Openbare Basisschool De Meridiaan

Schuitevoerderslaan 18 1671 JZ Medemblik

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Meridiaan

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school hanteert het CITO-leerlingvolgsysteem. 

Voor de eindtoets groep 8 is gekozen voor Route 8. Deze toets is digitaal en adaptief.

In het schooljaar 2020-2021 is in tegenstelling tot een jaar eerder wel een eindtoets afgenomen. Door de Corona crisis hebben de leerlingen gedurende het schooljaar te maken gehad met lesuitval door quarantaine. Er werd weliswaar afstandsonderwijs geboden, maar niet alle kinderen.  hebben een thuissituatie waarin ondersteuning kon worden geboden. Het advies van de school, in overleg met leerkracht, intern begeleider en directeur genomen, was leidend voor het schooladvies. Daarbij was het uitgangspunt 'Kansrijk adviseren'. Hierbij is gebruik gemaakt van het leerling-volgsysteem en de uitslag van de ADIT toets die eerder in het schooljaar werd afgenomen.

Vanaf dit schooljaar wordt gekeken naar de behaalde referentieniveaus. Het streven naar de landelijke norm voor het behalen van referentieniveaus 1F en 2F/1S blijft de norm. Voor onze school is de norm >1F 85% (dit is de landelijke norm, geldig voor alle scholen). De schoolnorm voor het behalen van 2F/1S  35,7% (landelijke norm = 65%).

In 2020-2021 maakten 16 leerlingen de eindtoets.                                                                                                                                   

LEZEN

2F : 62,5 %         

1F    100 %

TAALVERZORGING

2F     48,2 %         

1F     88,9 %         

<1F   11,1 %   (2 ll.n)

REKENEN          

2F/ 1S  26 %         

1F     81,5 %         

<1F  18,5 %   (3 ll.n)


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We monitoren de tussenresultaten op diverse manieren:

  • Snappet overzichten
  • Registreren van behaalde leerdoelen (Parnassys)
  • Methode onafhankelijke toetsen CITO
  • Observaties van de leerkracht
  • Methodegebonden toetsen

Naar aanleiding van bovenstaande worden de resultaten twee maal per geanalyseerd en besproken in het team of met leerkracht en intern begeleider. Uit de analyse en de bespreking zal blijken welke interventies vervolgens plaats moeten vinden.Tussentijds vinden groepsbesprekingen en ondersteuningsteam bijeenkomsten plaats.

De resultaten en ontwikkeling van de leerlingen wordt bijgehouden in een portfolio. Dit is nog in ontwikkeling.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Er zijn in juli 2021 16 leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs gegaan:

VWO  2 ll.n  -  HAVO/VWO  3 ll.n  -   TL/HAVO  2 ll.n  -   TL  2 ll.n  -  KBL/TL  1 ll.n  -  KBL 1 ll.n   -  BBL/KBL  4 ll.n   -  PrO 1 ll.n                       

Hiermee gaat 56% naar TL of hoger, 37,5% naar VMBO en 6 % naar PrO. De resultaten zijn naar verwachting. De uitslag van de eindtoets zal op termijn in dit document gepubliceerd worden door DUO - onderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In april 2019 heeft een bestuurlijke visitatie plaats gevonden. Daaropvolgend is een verificatie onderzoek geweest op De Meridiaan. De inspectie beoordeelde de school op alle 6 onderdelen voldoende. De indicatoren 'veilig pedagogisch klimaat' en 'kwaliteitscultuur' werd als goed beoordeeld.

Terug naar boven