Openbare Basisschool De Meridiaan

Schuitenvoerderslaan 18 1671 JZ Medemblik

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Meridiaan

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Als eindtoets groep 8 is gekozen voor Route 8. Deze toets is digitaal en adaptief.

In het schooljaar 2022-2023 is de eindtoets gemaakt door 21 leerlingen . Door de Corona crisis hebben de leerlingen van deze groep 8 te maken gehad met lockdowns, lesuitval en perioden van quarantaine. Het advies van de school, in overleg met leerkracht, intern begeleider en directeur genomen, was leidend voor het schooladvies. Daarbij was het uitgangspunt 'Kansrijk adviseren'. Hierbij is gebruik gemaakt van het leerling-volgsysteem, de uitslag van de ADIT toets die eerder in het schooljaar werd afgenomen en de gegevens van de leerkracht..

Er wordt gekeken naar de behaalde referentieniveaus. Het streven naar de landelijke norm voor het behalen van referentieniveaus 1F en 2F/1S blijft de norm. Voor onze school is de norm voor 1F 85% (dit is de landelijke norm, geldig voor alle scholen). De schoolnorm voor het behalen van 2F/1S  35,7% (landelijke norm = 65%). 

De inspectie heeft voor de afgelopen schooljaren gewerkt met correctiewaarden i.v.m. de bewezen invloed van de Corona perioden voor deze leerlingen. Voor onze school is de correctiewaarde 1F 80%, voor 2f/1S 27,2%                                                                                                       

In het schooljaar 2022-2023 waren de resultaten als volgt:                      

LEZEN        

1F    90,5 %    2F :  47,6 %  

TAALVERZORGING        

1F     100 %    2F      57 %  

REKENEN                 

1F     81 %      1S    38 %  

Met ingang van dit schooljaar verandert de werkwijze m.b.t toetsen en adviseren. Het leerlingvolgsysteem wordt vervangen door 'Leerling in Beeld'. De eindtoets wordt een doorstroomtoets.

Alle leerlingen gaan aan het einde van groep 8 naar het voortgezet onderwijs. De overstap naar het voortgezet onderwijs wordt gebaseerd op het advies van de school. 

Het schooladvies wordt opgesteld op basis van de leerresultaten, motivatie en werkhouding van de leerling.

Het tijdspad advisering is als volgt:

• Eind groep 7: een oriënterend advies

• Januari groep 8: voorlopig advies

• Begin februari groep 8: de doorstroomtoets (nieuw dit schooljaar);

• Uiterlijk 24 maart groep 8: definitief schooladvies;

• Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school.

Bij een hogere score op de doorstroomtoets dan het gegeven voorlopig schooladvies zullen wij het advies heroverwegen. Dit kan betekenen dat het schooladvies opgehoogd wordt, het kan ook betekenen dat we bij het gestelde advies blijven. Een eerder gegeven advies wordt niet naar beneden bijgesteld.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We monitoren de tussenresultaten op diverse manieren:

  • Registreren van behaalde leerdoelen (Parnassys)
  • Methode onafhankelijke toetsen CITO
  • Observaties van de leerkracht
  • Methodegebonden toetsen

Naar aanleiding van bovenstaande worden de resultaten twee maal per schooljaar geanalyseerd en besproken in het team (groeps- en schoolniveau) en met leerkracht en intern begeleider (individueel leerling niveau) Uit de analyse en de bespreking zal blijken welke interventies vervolgens plaats moeten vinden.Tussentijds vinden groepsbesprekingen en ondersteuningsteam bijeenkomsten plaats waarbij externe deskundigen aanwezig zijn.

De resultaten en ontwikkeling van de leerlingen wordt bijgehouden in een rapport/portfolio. Dit blijft in ontwikkeling.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aan het eind van groep 7 krijgen de leerlingen een indicatie van hun advies voor voortgezet onderwijs. Dit is gebaseerd op het leerlingvolgsysteem (CITO toetsen en methode toetsen) en observaties en oordeel van de leerkracht. Directie en intern begeleider zijn nauw betrokken bij het tot stand komen van dit voorlopig advies. 

In groep 8 maken de kinderen aan het begin van het jaar de ADIT als voorbereiding op de eindtoets. Onze school heeft gekozen voor de digitale eindtoets 'Route 8'. Alle gegevens bij elkaar en het functioneren in de klas worden meegenomen in het definitieve schooladvies.

In juli 2023 zijn 21 leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs gegaan:

VWO  3 ll.n  -  HAVO/VWO  3 ll.n  -  HAVO 1 ll.n  -  TL/HAVO  2 ll.n  -   TL  1 ll.n  -  KBL/TL  5 ll.n  -  KBL 1 ll.n   -  BBL/KBL  2 ll.n   -  BBL 3 ll.n -                       

Hiermee gaat 47,5% naar TL of hoger, 52,5% naar VMBO. De resultaten zijn naar verwachting. De uitslag van de eindtoets zal op termijn in dit document gepubliceerd worden door DUO - onderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, maken we gebruik van de Kanjertraining. De opbrengsten hiervan worden gemeten middels KANVAS (KANjer Volg en Advies Systeem).

De leerkrachten van De Meridiaan zijn allemaal gecertificeerd Kanjertrainer. Daarmee zijn ze in staat om de kinderen te trainen tot kanjers, voor zover ze dat al niet zijn.

Bij de Kanjertraining is een sprake van een preventieve aanpak, waarbij het gaat om twee dingen.                                                               

  • Leren herkennen van gedrag en weten dat je je op verschillende manieren kunnen gedragen. Iedere vorm van gedrag lokt een reactie uit
  • Groepsvorming. In een groep waarin je elkaar kent en het veilig is, zal vervelend gedrag (pestgedrag) een stuk minder voorkomen

De petjes die we gebruiken bij de Kanjertraining staan symbool voor gedrag. Het gele konijntje, de rode aap en de zwarte vogel staan voor bepaald gedrag, zowel positief als negatief. De witte Tijger staat voor het kind dat lekker in zijn vel zit en weerbaar is. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Richting
  • Ruimte
  • Ruggensteun

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In april 2019 heeft een bestuurlijke visitatie plaats gevonden. Daaropvolgend is een verificatie onderzoek geweest op De Meridiaan. De inspectie beoordeelde de school op alle 6 onderdelen voldoende. De indicatoren 'veilig pedagogisch klimaat' en 'kwaliteitscultuur' werd als goed beoordeeld. De school valt onder regulier inspectietoezicht wat inhoudt dat de inspectie in een bestuursgesprek de school (op afstand) beoordeelt.

Dit schooljaar maakt de school deel uit van een steekproef onder 200 scholen die bevraag worden over de vroegschoolse educatie.

Terug naar boven