Oecumenische Basisschool de Welp

Koekoekslaan 2B 7475 CN Markelo

Schoolfoto van Oecumenische Basisschool de Welp

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De laatste eindtoets (ROUTE 8) gemaakt aan het einde van schooljaar 2018-2019 is bovengemiddeld gemaakt. We hebben na de eindtoets 2017-2018 (die beneden gemiddeld werd gemaakt) plannen van aanpak geschreven en uitgevoerd om toe te werken naar dit resultaat. Sinds schooljaar 2018-2019 gebruiken we niet meer de Eindtoets van Cito maar de ROUTE 8 toets voor leerlingen in groep 8. Dit is een adaptieve, kindvriendelijke toets met resultaten en adviezen die passend zijn bij onze leerlingen.

Onze tussenresultaten zijn over het algemeen goed wat aangeeft dat de kwaliteit van ons onderwijs goed is. Mocht er een opvallend resultaat zijn dan wordt dit resultaat geanalyseerd en worden indien nodig plannen gemaakt of gewijzigd.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanuit het voortgezet onderwijs krijgen wij terug dat het advies dat wij de leerlingen geven voor het voortgezetonderwijs overeenkomt met de schoolloopbaan die zij vervolgens in het voortgezet onderwijs volgen. Het komt zeer zelden voor dat leerlingen afstromen naar een lager niveau.

De schoolresultaten van de leerlingen worden door de instelling van voortgezet onderwijs de eerste 2 jaar teruggekoppeld naar onze school. Hieruit blijkt dat de leerlingen binnen hun geadviseerde niveau goed scoren. Met name valt ook op dat voor Engels een ruim voldoende score wordt gehaald.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 28 januari 2020 wordt onze school bezocht door de inspectie.

In januari 2013 heeft de inspectie een kwaliteitsonderzoek gehouden op onze school. Alle gecontroleerde onderdelen waren voldoende en de wijze waarop de school bepaalt welke zorg de zorgleerlingen nodig hebben zelfs als goed. Tevens heeft de inspectie de opmerking gemaakt dat het gereedschap en de voorwaarden aanwezig zijn om binnen 4 jaar een excellente organisatie te worden.

Terug naar boven