Openbare Basisschool De Meridiaan

Schuitevoerderslaan 18 1671 JZ Medemblik

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Meridiaan

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school hanteert het CITO-leerlingvolgsysteem. 

Voor de eindtoets groep 8 is gekozen voor Route 8. Deze toets is digitaal en adaptief.

In het schooljaar 2021-2022 is de eindtoets gemaakt door 16 leerlingen . Door de Corona crisis hebben de leerlingen van deze groep 8 te maken gehad met lockdowns, lesuitval en perioden van quarantaine. Het advies van de school, in overleg met leerkracht, intern begeleider en directeur genomen, was leidend voor het schooladvies. Daarbij was het uitgangspunt 'Kansrijk adviseren'. Hierbij is gebruik gemaakt van het leerling-volgsysteem, de uitslag van de ADIT toets die eerder in het schooljaar werd afgenomen en de gegevens van de leerkracht..

Vanaf vorig  schooljaar wordt gekeken naar de behaalde referentieniveaus. Het streven naar de landelijke norm voor het behalen van referentieniveaus 1F en 2F/1S blijft de norm. Voor onze school is de norm >1F 85% (dit is de landelijke norm, geldig voor alle scholen). De schoolnorm voor het behalen van 2F/1S  35,7% (landelijke norm = 65%).

In 2021-2022 waren de resultaten van de eindtoets als volgt:                                                                                                                                    

LEZEN        

1F    94 %

2F : 25 %  

TAALVERZORGING        

1F     100 %         

2F      37,5 %  

REKENEN                 

1F     87,5 %         

1S    12,5 %  


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We monitoren de tussenresultaten op diverse manieren:

  • Registreren van behaalde leerdoelen (Parnassys)
  • Methode onafhankelijke toetsen CITO
  • Observaties van de leerkracht
  • Methodegebonden toetsen

Naar aanleiding van bovenstaande worden de resultaten twee maal per geanalyseerd en besproken in het team (groeps- en schoolniveau) en met leerkracht en intern begeleider (individueel leerling niveau) Uit de analyse en de bespreking zal blijken welke interventies vervolgens plaats moeten vinden.Tussentijds vinden groepsbesprekingen en ondersteuningsteam bijeenkomsten plaats.

De resultaten en ontwikkeling van de leerlingen wordt bijgehouden in een portfolio. Dit blijft in ontwikkeling.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aan het eind van groep 7 krijgen de leerlingen een indicatie van hun advies voor voortgezet onderwijs. Dit is gebaseerd op het leerlingvolgsysteem (CITO toetsen en methode toetsen) en observaties en oordeel van de leerkracht. Directie en intern begeleider zijn nauw betrokken bij het tot stand komen van dit voorlopig advies. 

In groep 8 maken de kinderen aan het begin van het jaar de ADIT als voorbereiding op de eindtoets. Onze school heeft gekozen voor de digitale eindtoets 'Route 8'. Deze wordt m.i.v.het schooljaar 2022-2023 afgenomen in februari. Alle gegevens bij elkaar en het functioneren in de klas worden meegenomen in het definitieve schooladvies.

In juli 2022 zijn 16 leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs gegaan:

VWO  1 ll.n  -  HAVO/VWO  1 ll.n  -   TL/HAVO  2 ll.n  -   TL  1 ll.n  -  KBL/TL  1 ll.n  -  KBL 2 ll.n   -  BBL/KBL  5 ll.n   -  BBL 1 ll.n -   EOA 1 ll.n                     

Hiermee gaat 31% naar TL of hoger, 62,5% naar VMBO en 6 % naar Eerste Opvang Anderstaligen. De resultaten zijn naar verwachting. De uitslag van de eindtoets zal op termijn in dit document gepubliceerd worden door DUO - onderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, maken we gebruik van de Kanjertraining. De opbrengsten hiervan worden gemeten middels KANVAS (KANjer Volg en Advies Systeem).

De leerkrachten van De Meridiaan zijn allemaal gecertificeerd Kanjertrainer. Daarmee zijn ze in staat om de kinderen te trainen tot kanjers, voor zover ze dat al niet zijn.

Bij de Kanjertraining is een sprake van een preventieve aanpak, waarbij het gaat om twee dingen.                                                               

  • Leren herkennen van gedrag en weten dat je je op verschillende manieren kunnen gedragen. Iedere vorm van gedrag lokt een reactie uit
  • Groepsvorming. In een groep waarin je elkaar kent en het veilig is, zal vervelend gedrag (pestgedrag) een stuk minder voorkomen

De petjes die we gebruiken bij de Kanjertraining staan symbool voor gedrag. Het gele konijntje, de rode aap en de zwarte vogel staan voor bepaald gedrag, zowel positief als negatief. De witte Tijger staat voor het kind dat lekker in zijn vel zit en weerbaar is. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Richting
  • Ruimte
  • Ruggensteun

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In april 2019 heeft een bestuurlijke visitatie plaats gevonden. Daaropvolgend is een verificatie onderzoek geweest op De Meridiaan. De inspectie beoordeelde de school op alle 6 onderdelen voldoende. De indicatoren 'veilig pedagogisch klimaat' en 'kwaliteitscultuur' werd als goed beoordeeld.

Terug naar boven