgedeeld kan worden over meerdere groepen.

c. We sturen de groep naar huis.

Het naar huis sturen van een groep doen we slechts in het uiterste geval en het liefst alleen als de beslissing een dag van tevoren genomen kan worden. Als deze maatregel op de dag zelf genomen moet worden, wordt eerst contact met de ouders/verzorgers opgenomen. Mocht er thuis geen opvang mogelijk zijn, wordt er op school in een andere groep voor opvang gezorgd. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De samenstelling van de groepen wordt ieder schooljaar opnieuw bekeken. Afhankelijk van leerlingen aantallen per jaargroep wordt gekozen voor de meest optimale verdeling van de leerlingen over de groepen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In principe wordt elke dag aandacht besteed aan rekenen en taal (lezen, spelling, begrijpend lezen, taalopdrachten). Daarnaast worden gedurende de week wereldoriëntatie, creatieve vakken, gym en muziek aangeboden.

Omdat de onderwijsbehoeften van de leerlingen verschillen, maken we geen gedetailleerd urenoverzicht per vak. Het ene kind kan meer taal nodig hebben, waar de ander meer tijd besteedt aan bijvoorbeeld rekenen.

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De school geeft specifieke ondersteuning voor leerlingen met een niet Nederlandstalige achtergrond. Aan de school is een regionale nieuwkomersvoorziening verbonden. De expertise die aanwezig is bij de leerkrachten van deze groep wordt ook ingezet in de reguliere groepen. De diversiteit van onze populatie zorgt ervoor dat we voor alle kinderen waar nodig maatwerk leveren.

Als er zorgen zijn rondom een leerling wordt dit eerst besproken met de kwaliteitscoördinator. Als er expertise nodig is van buitenaf wordt de leerling besproken in het zorgteam. Daarbij zijn maatschappelijk werk, onderzoeker en P2O (medewerkers vanuit het samenwerkingsverband) en ouders aanwezig.

Het inschakelen van een extern deskundige door ouders

Het kan voorkomen dat u als ouder het nodig vindt om een extern deskundige in te schakelen. In het belang van een goede samenwerking met u en in het belang van uw kind willen we u graag wijzen op het volgende:

Indien u zelf een psychologisch of ander onderzoek door een deskundige laat uitvoeren, zullen we deze resultaten betrekken bij onze aanpak als:

  • het een gekwalificeerd onderzoeker betreft;
  • hij/zij aantoonbare ervaring heeft met basisschoolleerlingen;
  • er sprake is van onafhankelijk advies;
  • wij als school inbreng hebben in het bepalen van de onderzoeksvraag;
  • wij als school mondeling en schriftelijk worden geïnformeerd over de volledige uitslag.

Wanneer u een extern deskundige kiest die niet aan deze criteria voldoet, voelt de school zich niet verplicht om de uitkomsten van het onderzoek over te nemen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Met de inzet van de middelen vanuit de subsidie basisvaardigheden is het mogelijk materialen en scholing in te zetten om met name de resultaten van taal te verbeteren.

Komend schooljaar gaan we een traject 'Close reading' volgen onder begeleiding van een expert. samen met haar gaan we kijken naar wat passend is voor onze school.

Per bouw is een onderwijsassistent of leerkrachtondersteuner aanwezig. Dit maakt het mogelijk het onderwijs anders te organiseren,te werken met kleine groepjes kinderen of de leerkracht de mogelijkheid te bieden extra ondersteuning te geven terwijl de ander aanwezig is in de klas

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In het schoolgebouw is een Kinderdagverblijf gehuisvest. Dit valt onder verantwoordelijkheid van de organisatie 'Partou'. Er is een warme overdracht van de kinderen die daar vandaan naar De Meridiaan komen. Daarnaast is er contact met de externe peuterspeelzaal als kinderen naar onze school komen. Ook daar zorgen we samen voor een warme overdracht.

In het schooljaar 2023-2024 zal sprake zijn van een verhuizing naar een noodlocatie i.v.m renovatie van het huidige gebouw. Daarna zal er een sprake zijn van een kindcentrum waarin kinderopvang, peuterspeelgroep en mogelijk naschoolse opvang gehuisvest zijn.

Terug naar boven