Openbare Basisschool De Meridiaan

Schuitevoerderslaan 18 1671 JZ Medemblik

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Meridiaan

Het team

Toelichting van de school

Voor de meest actuele informatie: klik op "meer informatie".

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Opvang bij afwezigheid / ziekte van de leerkracht

Als een leerkracht door ziekte afwezig is, wordt er altijd naar een invaller gezocht. Aangezien het aantal beschikbare invallers zeer gering is, is dit niet altijd mogelijk. Als we geen invaller voor de groep kunnen vinden, nemen we de volgende maatregelen in de aangegeven volgorde:

a. We kijken of een extra leerkracht aanwezig is die ingezet kan worden voor de groep.

b. We kijken of de groep opgedeeld kan worden over meerdere groepen.

c. We sturen de groep naar huis.

Het naar huis sturen van een groep doen we slechts in het uiterste geval en het liefst alleen als de beslissing een dag van tevoren genomen kan worden. Als deze maatregel op de dag zelf genomen moet worden, wordt eerst contact met de ouders/verzorgers opgenomen. Mocht er thuis geen opvang mogelijk zijn, wordt er op school in een andere groep voor opvang gezorgd. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2019-2020 is een muziekdocent aan de school verbonden geweest. Deze heeft ervoor gezorgd dat de leerkrachten meegenomen werden in het geven van muziek. Sinds het schooljaar 2021-2022 geven de eigen leerkrachten muziek en wordt de jaarlijks toegekende muzieksubsidie vanuit de gemeente Medemblik ingezet voor projecten en andere activiteiten op gebied van muziek.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In principe wordt elke dag aandacht besteed aan rekenen en taal (lezen, spelling, begrijpend lezen, taalopdrachten). Daarnaast worden gedurende de week wereldoriëntatie, creatieve vakken, gym en muziek aangeboden.

Omdat de onderwijsbehoeften van de leerlingen verschillen, maken we geen gedetailleerd urenoverzicht per vak. Het ene kind kan meer taal nodig hebben, waar de ander meer tijd besteedt aan bijvoorbeeld rekenen.

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De school geeft specifieke ondersteuning voor leerlingen met een niet Nederlands talige achtergrond. Aan de school is een regionale nieuwkomersvoorziening verbonden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In het schoolgebouw is een Kinderdagverblijf gehuisvest. Dit valt onder verantwoordelijkheid van de organisatie 'Smallsteps'. Er is een warme overdracht van de kinderen die daar vandaan naar De Meridiaan komen. Daarnaast is er contact met de externe peuterspeelzaal als kinderen naar onze school komen. Ook daar zorgen we samen voor een warme overdracht.

Terug naar boven